Företagandets grunder
Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Tillgång
100 kkr
Start
Vinst
År 1
Vinst
År 2
Vinst
År 3
Löpande inkomster ?
………
Vinst
Vinst
År n
Generationsskifte ?
Ägarbyte ?
Kommentar : Under
Detbefintliga
Vid
Förhoppningen
Efter
De
start
finns
ett
hela
antal
av
flera
företagets
företag
ägarna
år
skäl
ärkan
att
varför
krävs
kan
de
företaget
verksamhetstid
samlade
personligen
(nästan)
man startar
varje
tillgångarna
alltid
år
hemtaga
företag.
uppstår
skall
en ge
ha
också
Det
insats
en
vuxit
värdet
vinst
vanligaste
kraftigt.
iav
ständigt
form
sådeattav
upparbetade
En
tillgångarna
skälet
frågan
startkapital.
frågaär
hur
om
dock
ägarna
generationsskifte
tillgångarna.
i företaget
Detta
att åstadkomma
skall
startkapital
ökar.
erhålla
Andra
Därmed
eller
omvandlas
ägare
löpande
en ägarbyte
god
ökar
kan
personlig
till
ekonomi.förmögenhet.
exempelvis
ägarnas
uppstår.
fortsätta
personliga
verksamheten.
inkomster
ett lager och
för att
utgör
täcka
företagets
vardagens
tillgång.
krav.
(c) kompetensresurs ab
1
Ekonomisk ställning och resultat
Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Vinst
Tillgång
100 kkr
Start
Tillgångar sammanställs i en balansräkning
som också visar skulder och eget kapital.
Vinst
År 1
Vinst
År 2
Vinst
År 3
………
Vinst
Vinst
År n
Resultatet för året
sammanställs i en resultaträkning.
Kommentar : Resultatet
Under året för
ochverksamheten,
åtminstone efter
vinst
varje
eller
års
förlust,
slut
sammanställs itillgångarna
en resultaträkning.
tillsammans
De båda
med sammanställen förteckning
över vem ingår
ningarna
som äger
i en årsredovisning
tillgångarna i en
förbalansräkning.
företaget.
(c) kompetensresurs ab
2
Planeringssamband
AFFÄRSPLAN
År 1
Befintliga produkter :
År 2
År 3
Marknadsplan
Produktionsplaner
Bemanning/personal
Ekonomi/finanser
Nya produkter :
Produktutvecklingsplan
Lanseringsplan
Marknadsplan
Produktionsplaner
Bemanning/personal
Ekonomi/finanser
Kommentar : Affärsplanen består av flera underplaner
omfattande alla delar av verksamheten.
(c) kompetensresurs ab
3