Utredning av patologiska leverprover Detta dokument baseras på de

advertisement
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Utredning av patologiska leverprover
Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover
antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom primärvården
och sjukhusbaserade enheter som handlägger dessa frågeställningar. Kompletterande
information finns här.
Algoritmerna ger en vägledning till vilka diagnostiska undersökningar som bör genomföras och
vilka diagnoser som kan vara aktuella vid utredning av patologiska leverprover. I algoritmerna
används ibland begreppet fullständigt leverstatus – med detta avses ASAT, ALAT, ALP, GT
och bilirubin.
Med patologiska värden avses nivåer överstigande det övre referensvärdet för respektive
analys. Referensvärdena är gemensamma i Sverige och infördes år 2004 inom ramen för ett
nordiskt projekt (NORIP) för att ta fram gemensamma nordiska referensintervall. Det övre
referensvärdet (upper limit of normal – ULN) representerar den 97,5:e percentilen i en
subjektivt frisk vuxen nordisk referenspopulation. Huruvida denna population i NORIP enbart
representerar leverfriska individer är oklart. De övre referensvärdena för analyserna ovan kan
därför inte betraktas som normalvärden och kliniskt signifikant leversjukdom kan föreligga
trots värden inom referensområdet. Detta gäller i synnerhet för P-ALAT eftersom studier från
andra länder har angett lägre övre referensvärden för P-ALAT. Om andra förhållanden talar för
att kliniskt signifikant leversjukdom kan föreligga är utredning motiverad trots P-ALAT inom
referensområdet.
Förslag till vilka diagnostiska åtgärder som bör utföras och vilka sannolika eller verifierade
diagnoser som bör handläggas vid sjukhusbaserade kliniker visas i algoritmerna som färgade
rutor. Vita rutor betecknar således utredningssteg som i första hand bör genomföras inom
primärvården. Lokala traditioner och möjligheter kan dock påverka detta.
P-ALAT är mer leverspecifikt än P-ASAT varför algoritmerna för utredning av förhöjda
transaminaser utgår från ALAT.
GT har låg specificitet för hepatobiliär sjukdom varför utredning av isolerad GT-stegring inte
rekommenderas.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Förhöjt bilirubin men i övrigt normala leverprover är vanligt förekommande. Handläggningen
skiljer sig från vid misstänkt leversjukdom i övrigt och isolerad bilirubinstegring behandlas
därför i separat algoritm.
När flera leverprover är förhöjda kan mönstret av leverproverna ge viktig etiologisk
information. Beroende på om stegringen av P-ALAT eller P-ALP är mest uttalad talar man om
hepatocellulärt respektive kolestatiskt mönster. I de fall inget av enzymerna dominerar (i
multipler av övre referensvärdet, inte det absoluta värdet) benämns mönstret blandbild. I några
av algoritmerna inkluderas dessa begrepp. En kliniker kan oftast göra indelningen arbiträrt. De
exakta definitionerna för dessa begrepp är:
Hepatocellulärt mönster: ALAT > 3 x ULN eller (ALAT/ULN)/(ALP/ULN) > 5
Kolestatiskt mönster: ALP > 2 x ULN eller (ALAT/ULN)/(ALP x ULN) < 2
Blandbild: ALAT > 3 x ULN och ALP > 2 x ULN eller (ALAT/ULN)/(ALP/ULN) > 2 till < 5
Vid kolestatiskt mönster rekommenderas att man i fösta hand använder algoritmen som utgår
från förhöjt P-ALP. Vid hepatocellulärt mönster eller blandbild använder man sig lämpligen av
algoritmerna som utgår från förhöjt P-ALAT.
Nivån av transaminaser återspeglar vanligen relativt väl graden av inflammation och/eller
nekros i leverparenkymet och kan ge etiologiska ledtrådar. Den kliniska handläggningen vid
mycket höga transaminaser skiljer sig från handläggningen vid mindre uttalade stegringar. Av
dessa skäl har tre olika algoritmer för utredning av förhöjda transaminaser konstruerats.
Gränsdragningen mellan dessa algoritmer är dock inte strikt.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Förkortningar
ABCB4
ABCB11
AFLP
AIH
ALAT
ALP
AMA
ANA
ASAT
ATP8B1
CDT
CMV
CRP
Cu
DILI
DT
EBV
GT
HAV
HBc
HBsAg
HBV
hCG
HCV
HELLP
HEV
HG
HSV
ICP
LKM-1
LD
MCV
MRCP
NAFLD
NORIP
ATP-binding cassette, sub-family B, member 4
ATP-binding cassette, sub-family B member 11
Acute fatty liver of pregnancy
Autoimmun hepatit
Alaninaminotransferas
Alkaliska fosfataser
Antikroppar mot mitokondrier
Antinukleära antikroppar
Aspartataminotransferas
ATPase, aminophospholipid transporter, class I,
type 8B, member 1
Carbohydrate deficient transferrin
(kolhydratfattigt transferrin)
Cytomegalvirus
C-reaktivt protein
Koppar
Drug-induced liver injury (läkemedelsorsakad leverskada)
Datortomografi
Epstein-Barr virus
γ-glutamyltransferas
Hepatit A virus
Hepatitis B core
Hepatitis B surface antigen
Hepatit B virus
Humant koriongonadotropin
Hepatit C virus
Hemolysis, Elevated liver tests, Low platelet
count
Hepatit E virus
Hyperemesis gravidarum
Herpes Simplex virus
Intrahepatic cholestasis of pregnancy
(graviditetsrelaterad intrahepatisk kolestas)
Antikroppar mot liver-kidney microsomal antigen
Laktatdehydrogenas
Mean corpuscular volume
Magnetresonanskolangiopankreatografi
Non-alcoholic fatty liver disease
The Nordic Reference Interval Project
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Dokumentnamn:
Utredning av patologiska leverprover
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Stergios Kechagias, överläkare
PBC
PE
PEth
Pi
PK
SLA/LP
SMA
TPK
ULN
VZV
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Sökord:
Leverprover
Målgrupp:
Läkare
Giltig fr o m:
2015-05-04
Giltigt t o m:
2018-11-03
Godkänd av: (Namn, titel)
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2014-24
Primär biliär cirros
Preeklampsi
Fosfatidyletanol
Proteasinhibitor
Protrombinkomplex
Antikroppar mot soluble liver antigen/liver
pancreas
Antikroppar mot glatt muskel
Trombocyt partikelkoncentration
Upper limit of normal (övre referensvärdet)
Varicella Zoster virus
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-05-04
Stergios Kechagias
2016-11-03
Stergios Kechagias
Godkänt revideringen:
Henrik Hjortswang
Henrik Hjortswang
Download