ån
r
f
r
a
g
älsnin
H
Juni
2013
Vad har hänt sen sist?
Nu har sommaren äntligen kommit igång efter
en något försenad vår! Under våren har vi hunnit
med många inspirerande och viktiga aktiviteter,
bl.a. vårt eget årsmöte. Samtliga i styrelsen valdes då om och utökades även med en ny ledamot
i Matilda Ardelius, leg. psykolog. I början av maj
blev vår nya grafiska profil klar – nytt informationsmaterial och en ny webbplats som vi redan
har fått mycket positiv feedback på. Vi stoltserade med vårt nya utseende när vi deltog på Feministiskt Forum den 11 maj på ABF-huset. Där hade
vi ett informationsbord samt arrangerade ett
uppskattat och välbesökt seminarium på temat
”Våga fråga, våga lyssna!”. Seminariet syftade till
att ge konkreta tips och verktyg till personer som
i sin vardag vill prata med anhöriga/vänner/kol-
legor som har varit utsatta för våldtäkt och andra
sexuella övergrepp.
Under våren har vi även haft två samtalsgrupper, en för kvinnor utsatta för övergrepp i
barndomen och en för kvinnor utsatta för våldtäkt i vuxen ålder. Sist men inte minst är utvärderingen av oss snart klar. Styrelsen gav 2012
företaget Kontigo i uppdrag att utvärdera verksamheten och organisationen och vi har nu börjat
få ta del av deras resultat. Vi kan med glädje
och stolthet se att samtliga av stödsökandena
är nöjda med hur de har blivit bemötta på HOPP
Stockholm, samt att vår verksamhet har positiva effekter på personernas välmående! I nästa
kvartalsbrev kommer vi att berätta mer om det, i
detta brev har vi valt temat män.
Män med sedan starten
Visste du att när HOPP Stockholm startade 2001
så var det som ”Föreningen för sexuellt utnyttjade män”? Föreningen grundades bland annat av
Monica Ahlberg som fortfarande är verksam inom
organisationen. Idag vänder vi oss till alla oavsett
kön eller könsidentitet och ungefär en femte- till
en fjärdedel av våra stödsökande är män som någon gång i livet har varit utsatta för våldtäkt eller
andra sexuella övergrepp.
Män som offer för sexualbrott är som fenomen
omgärdat av fördomar och föreställningar i större
utsträckning än kvinnor som offer. Fördomen att
”män inte kan våldtas” är tyvärr vanligt förekommande, vilket gör att män utsatta för sexuella
övergrepp i stora delar blir osynliggjorda – vilket
skapar skuld- och skamkänslor. Rådande maskulinitetsnormer påverkar även män som utsatts
för sexuellt våld, oavsett om förövaren varit en
kvinna eller en annan man. Vi upplever att det är
en högre tröskel för män att söka hjälp och stöd
pga. föreställningar och normer, i ännu högre
grad än vad det är för många kvinnor.
Män som söker stöd hos oss har, precis som
kvinnor, varit utsatta i barndomen och/eller i vuxen ålder. Förövaren kan ha varit en förälder, en
anhörig, partner eller en främmande person. Det
är en relativt stor grupp homosexuella män som
söker sig till oss, även om det finns bra stöd att
tillgå hos t.ex. RFSL:s Brottsofferjour. Detta kan
bero på att männen inte identifierar sig med en
verksamhet specifikt riktad till HBTQ-personer,
eller att de inte upplever att de kan vara anonyma
i samma utsträckning (av samma anledning). Att
HOPP Stockholm kan erbjuda ett kompletterande
alternativ till befintliga verksamheter tycker vi är
mycket viktigt.
Män som våldtäktsoffer
Hans Knutagård, universitetslektor i Socialt
arbete på Högskolan Kristianstad, har skrivit
examensarbetet ”Men du har ju blivit våldtagen
– om våldtagna mäns ordlöshet” som är ett välkommet inslag i en annars rätt så fattig mängd
studier som gjorts på män som blivit våldtagna.
Knutagård tar upp hur det i det offentliga samtalet kring sexualbrott talas väldigt lite om vuxna
män som våldtäktsoffer, då våldtäkt är något
vi så starkt förknippar med ett brott som drabbar kvinnor och barn. Vi på HOPP Stockholm har
under flera år mött dessa män och vet att deras
möjligheter att söka hjälp eller att finna vägled-
År 2012 var i 10 %
av de anmälda våldtäkterna
mot barn (0-17 år) offren pojkar.
(Källa: Brottsförebyggande Rådet)
ning och igenkänning är klart begränsad. Vi hoppas att mer forskning och uppmärksamhet på
denna grupp ska leda till mer riktade satsningar
inom vård och omsorg. Framförallt skulle vi vilja
se att ordet våldtäkt görs till ett sexualbrott som
drabbar en person och inte ett kön eller någon i
en viss ålder.
Olof Risberg – om utsatta pojkar
Hej Olof, du är leg. psykolog och leg. terapeut på
Pojkmottagningen i Stockholm och jobbar med
pojkar som utsatts för sexuella övergrepp och
blivit sexuellt utnyttjade. Är det någon skillnad
på vilka konsekvenser sexuella övergrepp får
beroende på vilket kön den utsatta har?
— Nej det finns ingen skillnad generellt. Möjligtvis
är övergrepp mot pojkar i vissa fall mer komplext
då just pojkars utsatthet är ett tungt tabu.
Vilka är de vanligaste fördomarna du har stött på
om män/pojkar som sexualbrottsoffer?
— Att ett sexualbrott aldrig handlar om sexualitet
och upphetsning utan bara om makt. Maktaspekten finns där, men det finns tyvärr även en sexuell
drivkraft bakom brottet.
Tycker du att det behövs fler stödinsatser för
pojkar och män som har utsatts för våldtäkt och
andra sexuella övergrepp, och i så fall vad?
— Jag kan tycka att det behövs fler mottagningar
som vår. Att Pojkmottagningen är eftersökt är ett
stöd för andra utsatta. Jag kan tycka att brott där
en ungdom är misstänkt skulle kunna utredas på
motsvarande Barnahus. Jag vet att ett respektfullt bemötande ökar chansen för den ofta förvirrade och trasiga ungdomen att berätta vad han
eller för den delen hon gjort och ett erkännande
är så viktigt för alla inblandade.
Stöd vårt arbete och bli medlem - sätt in 200 kr till PG 166 45 20-2 och fyll i formuläret
på vår hemsida (www.hoppstockholm.se/medlemskap/bli-medlem)!
Är du utsatt och vill få stöd? Vi erbjuder enskilda stödsamtal och gruppsamtal till alla
personer oavsett kön utsatta för sexuella övergrepp. Även anhöriga och yrkesverksamma
är välkomna att kontakta oss för stöd och rådgivning. E-posta till [email protected]
eller ring oss på 08-641 86 38.