Screening Tool_CP_SW_Lay5.indd

advertisement
LOKALISERAD
NEUROPATISK SMÄRTA
SCREENINGVERKTYG
Det här screeningverktyget underlättar
ditt dagliga arbete eftersom det:
• är avsett för patienter med
långvarig smärta
• underlättar diagnostisering
av neuropatisk smärta
• möjliggör identifiering av lokaliserad
neuropatisk smärta som en typ
av neuropatisk smärta
DI AGNO STISE R ING*
Patienten söker för: Smärta
Ja
Nej
Finns det något i anamnesen om relevanta
1. nervskador eller en relevant sjukdom?
2. Är smärtans distribution
neuroanatomiskt rimlig?
Leder en neurologisk undersökning till
3. negativa eller positiva sinnesförnimmelser i
området med den aktuella skadade nerven?
3 x Ja ➔ neuropatisk smärta är åtminstone sannolikt
Är det mest smärtsamma området
4. begränsat och mindre än ett A4-papper?
4 x Ja ➔ lokaliserad neuropatisk smärta
är åtminstone sannolikt
*se även detaljerad algoritm på sida 7
1. A NA M NE S
Finns det något i anamnesen om relevanta nervskador eller en relevant sjukdom?
3 mycket vanliga exempel
Infektion
Herpes zoster/
postherpetisk neuralgi, HIV
Metabola
förändringar
Diabetes mellitus /
njursvikt /
hypotyreos
Traumatisk
nervskada
Olycksfall eller operation /
amputerad kroppsdel /
nervkompressionssyndrom
2 . A NATOM I
Är smärtans distribution neuroanatomiskt rimlig?
Smärtsymptom och förändrade
sinnesförnimmelser
N. occipitalis major N. occipitalis major
N. occipitalis minor N. occipitalis minor
C2
C2
N. auricularis magnusN. auricularis magnus
N. cut. ant. i halsen N. cut. ant. i halsen
N. axillaris (circumflex)
N. axillaris (circumflex)
N. cut. brachii post. N. cut. brachii post.
N. cut. brachii lat. inf.N. cut. brachii lat. inf.
N. cut. antebrachii N. cut. antebrachii
med. et lat.
med. et lat.
N. cut. antebrachii post.
N. cut. antebrachii post.
N. iliohypogastricus N. iliohypogastricus
Rami cut. lumb.
et sacr. post.
Rami cut. lumb.
et sacr. post.
N. ulnaris
N. ulnaris
N. radialis
N. radialis
Medianusnerv
Medianusnerv
N. cut. femoris lat.
N. cut. femoris lat.
N. cut. femoris. post.N. cut. femoris. post.
N. intercostalis
N. intercostalis
N. cut. brachii med. N. cut. brachii med.
N. cut. antebrachii
med. et lat.
N. iliohypogastricus N. iliohypogastricus
N. ilioinguinalis
N. ilioinguinalis
N. lumboinguinalis N. lumboinguinalis
Rami gen. n. genitofemoralis
Rami gen. n. genitofemoralis
N. dorsalis penis
N. scrotales post
N. dorsalis penis
N. scrotales post
N. obturatorius
N. obturatorius
C8
C6
C7
T2
3
C5 4
5
C5
6
7
8
9
C6
10
11
12
S3
L1
T2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L1
C5
N. cut. antebrachii
med. et lat.
C4
C4
S3
L2
L3
N. cut. fem. intermed.
N. cut. fem. intermed.
N. cut. surae lat
C3
C3
N. supraclavicularis N. supraclavicularis
C8 L2C6
C6
S3
C8
S3
S4
C7L2
C7
L3
C5
S2
L3
C8
L2
S4
C7
L3
S2
N. cut. surae lat
N. peroneus superfic.N. peroneus superfic.
N. calcaneus lat.
N. calcaneus lat.
N. peroneus
N. peroneus
N. peroneus
N. peroneus
N. saphenus
N. saphenus
L4
N. plantaris med.
N. plantaris med.
N. calcaneus med.
N. calcaneus med.
L5
S1
L5
L5
L4
S1
S1
N. plantaris med. et lat.
N. plantaris med. et lat.
Innervationsområden för perifera nerver
L5
Dermatom
S1
3. TESTER: SENSORISK UNDERSÖKNING
Leder en neurologisk undersökning till negativa eller
positiva sinnesförnimmelser i området med den aktuella skadade nerven?
Beröring
Bomullspinne
Pensel
Inled med att testa ett referensområde
långt bort från det smärtande området på
kroppen som.
Stick med vasst föremål
Ex. tandpetare
Säkerhetsnål
Tandpetare
Testområde = område med maximal
smärta enligt patientens anvisningar
(om < A4-storlek = lokaliserad smärta)
Upprepa varje stimulans tre gånger
Gradera responsen som normal, minskad
eller ökad
Vibration
Stämgaffel, 128 Hz
0=
1=
2=
3=
Kyla / värme
kallt/varmt föremål
Tryck
Penna
Monofilament
ingen smärta/obehag vid beröring
milt obehag vid beröring
smärta
extrem smärta, patienten står inte
ut med beröring
4 . DET SMÄRTANDE OMRÅDETS STORLEK
Är det smärtande området begränsat och
mindre än ett A4-papper?
YTTERLIGARE UTREDNING
KAN ÖVERVÄGAS
Om sjukdomen förvärras ska patienten
remitteras till smärtspecialist, utan att
invänta labbprover eller röntgenbilder
A4
Överväg om tidigare medicinska behandlingar kan
ha orsakat neuropatisk smärta:
• Strålbehandling
• Cytostatika
• Operation/trauma
• Annat, t.ex. antibiotika
Beakta patientens övriga hälsotillstånd:
Exempel på labprover:
• Blodglukos (+/- HbA1c)
• Glukostoleranstest
• Kreatinin
• Sköldkörtelhormoner
• HIV-serologi
• Inflammatoriska parametrar
• Leverenzymer
• Urea
• Andra prover
Andra prover: överväg remiss till specialist,
röntgen och neurofysiologiska tester:
•
•
•
•
Ultraljud
Röntgen
MR
Neurofysiologisk undersökning
För lämpliga behandlingsalternativ hänvisas till Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer för neuropatisk smärta
(www.lakemedelsverket.se)
ALG O R ITM
Smärta
Patienten söker för
1. Anamnes
2. Anatomi
Anamnes tyder på relevant nervskada eller sjukdom
och
neuroanatomiskt rimlig smärtdistribution
Nej
Neuropatisk smärta
osannolikt
Ja
*
Arbetshypotes:
Kan vara neuropatisk smärta
3. Tester/
prover
Tester/prover för bekräftelse:
a: Negativa eller positiva sinnesförnimmelser,
begränsade till innervationsområdet för den
skadade nervstrukturen; smärtområdets storlek
b: Diagnosprov/-test för att bekräfta skada eller
sjukdom som förklarar neuropatisk smärta (etiologi)
a och b
4. Smärtområdets
storlek
Nej
Ingendera
Kan neuropatisk
smärta uteslutas?
a eller b
Definitivt neuropatisk
smärta
Troligen neuropatisk
smärta
Konsekvent och
begränsat område
med maximal smärta
(< A4-papper)
Konsekvent och
begränsat område
med maximal smärta
(< A4-papper)
Lokal neuropatisk smärta: LNP
Exempel på symptom eller
beskrivande ord
Smärta som är brännande, huggande, stickande, som elstötar,
domningar, känns som tryck, m.m.
* Det finns idag ingen definition
för när diagnosen möjlig neuropatisk
smärta skall överges
Anpassning av:
Treede RD et al, Neurology. 2008 Apr 29;
70(18):1630-5. Epub 2007 Nov 14.
Geber C, et al. Am J Med. 2009 Oct;
122(10 Suppl): S3-12. e-sources
Författare:
Prof. Ralf Baron, Kiel, Tyskland
Dr. Gérard Mick, Lyon, Frankrike
Dr. Gerardo Correa-Illanes, Santiago, Chile
Dr. Victor Mayoral, Barcelona, Spanien
Prof. Guy Hans, Antwerpen, Belgien
Anpassad och granskad av:
Karsten Ahlbeck, Stockholm
Ingrid Barsne, Stockholm
Tomas Bremholm, Göteborg
Kenneth Fernström, Nyköping
Diana Kadetoff, Stockholm
Boris Klanger, Västerås
Grunenthal Sweden AB
Frösundaviks allé 15
169 70 Solna, Sweden
WWW.CHANGE-PAIN.SE
WWW.CHANGE-PAIN.COM
Download