INTERNATIONELLA SJUKSKÖTERSKEDAGEN

advertisement
170421
PROGRAM: INTERNATIONELLA SJUKSKÖTERSKEDAGEN
12 maj 2017
09.00-09.15
Inledning till förmiddagens presentationer av examensarbeten
Johan Linder studierektor NU-sjukvården och Inga Larsson
programansvarig för sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst.
Ina Berndtsson Högskolan Väst är förmiddagens moderator.
09.15-10.00
Astrid Bolmvall och
Joakim Bond
Anna Hellström och
Ellinor Malmbom
Lång
Josefin Bengtsson
BLOCK 1
Att leva med cancer: en litteraturbaserad
studie som beskriver upplevelser av att
leva med cancersjukdom
Tills döden skiljer oss åt. Anhörigas
erfarenheter av specialiserade palliativa
verksamheter
I dödens närvaro - Sjuksköterskors
erfarenheter av att möta döende patienter
inom palliativ vård
Efter varje presentation (10 min.) är frågor välkomna till författarna för
gemensam diskussion
10.00-10.15
Fruktpaus och mingel
10.15-11.00
Jennifer Rosén och
Hanna Sandersson
Emelie Thuresson
Alverstedt och
Sabina Andersson
Erik Pettersson och
Emil Oskarsson
BLOCK 2
Att vara förälder till ett barn med anorexia
nervosa. En litteraturbaserad studie
Föräldrars erfarenheter av att leva med ett
barn med cancer
Psykisk ohälsa hos människor på flykt. En
litteraturöversikt
Efter varje presentation (10 min.) är frågor välkomna till författarna för
gemensam diskussion
11.00-11.15
Presentation av Christina Olsson chefssjuksköterska NU-sjukvården
11.15-12.00
Tobias Odmyr
Linda Olsson
Britta Markgren och
Sarah Lendrup
Hanna Jonsson och
Felicia Jantuah Sund
BLOCK 3
Flyktingars upplevelser av bemötande
inom hälso- och sjukvården
Sjuksköterskors upplevelser av
kommunikation med modern under
förlossning i Namibia: en kvalitativ
intervjustudie
Kvinnors upplevelser av att leva med
långvarig smärta
Efter varje presentation (10 min.) är frågor välkomna till författarna för
gemensam diskussion
12.00-13.00
LUNCH
170421
PROGRAM: INTERNATIONELLA SJUKSKÖTERSKEDAGEN
12 maj 2017
13.00-13.05
Inledning till eftermiddagens presentationer av aktuell
forskning vid Högskolan Väst
Ina Berndtsson moderator, Högskolan Väst.
13.05-14.00
13.05-13.25
13.25-13.45
13.45-14.00
BLOCK 1
Patienters upplevelser av att vårdas vaken med
respirator på en intensivvårdsavdelning
Att vara människa och vårdare i vårdandets
gemenskap vid livets slutskede
Efter varje presentation (10 min.) är frågor välkomna till forskaren för
gemensam diskussion
Veronika Karlsson
Forskare HV
Margareta Karlsson
Forskare HV
Avslutning och sammanfattning
Moderator Ina Berndtsson, Johan Linder samt Inga Larsson
Download