1
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
2011-02-28
Dnr 11581/2010
AB 2
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 33 STOCKHOLM
Yttrande över SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och
reformförslag
Utredningen presenterar en omfattande och välbehövlig genomgång av domstolspraxis på
sexualbrottsområdet, en bra gemensam bas för den fortsätta diskussionen om utformningen
av sexualbrottslagstiftningen. Brottsoffermyndigheten välkomnar många av de förslag
utredningen framför då de kan medföra ett bättre skydd för dem som utsatts för
sexualbrott.
Synen på sexualitet och sexualbrott har växlat starkt genom århundradena och även i våra
dagar tar den sig vitt skilda uttryck i olika länders lagstiftning. Att dagens
sexualbrottslagstiftning ska stå i samklang med övrig strävan mot ett jämställt och tolerant
samhälle bör vara en självklar utgångspunkt. Ett sexuellt övergrepp är ett uttryck för
bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig och sexuell integritet
och självbestämmande. Lagstiftningen bör därför tydligt uttrycka att endast ömsesidigt
frivilliga handlingar är tillåtna.
Det är ofta mycket svårt för sexualbrottsoffer att berätta om de ovälkomna handlingar de
har utsatts för. Det är också en utmaning för rättsväsendets företrädare att lyssna på och
värdera berättelser och beteenden på ett insiktsfullt sätt. För den som upplever sig ha
utsatts för ett sexualbrott är det av avgörande betydelse att bli tagen på allvar, bli bemött på
ett kompetent sätt och få utrymme både i utredningen och under rättegången.
Bara om rättsväsendet lyckas förmedla till brottsoffret att det har gjort allt som det kunnat
göra i hans eller hennes fall skapas förutsättningar för offret att acceptera situationen och
gå vidare i livet även om förövaren inte kan lagföras p.g.a. att bevisningen inte räckte till.
Att företrädare för rättsväsendet har god kunskap om sexualbrottsoffers reaktioner och
olika typer av försvarsstrategier liksom om bemötande är nödvändigt. Oavsett hur en ny
lagstiftning formuleras bör införandet kompletteras med ytterligare utbildningsinsatser
inom rättsväsendet bl.a. om sexualbrottsoffers reaktioner, ungas sexualitet och
bemötandefrågor.
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49
E-postadress:
[email protected]
Tel växel
090 – 70 82 00
Telefax
090 - 17 83 53
2
8.6 Hur ska bristerna åtgärdas? Bör vi införa en samtyckesreglering?
Brottsoffermyndigheten delar utredarens uppfattning att samtyckets betydelse vid
bedömningen av vad som är en tillåten respektive otillåten sexuell handling bör framgå
direkt av lagtexten. Myndigheten vill gå längre och förordar en ren samtyckesreglering,
d.v.s. en reglering där bristande samtycke är det grundläggande och enda brottsrekvisitet
för våldtäkt.
Utredningen redovisar och diskuterar många giltiga argument för och emot en
samtyckesreglering. Brottsoffermyndigheten menar att fördelarna klart överväger
nackdelarna. En av dessa nackdelar sägs vara ett ökat fokus på målsäganden i processen.
Bevissvårigheterna i den här typen av mål upphör inte för att straffbestämmelsernas
rekvisit ändras, så oavsett hur lagen formuleras är det brottsoffrets berättelse som är det
centrala bevismedlet i processen. Om en ren samtyckesreglering införs kommer dock
utredningen i större utsträckning att inrikta sig på den misstänktes/tilltalades agerande inför
gärningen och vad denne har gjort för att försäkra sig om att samtycke förelåg. Betydelsen
av en väl genomförd utredning och god processledning från rättens sida ska heller inte
underskattas.
Om samhället tydligt markerar att det inte är tillåtet att ha sex utan samtycke kan lagen bli
ett viktigt stöd för dem som vill avvisa ovälkomna sexuella handlingar. Detta gäller särskilt
ungdomar. På så sätt får en samtyckesreglering s.k. normerande verkan.
9.2.1. Våldtäkt eller sexuellt tvång? Samlag som jämförelsenorm (jmf kap. 16
Författningskommentarer, sid. 489)
Begreppen ”analt samlag”, ”oralt samlag” och ”vaginalt samlag” används idag flitigt såväl
i artiklar och litteratur som i domar, så terminologin är väl etablerad. Att nu återgå till
språkbruket att samlag endast definieras som ett möte mellan en mans och en kvinnas
könsorgan leder tankarna till att heterosexuella akter i denna form är det normala medan
andra sexuella handlingar är avvikelser. Lagtexten kan utformas på det sätt som föreslås,
men det bör framgå tydligt av förarbetena att samlag är ett samlingsbegrepp för flera
avancerade sexuella handlingar.
10.2.1. Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? Samlag som
jämförelsenorm
Brottsoffermyndigheten är positiv till att tillämpningsområdet för våldtäktsbrottet utvidgas.
Redan i utredningen (s. 303-304) ifrågasätts om det, för att ett brott ska kunna rubriceras
som våldtäkt mot barn, ska krävas att samlag eller en handling jämförlig med samlag har
förekommit. Myndigheten ansluter sig till med dr. Steven Lucas bedömning på sid. 613
nederst och anser att teknikaliteter inte ska få en avgörande betydelse om ett övergrepp ska
bedömas som våldtäkt eller inte. Det bör därför framgå uttryckligen i motiveringen att
penetrering är en viktig men inte avgörande omständighet för att bedöma övergreppet som
grovt. Det centrala måste vara integritetskränkningens allvar.
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49
E-postadress:
[email protected]
Tel växel
090 – 70 82 00
Telefax
090 - 17 83 53
3
10.3 Våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Även frågan om
tillämpningen av ansvarsfrihetsregeln.
Av den praxisgenomgång som utredningen genomfört framgår att domstolarna lägger stort
ansvar på unga utsatta när det gäller relationer och sexuella handlingar. Det tas ofta inte
hänsyn till maktrelationer, beroendeförhållanden och psykiska påtryckningar från den
vuxnes sida. Bara när det är uppenbart att det handlar om en jämbördig relation mellan
unga i ungefär samma ålder och på samma utvecklingsnivå bör ansvarsfrihetsregeln eller
en lindrigare bedömning av den sexuella handlingen kunna komma ifråga.
I behandlingen av denna remiss har deltagit som beslutande generaldirektören Margareta
Bergström och som föredragande enhetschefen Elisabeth Wikén Jidell.
Margareta Bergström
Elisabeth Wikén Jidell
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49
E-postadress:
[email protected]
Tel växel
090 – 70 82 00
Telefax
090 - 17 83 53