Empowerment - Föreningen Fyrhuset

advertisement
 Bilaga Främjande arbete i Föreningen Fyrhuset: Empowerment
Kompetens
Självkänsla
Medkänsla
Relationer
Ansvar
DIY
Delaktighet
Medlemskap
Föreningen Fyrhuset
Gammelbodavägen 1
139 71 Stavsnäs
Orgnr: 802429-7395
Bankgiro: 130-1431
www.foreningenfyrhuset.se
[email protected]
[email protected]
08-68 40 70 40
Vår grundide:
Empowerment
Vi arbetar utifrån idén att alla människor besitter en förmåga värd
att stärka. Vi vill skapa rätt förutsättningar för var och en att
kunna utnyttja just sin förmåga och genom det växa som individ
för sig själv, i sin situation och omgivning.
Denna stärker vi genom att utgå från dessa komponenter:
Kompetens
Att man har en positiv uppfattning av sina handlingar inom
sociala, kognitiva, akademiska och yrkesmässiga områden.
Social kompetens menas förmåga att kunna relatera till andra,
bland annat konflikthantering. Kognitiv kompetens består av
kognitiv förmåga, bland annat beslutsfattande. Betyg, närvaro och
provresultat är delar av den akademiska kompetensen.
Yrkeskompetens består av yrkesvanor och karriärplanering
Självkänsla
En inneboende känsla av övergripande positivt egenvärde och
effektivitet, personens övergripande självuppfattning i relation till
omgivningens uppfattningar.
Medkänsla
Känsla av sympati och empati gentemot andra, hur man värderar
detta och hur det i sin tur påverkar vårt handlande i olika
situationer.
Relationer
Positiva band till människor och institutioner som återspeglas i
ömsesidigt utbyte mellan individen och dennes vänner, familjen,
skolan och samhället och där båda parter bidrar till utbytet.
Ansvar
Respekt för sociala och kulturella regler, en uppfattning om rätt
och fel (moral), ansvar. Utveckling av den egna karaktären.
Genom arbetsmetoden:
DIY – Do It Yourself
Vi gör det själva! Vi provar oss fram och lär oss själva och
varandra under processens gång. För oss är processen i projektet
lika viktigt som målet, då det inkluderar ansvar, att kunna arbeta
i grupp, ekonomiskt tänkande och stärker förmågor kopplade till
våra fem komponenter.
Vilket skapar:
Delaktighet
Detta arbete mynnar ut i delaktighet i den verksamhet som
bedrivs genom och av föreningen Fyrhuset.
Vilket leder till:
Medlemskap
Ett engagemang och ett deltagande leder vidare till ett medlemskap
i föreningen utifrån sin egen förmåga, engagemang och intresse.
De fem komponenterna är influerade av:
Jelicic, Helena, et al (2007) Using positive youth development to predict contribution and risk behaviors in early adolescence:
Findings from the first two Waves of the 4-H Study of Positive Youth Development International Journal of
Behavorial Development 2007, 31 (3), 263-273
Föreningen Fyrhuset
Gammelbodavägen 1
139 71 Stavsnäs
Orgnr: 802429-7395
Bankgiro: 130-1431
www.foreningenfyrhuset.se
[email protected]
[email protected]
08-68 40 70 40
Download