Diagnos- ADHD, Asperger eller Borderline

advertisement
DiagnosADHD, Asperger och Borderline
Det som avviker, och därmed
är onormalt, måste inte
nödvändigtvis vara sämre.
(Hans Asperger 1938)
ADHD
 ADHD är en funktionsnedsättning som innebär att man har
problem med uppmärksamheten, är överaktiv och impulsiv.
Uppmärksamhetsstörning
 Personer med ADHD kan ha svårt att lyssna till vad andra
säger, uppfatta instruktioner i flera led och att komma ihåg.
De störs även lätt av det som pågår runt omkring dem.
Överaktivitet
 Den som har ADHD har ofta svårt för att sitta still längre
stunder. Överaktiviteten brukar minska med åldern. Som
vuxen har man lärt sig sitta still men behöver kanske ändra
sittställning ofta, vicka på fötterna eller fingra på något.
Många vuxna känner sig rastlösa och otåliga när de inte får
tillräckligt med stimulans. Samtidigt kan personer med
ADHD ha svårt att klara vardaglig stress och flera
arbetsuppgifter på en gång.
Impusitivitet
 Personer med ADHD kan handla snabbt utan att tänka efter,
kan ha svårt att behärska sig och klara motgångar. Känsloläget
pendlar snabbt upp och ned
Vanliga problem sammankopplade
med ADHD
 Motoriska problem och svårigheter att ta in och tolka






sinnesintryck
Inlärningsproblem
Svårigheter med samspelet med andramänniskor, vilket lätt
leder till att man hamnar i konflikt
Låg självkänsla
Ångest och depression
Sömnsvårigheter
Svårt med tidsuppfattning, vilket lätt leder till att man har
svårt komma i tid till möten
Tips för att underlätta inlärningen för
personer med adhd
 Var konkret
 Se till att det finns en klar återkommande struktur i vardagen
 Avgränsade, tydliga arbetsuppgifter
 Kortfattade och entydiga instruktioner
 Ge feedback ofta, främst i form av uppmuntran och beröm av
positivt beteende
 Mycket personligt stöd
Asperger
 Aspberger är en funktionsnedsättning som innebär att man
har problem med det sociala samspelet, och har begränsade
intressen och beteendemönster.
Det sociala samspelet
 Svårigheter att förstå hur andra tänker och att leva sig in i
andra människors situation.
 Svårigheter när det gäller ömsesidig dialog, att förstå det
outtalade och att läsa mellan raderna.
 Konkret tänkande vilket kan göra att de tolkar det som sägs
bokstavligt.
Intressen och beteende
 Ofta en fixering vid ett visst intresse. Detta intresse fördjupar
sig personen i och uppnår hög kunskap inom detta specifika
område.
 Fixering vid specifika rutiner eller ritualer
 Ihärdig fascination inför delar av saker
Tips för att underlätta inlärningen för
personer med Aspbergers syndrom
 använd hjälpmedel, handlingsplaner
(telefon,almanack,diktafon mm)
Ge handlingsplaner och gör planeringar för personen
Ge mentala förberedelser (t.ex. vid uppkörning)
Ge tidsramar
Ge stöd vid läxläsning
Ge rutiner
Borderline
 I gränslandet mellan svårare och lättare psykiska besvär.
Borderline är ingen sjukdom som man antingen har eller inte
har. Gränsen mellan sjukt och friskt är flytande.
Personlighetsstörningen kan också förändras eller försvinna
med tiden. Tillståndet är svårt att förklara och behandla.
Vanligare hos kvinnor.
Symtom
 Det mest påtagliga hos personer med Borderline är de
dramatiska svängningarna mellan normalt stämningsläge till
nedstämdhet och ångest.
 En ständigt närvarande tomhetskänsla beskrivs av många,
liksom svårigheter att behålla en känsla av en stabil identitet.
Relationer till andra präglas också av detta.
 En pendling mellan stark beundran och nedvärdering av
andra människor är vanligt förekommande
 Oftast kan känslorna döljas och man kan passa in socialt så att
studier eller arbete inte blir lidande
 Ofta finns en känsla av att inte duga. En negativ
självuppfattning. Denna kan ta sig uttryck i missbruk av
alkohol, droger, sex, mat, vårdslöshet i trafiken, slösning av
pengar samt självskadebeteende.
 En individ med Borderline känner sig ofta missförstådd, arg,
deprimerad, olycklig och lider ofta av ångest
 I nära relationer finns en stor rädsla att bli övergiven och ett
beroende av partnern uppstår lätt.
Orsaker
 Orsakerna till borderline är ännu inte helt klarlagda.
 Tror att det beror på en kombination av arv och miljö
 Har man växt upp i en otrygg miljö kan det göra så att
borderline utlöses
Behandling
 Borderline behandlas oftast med en kombination av antidepressiva
läkemedel och terapi, oftast kbt. På senare tid även dbt
 KBT: inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som
skapar problem.
 DBT: det centrala och övergripande i terapin är att hjälpa
patienten att hitta en balans i sitt inre och gentemot den yttre
omgivningen. Man lär patienten att acceptera verkligheten och sig
själv så som hon är och samtidigt arbeta för nödvändiga
förändringar mot målet att kunna leva meningsfullt.
Download