15 Förstärkta insatser för asylsökande och

advertisement
15
Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga
med psykisk ohälsa
RS150381
Ärendet
En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland
krävs en ökad kompetens och utvecklade arbetssätt för att förbättra
omhändertagandet av de asylsökande och nyanlända barn och unga som identifieras
med psykisk ohälsa.
För utvecklingsarbetet som ska genomföras avser Närsjukvården egen regi att
tillfälligt anställa tre kuratorer alternativt psykologer. Målsättningen är att förbättra den
psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända barn och unga, och att systematiskt
och med rätt kompetens erbjuda tidiga insatser som kan förhindra en negativ
hälsoutveckling. Insatsen syftar också till att på sikt minska kostnader inom
specialistsjukvården.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att
•
Ge Driftnämnden Närsjukvård i uppdrag att förstärka första linjens vård till
asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa. Uppdraget
ska samordnas med de särskilda behandlingsteam för barn och unga med
psykisk ohälsa som startar under hösten, länets ambulerande asylnoder,
vårdcentraler i vårdval Halland närsjukvård samt med Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).
•
Finansiering sker genom de extra medel regeringen avsatt för
flyktingmottagande och integration 2016.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-09-19)
1(4)
TJÄNSTESKRIVELSE
Regionkontoret
Avdelningen för kunskapsstyrning
Susanne Johansson,
Utvecklingsstrateg
Datum
2016-09-19
Diarienummer
RS150381
Regionstyrelsen
Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn
och unga med psykisk ohälsa
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
•
Ge Driftsnämnden Närsjukvård i uppdrag att förstärka första linjens vård till
asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa. Uppdraget
ska samordnas med de särskilda behandlingsteam för barn och unga med
psykisk ohälsa som startar under hösten, länets ambulerande asylnoder,
vårdcentraler i vårdval Halland närsjukvård samt med Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).
•
Finansiering sker genom de extra medel regeringen avsatt för
flyktingmottagande och integration 2016.
Sammanfattning
En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland
krävs en ökad kompetens och utvecklade arbetssätt för att förbättra
omhändertagandet av de asylsökande och nyanlända barn och unga som identifieras
med psykisk ohälsa.
För utvecklingsarbetet som ska genomföras avser Närsjukvården egen regi att
tillfälligt anställa tre kuratorer alternativt psykologer. Målsättningen är att förbättra den
psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända barn och unga, och att systematiskt
och med rätt kompetens erbjuda tidiga insatser som kan förhindra en negativ
hälsoutveckling. Insatsen syftar också till att på sikt minska kostnader inom
specialistsjukvården.
2(4)
Bakgrund 1
Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara
lågt jämfört med 2015 och beräknas till mellan 30 000 och 50 000 asylsökande, men
effekterna från hösten 2015 förväntas påverka det offentliga systemet under flera år
framöver. I dagsläget finns 4620 asylsökande personer varav cirka 760
ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Halland.
Samtliga asylsökande erbjuds en hälsoundersökning. Den nya organisationen som
infördes 1 oktober 2015, med en mer samlad kompetens i ambulerande asylnoder,
har möjliggjort mer kvalitetssäkrade hälsoundersökningar och likartade arbetssätt i
hela regionen. Hälsoundersökningen är bland annat en viktig insats för att tidigt
identifiera asylsökande och nyanlända med psykisk ohälsa.
Forskning och professionella bedömningar pekar på att mellan 20 och 30 procent av
de nyanlända har mildare former av psykisk ohälsa och ytterligare ett antal mer
allvarliga former. Målet om att tillgodogöra sig språkutbildning och sysselsättning är
svårt att uppnå för den som drabbas, och barns möjlighet att integreras i svensk
skola försvåras om vårdnadshavare, eller barnen själva, lider av psykisk ohälsa.
Barn och unga som i hälsoundersökningen identifieras med psykisk ohälsa
remitteras i dagsläget vidare till sin vårdcentral utifrån det samhällsmedicinska
ansvaret. Bedömningen är att det ofta saknas kompetens att ta hand om denna
patientgrupp.
För att förbättra omhändertagandet krävs förutom ökad kompetens utveckling av nya
arbetssätt i bred samverkan med berörda aktörer. För utvecklingsarbetet avser
Närsjukvården egen regi att projektanställa tre kuratorer alternativt psykologer.
Målsättningen är att förbättra den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända
barn och unga, och att systematiskt och med rätt kompetens erbjuda tidiga insatser
som kan förhindra en negativ hälsoutveckling. Insatsen syftar också till att på sikt
minska behovet av specialistsjukvård och därmed minskade kostnader i andra delar
av hälso- och sjukvården.
Uppföljning
Arbetet kommer att följas upp kontinuerligt i samverkan med berörda aktörer.
1
Källor: www.migrationsverket.se, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett
kunskapsunderlag för primärvården, Socialstyrelsen (publicerad januari 2015)
3(4)
Extra statsbidrag för flyktingmottagande och integration
6 april beslutade Regionstyrelsen att det extra statsbidraget skulle prioriteras till
följande områden:
•
•
•
•
•
strategisk kompetensförsörjning
insatser som främjar nyanlända kvinnors hälsa
insatser som bidrar till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga
informations- och kommunikationsinsatser på asylboenden
kostnader för kollektivtrafik
Regionstyrelsen har hittills tagit beslut om insatser till en kostnad av 33,3 Mkr.
Beslutade insatser och kostnader
2016 2017 2018 Total kostnad Beslut
Språkundervisning och språkpraktik
3700
3700
Informationsinsatser
1000
1000
Kompetenscentrum - praktik för läkare och sjuksköterskor
1199
3293
Hälsofrämjande tandvårdsinsatser
1180
7400 RS151216
2000 RS160302
3293
Förväntade ökade kostnader i hälso- och sjukvården för nyanlända
Total kostnad
7785 RS160406
1180 RS160406
15000 RS160406
7079
7993
3293
33365
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för insatsen uppskattas under 2016-2017 till 2,8 Mkr inklusive sociala
avgifter och omfattar personalkostnader, overheadkostnader, samt kostnader för
transporter och utbildningsinsatser. Finansiering sker genom de extra medel
regeringen avsatt för integration och flyktingmottagandet 2016.
Medel för insatsen avropas efterhand och fördelas utifrån genomförda aktiviteter och
ekonomisk redovisning. Uppföljningen kommer att ligga till grund för hur arbetssättet
ska implementeras inom ramen för ordinarie verksamhet och ordinarie budget.
Beslutet innebär att det kvarstår ca 6,4 Mkr av det totala statsbidraget, som i
kommande ärenden föreslås fördelas till kostnader för utvecklingsinsatser riktat till
ensamkommande barn och unga, samt kostnader för kollektivtrafik.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Susanne Johansson, Avdelningen för kunskapsstyrning
4(4)
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Regiondirektör
Magdalena Barkström
T.f. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Download