Begåvningsstödjande hjälpmedel

advertisement
Att bemöta människor med
funktionsnedsättning
Ina Lindroos
spec.ped

Kommunikation:

Sändare <=>kanal<=>mottagare

Innehåll användning form

Vad är en funktionsnedsättning?

Om jag vill lyckas att
föra en människa
mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
när hon tror, att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste
jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör,
men först och främst förstå
vad hon förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte, att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan,
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa
och därför måste jag förstå,
att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska
utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta
så kan jag heller inte hjälpa någon.
Sören Kirkegaard, existentiell filosof, f 1813, d 1855


Möta alla människor med respekt
och ser varje persons möjlighet
Förhållningssättet bygger på den
enskilda individens delaktighet i
utformning sitt liv

Att se först personen
bakom funktionshindret

Se personens individuella behov

Ha en tro på människans egen förmåga

Acceptera och bejaka människors olika val


Känna sig som ett subjekt i sitt eget liv
Inte ett objekt






Är intresserad av andra
Trivs med människor
Nyfiken på nya sätt att tänka/fungera
Har lätt att ta andras perspektiv
Vems perspektiv?
Vems sommar läger?

Den som har en skada som
ger en funktionsnedsättning
blir mer eller mindre handikappad
utifrån hur miljön är utformad
Personer
i svårigheter
Utmanande
miljöer


Vilka ”kryckor”, ramper, hjälpmedel,
metoder och förhållningsätt har vi i möten
med personer med funktionsnedsättningar
har vi dessa till förfogande för personer som
behöver dem?

Dessa skall finnas med personen överallt och
alla skall kunna använda dem---
Överföring av viktig information
från nätverket

Tex Kommunikationspass
AKK
Utvecklingsstörd är man i ett
socialt sammanhang:
samspelet
mellan omgivningens
krav och
individens förutsättningar



Tillsammans med utvecklingsstöningen kan
personen ha andra funktionshinder, t.ex.
rörelsehinder, synnedsättning, autism.
Det är viktigt att komma ihåg att varje
person är unik och har sin personlighet.
Alla har rätt till delaktighet och inflytande.

Försenat språk,

Långsam, långsammare inlärning





Språkförståelseproblem
Bristande anpassning gällande vanliga normer i
samhället
Konkretare tänkande, här och nu det jag ser hör
själv vet och upplevt
Svårt med självanalys, perspektiv, reflektion
Svårt med rumsuppfattning, tidsuppfattning
Sinnesavvikelser

Inlärning, svårare att lära sig , nya saker

Beslutsfattande, svårare att göra egna beslut

Språk, svårt att uttrycka sin egen vilja,
känsla eller åsikt

Självkänslan, lätt att känna sig utanför

Flexibilitet, svårt att ändra på program

Uppmärksamhet, svårt att orka vara koncentrerad










kommunikation,
förmåga att lära sig
att ta hand om sig själv
bo själv
social förmåga
fungera i närsamhället
självkontroll-kunna be om hjälp
hälsa och trygghet
arbete
fritid

Att göra något för första gången är ofta
svårt.
När det har blivit till en vana går det lättare.
Då behöver man inte tänka så mycket på
vad man gör.
Men när något invant förändras måste man
anpassa sig till det nya.









Börja
Behärska sig
Skifta
Planera
Organisera
Att ”observera sig själv”
Anpassa sig
Justera känslor
Arbetsminne


Hur sorterar information från omvärlden.
Normalt sett försöker vi samla ihop
informationen till en sammanhängande
(koherent) helhet.
Om man inte kan sätta ihop information på
detta sätt, blir omvärlden,
osammanhängande och mycket svår att
förstå.



Att förstå hur andra människor tänker är
viktigt för att kunna förstå deras
handlingar.
Eftersom tankar och känslor påverkar en
persons handlingar kommer olika
människor också att bete sig och handla på
olika sätt.
Att man har förmågan att förstå skillnaden
mellan sitt eget och andra människors sätt
att tänka, känna och handla







Övergångar, skifte från en situation till
en annan
Ny personer
Nya situationer
Små förändringar i vardagen
Kommunikationssvårighet, kan inte föra
sin talan, t.ex. värk, sjukdom
Bullriga miljöer
Stora folksamlingar
Ina Lindroos

Din egen sinnesstämning påverkar

Vad gör man med sin egen frustration

Öppenhet personal emellan

Inte ta det personligt

Ojämn maktbalans,
personer litar på dig-är beroende av dig

Var personlig men tänk på hur privat du vill vara

Hur länge får man vara arg, förrän det blir
destruktivt?
Ina Lindroos
 Att
graden varierar
 Livslångt handikapp
 Begåvningsnivån varierar
 Kan förekomma i
kombination med andra
funktionshinder
Ina Lindroos



Från grav utvecklingsstörning till högt
begåvad
Från lindrig autism till grav autism
Individen
Ina Lindroos

Vad skall jag göra?

Var skall jag göra?

När skall jag göra?

Med vem skall jag göra?

Hur länge skall jag göra?

Varför skall jag göra?







Berättar visuellt om kommande aktiviteter
Ger förutsägbarhet
Uppifrån och ner, vänster till höger
Med föremål, bilder text
Heldag eller halvdag
Individualisering
Ökar flexibilitet
-
-
-
tidsuppfattning,
hur många dagar framåt och bakåt personen
kan tänka /redogöra för/planera,
om personen kan avläsa olika klockslag,
om personen kan matcha objektiv tid
(klocka) mot tidsåtgång/ vad hinner hon på en
viss tid
-
 Mycket
av det som behandlats idag
kräver stor kreativitet, tålamod, lite
galenskap och teoretisk förståelse
för att bli lyckade erfarenheter. Men
om ni har ”detektiv”glasögonen på
er kan jag inget annat säga än
lyckans er som får vara i kontakt
med dessa spännande
personligheter.
”En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft
att flyta själv. Det ställs krav på varenda
droppe att hålla andra oppe.”
Tage Danielsson
Download