SV SV BILAGOR till FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING om

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 3.9.2014
COM(2014) 552 final
ANNEXES 1 to 2
BILAGOR
till
FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING
om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i Östersjön
SV
SV
BILAGOR
till
FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING
om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i Östersjön
BILAGA I
TAC FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC FASTSTÄLLS PER
ART OCH OMRÅDE
I följande tabeller anges TAC och kvoter (i ton levande vikt, om inte något annat anges) för
varje bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.
Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.
Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter de latinska namnen.
Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande jämförelsetabell över de latinska
namnen och motsvarande svenska namn:
Treställig alfabetisk kod
Latinskt namn
Clupea harengus
HER
Sill
Gadus morhua
COD
Torsk
Pleuronectes platessa
PLE
Rödspätta
Salmo salar
SAL
Lax
Sprattus sprattus
SPR
Skarpsill
Art:
Område:
Sill
Clupea harengus
Finland
152 932
Sverige
33 602
Unionen
186 534
TAC
186 534
Art:
Analytisk TAC
Område:
Sill
Danmark
3 115
Tyskland
12 259
Finland
Polen
Delområdena 30-31
HER/3D30.; HER/3D31.
Clupea harengus
SV
Svenskt namn
Delområdena 22-24
HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
2
2 891
2
SV
Sverige
3 953
Unionen
22 220
TAC
Art:
22 220
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Område:
Sill
Clupea harengus
Danmark
3 744
Tyskland
993
Estland
19 120
Finland
37 321
Lettland
4 718
Litauen
4 968
Polen
42 400
Sverige
56 921
Unionen
170 185
HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;
HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
TAC
Ej tillämpligt
Analytisk TAC
Art:
Sill
Område:
Clupea harengus
Estland
17 908
Lettland
20 872
Unionen
38 780
TAC
38 780
Art
Analytisk TAC
Område:
Torsk
Danmark
Delområde 28.1
HER/03D.RG
Gadus morhua
SV
Unionens vatten i delområdena 25–27, 28.2, 29
och 32
Unionens vatten i delområdena 25–32
COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;
COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;
COD/3D31.; COD/3D32.
pm
3
SV
Tyskland
pm
Estland
pm
Finland
pm
Lettland
pm
Litauen
pm
Polen
pm
Sverige
pm
Unionen
pm
TAC
Ej tillämpligt Försiktighets-TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Art:
Område:
Torsk
Gadus morhua
Danmark
3 838
Tyskland
1 877
Estland
85
Finland
75
Lettland
318
Litauen
206
Polen
1 027
Sverige
1 367
Unionen
8 793
TAC
8 793
Art:
Rödspätta
COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Område:
Pleuronectes
platessa
Danmark
2 327
Tyskland
259
Polen
487
Sverige
176
Unionen
SV
Delområdena 22-24
Unionens vatten i delområdena 22–32
PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;
PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;
PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
3 249
4
SV
TAC
3 249
Art:
Försiktighets-TAC
Område:
Lax
Salmo salar
Danmark
20 290 (1)
Tyskland
2 257 (1)
Estland
2 062 (1)
Finland
25 300 (1)
Lettland
12 905 (1)
Litauen
1 517 (1)
Polen
Unionens vatten i delområdena 22-31
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;
SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;
SAL/3D30.; SAL/3D31.
6 155 (1)
Sverige
27 425 (1)
Unionen
97 911 (1)
Ej tillämpligt
TAC
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
__________
(1)
Uttryckt i antal fiskar.
Art:
Område:
Lax
Unionens vatten i delområde 32
Salmo salar
Estland
1 029 (1)
Finland
9 005 (1)
Unionen
10 034 (1)
Ej tillämpligt
TAC
SAL/3D32.
Försiktighets-TAC
__________
(1)
Uttryckt i antal fiskar.
Art:
Skarpsill
Område:
Sprattus sprattus
SV
Danmark
19 691
Tyskland
12 475
Estland
22 866
Unionens vatten i delområdena 22–32
SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;
SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;
SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
5
SV
Finland
10 308
Lettland
27 617
Litauen
9 990
Polen
58 608
Sverige
38 067
Unionen
199 622
TAC
SV
Ej tillämpligt
Analytisk TAC
6
SV
BILAGA II
BEGRÄNSNINGAR AV FISKEANSTRÄNGNINGEN
1.
2.
3.
SV
Medlemsstaterna ska bevilja rätten till 132 dagar ute ur hamn i Ices-delområdena 22–
24 utom under perioden 1–30 april då artikel 8.1 a i förordning (EG) nr 1098/2007
ska tillämpas, för unionsfiskefartyg som för deras flagg och som fiskar med följande
redskap:
(a)
Trålar, snurrevadar och liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller
större.
(b)
Garn, snärjgarn eller grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller större.
(c)
Bottenlinor, långrevar med undantag av drivlinor, handlinor och pilkmaskiner.
Genom undantag från punkt 1 och om så krävs för en effektiv förvaltning av
fiskemöjligheterna, får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg ytterligare
dagar ute ur hamn, om
(a)
samma antal dagar ute ur hamn dras från andra fartyg som för dess flagg och
som omfattas av begränsningar av fiskeansträngningen i samma område, och
(b)
om kapaciteten, i kW, för varje fartyg som bidrar med dagar motsvarar eller
överstiger kapaciteten för fartyget i fråga som erhåller dagar.
Antalet fartyg som erhåller dagar enligt punkt 2 får inte överstiga 15 % av den
berörda medlemsstatens totala antal fartyg enligt punkt 1.
7
SV
Download