Endokrin Bröst (handledning)

advertisement
Till dig som ska handleda studenter inom Endokrin-bröstkursen på
Läkarprogrammet T6 och T7 under vårterminen 2014
Övergripande information om termin 6 och 7
Undervisningen i både T6 och T7 pågår 20 veckor och inleds med 2 veckors
integreringsperiod där kliniska och prekliniska ämnen sammanförs inom aktuella medicinska
nyckelområden. Därefter följer en mellanliggande period med undervisning inom olika block
där klinisk tjänstgöring ingår med varierande längd. Undervisningen under dessa terminer skall
ge fördjupade kliniska färdigheter i undersökningsteknik avseende kroppsundersökning och
utvärdering av undersökningsfynd. Vidare ska en fortsatt utveckling av kliniska färdigheter
avseende anamnes och status fortgå, liksom strukturerad träning i att samverka i och leda
teamarbete. Kursen vill också vidareutveckla förhållningssätt och attityder till patienter och
övrig personal.
Under vårterminen 2014 har reformeringen av läkarprogrammet vid Uppsala universitet nått
termin 6 och kursen Klinisk medicin II. Till denna termin flyttar endokrin/bröst-blocket, som
omfattar 4 veckor, från termin 7 vilket innebär att studenter från båda kurserna ska undervisas
och ha sin kliniska tjänstgöring samtidigt. För att klara detta har ett alternativt upplägg tagits
fram där studenterna varvar teori och praktik men de har en gemensam examination i form av
en dugga.
Endokrin/bröst-blocket
Kursen i endokrin/bröstkirurgi på T6 startar med 2 veckors teori och följs av 2 veckors klinisk
tjänstgöring inom olika avdelningar och mottagningar för endokrinologi/endokrinkirurgi eller
bröstkirurgi. (Sista perioden ligger teorin 1 vecka före och efter praktikveckorna)
Termin 6 innehåller förutom detta block även undervisning inom kardiologi, kärl/thoraxkirurgi,
ett gastroblock med både medicin och kirurgi, anestesi, klinisk fysiologi och patologi.
Studenterna från termin 7 har all denna kunskap i bagaget och under vt-14 får de börja sitt
endokrin/bröst-block med en introduktionsdag och sedan kommer de direkt ut på praktik. För
att ge tillräckligt med baskunskaper finns också webföreläsningar tillgängliga som de bör ta del
av. Kursen avslutas sedan för deras del med 2 veckors teoretisk undervisning. Parallellt med
endokrin/bröst-kursen har dessa studenter även undervisning och klinisk tjänstgöring inom
ortopedi 4v och hud/reuma 4v.
Klinisk tjänstgöring
Tyngdpunkten i undervisningen är förlagd till avdelnings- och mottagningstjänstgöring med
patientnära arbete, demonstrationer, auskultation och ronder.
Vi strävar efter att varje kandidat ska integreras naturligt i det dagliga avdelnings- och
mottagningsarbetet. Arbetet är förstås varierande men i kandidaternas arbetsuppgifter kan
exempelvis ingå att:
-
undersöka och bedöma en diabetsfot med avseende på eventuella felställningar, sår,
cirkulation samt sensibilitet.
-
diagnosticera nydebuterad diabetes mellitus
-
bedöma metabolt status
-
skriva ut insulin till personer med diabetes
-
fylla i NDR, det nationella Diabetesregistret
-
utföra en korrekt halspalpation
-
utföra en korrekt bröstpalpation
Handledning
•
Den kliniska tjänstgöringen ska ske under handledning med återkoppling och
strukturerad bedömning. Som en hjälp till detta finns en detaljerad checklista som
studenten ansvarar för att ta med sig. Läs igenom den och fråga gärna hur det går för
dem med målen i checklistan. De mål som inte kan uppfyllas på den kliniska
placeringen pga av att aktuell verksamhet inte finns inhämtas på olika sätt under
teoriblocket.
•
Studenten har också en närvarolista som signeras varje vecka.
•
Studenterna ska under placeringen skriva ett PM kring en patient med endokrin
sjukdom, diabetes eller brösttumör och de kan ev. behöva hjälp att välja ut en lämplig
patient att utgå ifrån till denna uppgift. Deras PM gås sedan igenom och godkänns av
kursansvariga.
•
Observera att studenterna ska diktera, men ej skriva direkt i journalerna. Detta för att
skrivna anteckningar inte alltid signeras av ansvarig läkare.
Övergripande kursmål för endokrin/bröst-kursen:
-
självständigt kunna ta upp en anamnes som är relevant för patienter med olika
endokrina symptom och genomföra ett fullständigt status samt sammanfatta detta till
en journalanteckning.
-
kunna förstå och redogöra för behandlingsprinciper och kontroll av komplikationer vid
diabetes mellitus.
-
känna igen yttre tecken vid hypo- och hyperglykemi.
-
få förståelse för olika aspekter av bröstcancersjukdomen och vilka behandlingar som
ges.
-
visa empatisk förmåga samt förmåga till lagarbete och samverkan med andra
yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.
För mer information kontakta gärna kursansvariga:
Jarl Hellman tel. 018-611 4341
[email protected]
Per Hellman tel: 018-611 4617
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards