Empowerment i teori och praktik

advertisement
Empowerment i teori
och praktik
Berith Nyqvist Cech

Ett teoretisk begrepp (som betyder olika
saker)

Kan vara en maktgörande metod

Är ett forskningsområde
Vad är empowerment?

Relationstyp: den okränkbara människan;
jag-du-relation: medborgaren

Aktörer: folkrörelser; aktionsgrupper;
byalag; självhjälpsgrupper
Empowermentskapande modellen

Handlingar: solidaritet; frigörande;
mobiliserande

Idealtyp: eldsjäl; folkbildare; påtryckare

Språket: delaktighetsskapande;
sammanbindande
Forts….

Handlar om makt! Kontroll! Självtillit!

Om att skapa egna livsstrategier

Kan betyda maktgörande – bemäktigande

Att ta makten över sitt eget liv; att ges
redskap till frigörelse, att göra sig
oberoende
Empowerment som begrepp

Ett politiskt perspektiv

Ett rent mellanmänskligt perspektiv –
professionskopplat ibland

Genusperspektiv

Utsatta gruppers perspektiv
Empowerment har olika ansikten

Begreppet betonar det förhållningssätt
som betraktar människor som medaktörer
i sina liv – även om de behöver hjälp och
stöd

Olika organisationer använder begreppet
empowerment för att hävda sina
medlemmars rättigheter

Tillsammans blir vi starka
Empowerment – det individuella?

Empowerment? Mål + Medel

POWER: Styrka? Makt? Kraft?

Ett begrepp som kan användas för att
förstå människor som är, eller känner sig,
maktlösa och hur de kan tillskansa sig
styrka, makt, kraft och självkänsla
Empowerment som begrepp

Viktigt inom medborgarrättsrörelser
Såsom:
- Funktionshinderrörelser;
- Kvinnorörelser;
- Black Power rörelser;
- Befrielserörelser i tredje världen
- Arbetslösa;
- osv
Kopplat till profession

Svårt att tydliggöra som begrepp

Lyfts fram som viktigt inom social
omsorg/socialt arbete

Uppfattas ibland som ett ”förgyllt
redskap” utan mening?
Begreppet Empowerment

Etablering av motmakt? Mot vad?

Kan ses som ett marknadsorienterat
perspektiv?

Används även som en terapeutisk modell?
Olika bilder

En liberal styrningsstrategi?

För vems skull finns empowerment?

Människan ses som i grunden en aktiv och
handlande individ som vill och vet sitt
eget bästa
Forts…

Frigörande pedagogik (Paulo Freire, 1979)

Apatiska fattiga lantarbetare i Brasilien

Offer för ekonomiskt, socialt och politiskt
förtryck
Empowerment och Freire

Dialog (Freire: dialogpedagogik)

Varje individ är sitt eget livsprojekt
(Freire)

Fackmannen ska underlätta och vara en
resurs för den enskilde (Askheim 2005)
Dialogen

Medvetandegörande processer

Att Mötas i dialog

Partnerskap

Förändringsperspektivet
Freire

Våga bli kunniga och kritiskt medvetna
om sin egen situation

Medvetandegörandet viktigt

Förtryckta blir sina egna förtryckare
Forts….

Vertikal empowerment=att förstärka
aktörernas position uppåt

Horisontell empowerment=kollektiv
mobilisering; att samhandla (Andersen m fl,
2003)

Förtryckarprocesser?

De professionella? Hur avskaffa förtrycket?
Olika empowerment

Att se den självständiga och fria
människan

Politiken byggs runt den fria individen
Den marknadsorienterade
empowerment

Tillit till individens egen kraft som
oberoende av andra

Individen har kompetens nog att själv
tillvarata sina behov, göra sina val

New Public Management med bl a fritt
konsumentval
Forts…

Mångfald; valfrihet; rättigheter och ditt
egna val; delaktighet; osv

Marknadens negativa effekter för
individen?

Kan alla göra dessa val?
Ideologiska honnörsord

Konsumentmodell avser tjänstenivån

Demokratisk modell för
brukarkontroll/brukardeltagande

Den enskilda individen räknas?
Forts…

Kritik mot empowerment som motmakt
dvs att stärkandet av individen

Att ge individen makt att själv påverka
sina egna liv till jämlikhet, makt och
kontroll

Och sedan då?
Den terapeutiska positionen

Det saknas ett maktperspektiv där
processerna som skapar maktlöshet och makt
analyseras

Dvs vad skapar förtyck och marginalisering?

Empowerment = myndiggörande; bemästrande

Individorienteringen ett problem? Fokus på
JAGET
Forts….

Liberal styrningsstrategi

Kritisk till individinriktad el terapeutisk
syn på empowerment

Metodprincip: medverka till att människan
medvetandegörs om sin situation

Och vad som kan göras åt densamma
Foucault och empowerment

Målet finns: standard of life (Cruikshank
1999)

En önskan om socialitet, förmåga träffa
självständiga (ansvarsfulla) mål och ha en
vision om framtiden

Medborgarskapsteknologier, dvs skapa
den ansvarfulla medborgaren
Forts…

Etisk praxis, ett bestämt sätt att
praktisera sin frihet

Egna intressen och värderingar styr

Individens faktiska kunskaper påverkar?
Forts…

Handlar om att väcka människans egna
inneboende egenskaper

Ha/äga autonomi, ansvarskänsla och
förmågor att göra självständiga val

Att som professionell befria den förtryckta
- eller?
Empowerment och social
omsorg/socialt arbete

Ömsesidighet

Styrning genom klargörande (Villadsen 2004)

Människans livsprojekt – de professionellas
utmaning

Empowerment i teori och praktik kan vara ett
verktyg - i rätta händer?
Empowerment i teori och praktik?

Humanistisk hållning

Alla människor är i grunden aktiva och
handlande subjekt

Maktlösa människor ska få/skaffa sig
styrka och kraft att resa sig ur
maktlösheten
Begrepp …

Självkontroll

Vad skapar förtryck

Praxis: reflexion och handling

Kollektivet central utgångspunkt för
medvetandegörandet
Forts…

Brukarorienterad

Behov

Kultur och identitet (Trädgårdh 2000)
Forts…

Rappaport:
empowerment=gemenskapspsykologi

Aktörperspektivet

Deltagande/delaktig
Forts…

Social exkludering, diskriminering och
klientifiering

Empowerment = stärkande

Brukarkunskap – Fackkunskap
Forts…

Sence-of-coherence (Antonovsky 1987) =
tro på att man kan finna en lösning på
problemen
Antonovsky och empowerment

Socialt tvång - Marginaliserande

Paternalism – frihet

Separerande = dömande
Forts…

Mobilisering kan kräva Eldsjälar –
Agitatorer

Samkänsla motverkar delaktighet – och
utveckla självtillit

Individ och grupp växer
Mobilisering av kraft

Svek skapar av maktlöshet

Infantilisering skapas av bl a hotelser

Skrämsel kan skapa stämplingstigmatisering
Disempowerment
Arbetsuppgift:

Vad betyder begreppet för dig?

Hur kan du använda dig av empowerment
i ditt arbete som professionell
socialarbetare?

För vem är det användbart?
Empowerment – något för dig?
Download