Poster Christian Rydberg 151026[1] (Skrivskyddad)

advertisement
Växthuseffekten – sanning eller myt?
Christian Rydberg, Ängelholms kommun
Bakgrund
Denna uppgift är tänkt som en avslutande uppgift efter arbetet med temat Energi o ch h ållbar u tveckling i årskurs 8 eller 9 i nom skolutvecklingsprogramet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). NTA är ett samarbete mellan huvudmän för förskola och grundskola och har för närvarande 154 medlemmar, varav 124 är kommuner. Energi och hållbar utveckling
Syfte
Denna bedömningsuppgift riktar sig mot förmågan använda kunskaper i n aturvetenskap för att g ranska information, kommunicera o ch ta ställning i den svenska l äroplanen (lgr 11). De första två deluppgifterna testar delförmågan att a nvända sig av naturvetenskaplig information, medan deluppgift C testar delförmågorna att formulera o ch att b emöta argument, a tt motivera ställningstaganden samt att anpassa en text. Uppgiftens upplägg
Eleverna förutsätts ha kunskaper kring energi, klimatförändringar och växthuseffekt och också ha fått träning i att argumentera kring detta. De två första deluppgifterna är hämtade från PISA (Programme for International Student Assessment). Stor vikt l äggs i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över i nformation samt l ösa problem.
Den tredje deluppgiften är mer omfattande och är hämtad från ett bedömningsprojekt i nom NTA utfört av Pia T L arsson. Frågeställningen här är emellertid något omarbetad från originalet. Checklista för formativ b edömning o ch bedömningsmatris för betygsbedömning
Bedömning av uppgifterna
Till elevuppgifterna finns en matris, kallad ”checklista”, med vilken eleverna kan se vad som förväntas av dem. L äraren, och andra elever, kan också använda checklistan för att ge formativ återkoppling till eleven. Det finns även motsvarande matriser summativ bedömning och betygsättning.
Deluppgift C
Rick P erry h ar varit guvernör i Texas och har varit en republikansk presidentkandidat, både i valet 2 012 och 2016. Citatet n edan är n är han vid en p resskonferens 2011 beskrev s ina tvivel kring den globala uppvärmningens orsaker. "Jag tror att frågan om den g lobala uppvärmningen h ar blivit en fråga o m p olitik. Jag tror a tt det finns ett stort antal forskare som har manipulerat data för a tt de s ka få p engar till s ina p rojekt. Jag tror vi kommer se a tt forskare ifrågasätter idén o m a tt människan orsakar d en globala uppvärmningen som n u gör så a tt klimatet ändras. Vårt klimat förändras h ela tiden, de har förändrats sedan jorden b ildades. Men jag köper inte vad en g rupp av forskare säger och forskare som också i vissa fall kan ha manipulera informationen [...]Och jag vill inte a tt USA s ka lägga ut väldigt mycket pengar p å en vetenskaplig teori som inte har b evisats, och som jag tror, mer och mer kommer att ifrågasättas."
Hur s kulle du kunna bemöta Rick Perrys argument? Skriv en argumenterande text där d u använder d ina kunskaper om växthuseffekt, kolets kretslopp, n aturvetenskapens arbetsmetoder, energins b etydelse för industrialisering och samhällsutveckling s amt h ur naturvetenskaplig forskning bedrivs o ch h ela tiden förbättrar och rättar till sig s jälv. Fundera även p å vilken typ av argument använder s ig Rick Perry av. Tänk på vad s om är fakta och vad s om är åsikter både i Perrys
uttalande och i d in text.
I d in motargumentation ska d u tänka på att motiverat d ina ställningstagande tydligt och välutvecklat u tifrån d ina kunskaper.
Anpassa texten s å att d en kan övertyga guvernör Perry, s om vi förutsätter h ar grundläggande kunskaper i frågan. D u behöver d ärför inte ingående förklara saker s om exempelvis kolets kretslopp -­‐ men glöm för d en skull inte b ort att motivera ställningstaganden d u gör i d in text. Använd checklistan för u ppgift C s å att d u lyckas optimalt med din text!
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological d evelopment and demonstration under grant agreement no 2 89085
Download