TILL ALLA - Frälsningsarmén

advertisement
Jesus till alla 2.0
Frälsningsarméns vision
Vision 2020
JESUS
TILL ALLA
Illustration: Shutterstock
Vision för Frälsningsarméns arbete i Sverige,
uppgraderad av Frälsningsarméns ledningsråd 20151027
Jesus till alla 2.0
Vår uppgraderade vision fortsätter att utgå
från Frälsningsarméns identitet och uppdrag
• Frälsning – förvandlade liv
• Helgelse – lärjungaskap
• Socialt engagemang – tjäna utan åtskillnad
Det finns två tydliga huvudområden i vår vision
• Att lära känna Jesus mer.
• Att identifiera vem ”alla” är i vår närhet.
De konkreta målen vi vill uppnå till år 2020 är
• 10 nya kårplanteringar år 2020
• 250 nya soldater/civilmedlemmar 2016, varav minst 100 under 25 år, sedan en ökning med 20% varje år
• 100 nya lokala ledare från alla generationer år 2020
• 10-12 nya officerare varje år
• Soldatbidraget ökar med 20% per år från och med 2016.
3
mål att arbeta för
Framtiden börjar nu
På väg mot målen ser vi följande skeenden förverkligas:
• Vi utökar genom Andens strategiska ledning vår närvaro i
storstädernas förorter och i landsorten och vi finns bland de
sårbara och marginaliserade.
• Vi tränar soldater och medlemmar i alla åldrar att återspegla Jesu liv
i sin samtid.
• Barn och unga har en central plats i vår gemenskap och är viktiga
medarbetare för att utföra vårt uppdrag.
• Vi lever med känslighet för behoven i samhället och låter Gud leda oss
i hur vi ska forma våra sociala verksamheter.
• Våra gemensamma resurser används i samförstånd mellan lokalt och
centralt ansvarstagande.
• Vi har motiverad personal och ledare med lokalt ansvar som samverkar
i att visionen återspeglas i praktiskt ansvar, andlig förankring och
administrativ kompetens.
• Det internationella engagemanget för en rättvis och försonad värld
sker på både personlig och övergripande nivå både i andra länder och
i vårt land.
• Varje verksamhet utvecklar sitt strategiska arbete att föra ut budskapet
om frälsningen i Jesus och sprida hans omsorg.
4
strategisk satsning
Utveckling av verksamheten
För att förverkliga visionen använder vi bästa möjliga metoder för varje
tid, plats och sammanhang. Vi vill:
a. Bereda möjlighet för människor med olika förutsättningar och bakgrund, från skiftande livssituationer och olika kulturell bakgrund att känna sig välkomna och vara delaktiga i gemenskapen och uppdraget.
För mig/oss innebär det att:
b. Inviga frälsningssoldater som omsätter sitt förbund med Gud i handling.
För mig/oss innebär det att:
ny! Identifiera, motivera och träna soldater i alla åldrar att ta ansvar
c. i det lokala ledarskapet
För mig/oss innebär det att:
d. Öka tillgången till litteratur och andra resurser för personlig och
gemensam utveckling och tillväxt.
För mig/oss innebär det att:
5
strategisk satsning
e. Aktivt identifiera människor i kåren som vill vara med att öppna en
utpost eller plantera en kår.
För mig/oss innebär det att:
f. Ge utbildning och inspiration till ledare, soldater/medlemmar och
personal så vi kan utföra uppdraget och föra ut evangeliet med
traditionella och nyskapande metoder.
För mig/oss innebär det att:
g. Inspirera till bönetjänst och andliga erfarenheter vilka är nödvändiga
för att kunna skörda för Guds rike.
För mig/oss innebär det att:
h. Öka samverkan mellan verksamheter på en ort så att vi kan vara
en profetröst i tiden och följa människor på deras väg mot upprättelse.
För mig/oss innebär det att:
6
i. Utveckla en fortsatt ansvarsfull ekonomisk förvaltning och ett
glädjefyllt, bibliskt givande.
För mig/oss innebär det att:
j. Använda releventa metoder så att vi når varje generation i vår samtid,
metoder som är förankrade i Frälsningsarméns identitet, uppdrag och
ursprung.
För mig/oss innebär det att:
k. Inviga och ordinera 10-12 officerare varje år.
För mig/oss innebär det att:
l. Samverka med andra kristna grupper och kyrkor kring uppdraget
att fler människor i Sverige ska få lära känna Jesus.
För mig/oss innebär det att:
Förslag på metoder för att förverkliga detta samt möjligheter att dela
praktiska idéer kommer löpande att finnas tillgängliga för nedladdning.
7
Frälsningsarmén
Box 5090 102 42 Stockholm
Besöksadress Nybrogatan 79B
Telefon 08 562 282 00 Fax 08 562 283 91
www.fralsningsarmen.se
Download