Nytt digitaliserat stöd för egenvård

advertisement
Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2017 (vår)
Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress
Kontaktuppgifter Projektledare och allmän info
Projektledare: Sara Bern
E-post: [email protected]
Diarienummer: 2017-01249
Utmaningsområde: Framtidens hälsa och sjukvård
Konstellation – projektparter
Företag: Strikersoft, Kaimuk
Branschorganisation: EFT förbundet
Bakgrund
Psykisk ohälsa är ett stort problem. Den stora flyktingvågen 2015 har än om inströmningen
minskat, lett till en stort mängd människor med stress och trauma i Sverige och ansträngd vård och
omsorgspersonal. Egenvården måste ökas då det offentliga inte räcker till. (Källa bl.a.
Spridningskonferensen 2017 och Socialstyrelsens remissunderlag till nya Nationella Riktlinjer för
vård vid depression och ångest)
Några initiativ, nationellt och internationellt som tangerar detta område är:
•
•
•
Uppdrag Psykisk Hälsa jobbar med frågan på uppdrag av Socialdepartementet och SKL.
Forskningsprojektet iStress och verktyget Min Kompass adresserar digitaliserat stöd för
självreglering av stress och ångest. Internetpsykiatri av SLL är ett annat digitaliserat stöd för
stress och traumareducering.
Peaceful Heart Network har jobbat internationellt med traumareducering och självreglering
länge, framförallt i Afrika och Lesbos. Driver två trauma center i Kongo sedan 2007 med
tusentals dokumenterade fall.
Veterans Stress Project är ett initiativ av National Institute for Integrative Healthcare
(NIIH), en ideell forsknings- och undervisningsinstitution som inte är ansluten till
regeringen eller någon religiös grupp, och som ägnar sig åt terapier, forskning och
utbildning inom områdena energimedicin och energipsykologi. NIIH grundades av EFT
Universes director; dr Dawson Church. Här bedrivs bl.a. terapi och forskning i samverkan
med hundratals globalt placerade tapping experter som krigsveteraner.
Utmaning och mål
Stress och trauma hos flyktingar och nyanlända samt relaterad vård och omsorgspersonal orsakar
stort lidande och stora kostnader. Egenvård behöver stimuleras och underlättas i befintliga digitala
kanaler frö att få brett genomslag och uppnådda långsiktseffekter på hälsa och psykosocial
arbetsmiljö.
Vi vill hjälpa behövande stressade och traumatiserade med enkla evidensbaserade
självhjälpsmetoder där de befinner sig, när de mest behöver det – i deras egen smartphone.
Ett förfinat lösningsförslag med fungerande svensk prototyp publicerad för smartphone och en
internationell omvärldsbevakning tas fram i steg 1.
Ett komplett, mångfacetterat konsortium som avser realisera resultatet framåt etableras, en
behovsanalys och realiseringsplan utarbetas.
En medicinsk utvärderingsmetod i världsklass och en hälsoekonomisk modell analyseras i steg ett,
för utformning och användning i steg 2.
Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2017 (vår)
Idéns potential med fokus på hållbar tillväxt (ekonomisk, grön, social)
Flyktingar och nyanlända kan med denna lösning i högre utsträckning klara av sin stress på egen
hand innan eller istället för vårdbesök. Effektmålen är bättre psykisk hälsa, höjd livskvalitet och
snabbare integration av nyanlända i samhället.
Vård och omsorgspersonal som har lägre stressnivå kan bättre möta dessa svårt lidande människor.
Denna lösning innebär sålunda minskade sjukdomskostnader för samhället och minskat
produktionsbortfall för arbetsgivarna. Den psykosociala arbetsmiljön förbättras också.
•
Socialförsäkringens utgifter för Sjukpenning och Sjuk-/aktivitetsersättning uppgick år 2015
till 80,4 miljarder, enligt Försäkringskassans statistik. (exklusive arbetsgivarens
karenskostnader och ersättning från avtalsförsäkringar).
•
Försäkringskassan, Korta analyser 2016:2 anger:
– Under åren 2010 till 2015 ökade antalet startade sjukfall med 98 000 från 400 000
till 498 000. Psykiatriska diagnoser står för 57 000 sjukfall.
– Anpassningsstörningar och stressreaktioner är den vanligaste psykiatriska diagnosen.
och står för 66 procent av ökningen.
– Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest.
•
Socialstyrelsen säger i ”Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter” (2015) att
20-30% av asylsökande flyktingar som kommer till Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa.
Många med psykiatrisk problematik har kontakt med primärvården och färre med
specialistpsykiatrin. Inom primärvården kan finnas en rädsla för att fråga efter eller på annat
sätt upptäcka psykisk ohälsa.
•
Antalet asylsökande och nyanlända har ökat och en stor andel lider av psykisk ohälsa. Totalt
sökte cirka 163000 personer under 2015 asyl.
•
Mängden asylsökande är enorm och därmed har mängden PTSD drabbade i Sverige ökat
markant från 200 000 år 2014. (Motion till riksdagen från Röda Korset, 2015/16:280)
•
(SKL 2016) Flera landsting har enheter eller grupper som arbetar med specialiserad
traumavård för asylsökande och nyanlända. När behoven nu väntas öka kraftigt behövs
insatser som snabbt ökar både vuxen- & barnpsykiatrins kapacitet att diagnosticera och
behandla svår psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända. Även när
flyktingtillströmningen avtar, finns en stor mängd nyanlända med behov att ta om hand.
•
Stress kan både utgöra orsak och följd av sjukdom.
•
Jobbstress dödar 200 personer årligen i Sverige (SBU 2015).
•
Anders Johrén och Ulf Johansson i sin bok "Personalekonomi idag” visar:
– Korttidssjukskrivning kostar arbetsgivaren cirka 10 % av månadslönen per dag.
– Kostnaden för långtidssjukskrivning är svårare att beräkna. Den beror på flera
faktorer. Ett svenskt företag räknade ut att en långtidssjukskrivning kostar
arbetsgivaren minst 100 000 kronor per halvår.
Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2017 (vår)
• Ökad egenvård av stress både preventivt och kompletterande annan behandling är både
önskvärt och behövligt. (Spridningskonferensen 2017)
•
Medeltiden på sjukskrivningstid för Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar (för avslutade sjukfall längre än 8 dagar) uppgick 2014 till 206 dagar
enligt Försäkringskassan.
Kan denna lösning korta ersättningstiden för diagnoser med Anpassningsstörningar och
stressreaktioner så är besparingspotentialen för samhället minst 500 MSEK årligen per förkortad
ersättningsvecka, bara i direkta besparingar på sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättningar i Sverige.
Den europeiska marknaden är 40 gånger större.
Angreppssätt
Workshops och djupintervjuer används som arbetsform. Första månaden ägnas åt att etablera
projektteamet och referensgrupp samt att planlägga och bjuda in till workshops och djupintervjuer.
Stort fokus kommer att läggas på framtagande av så kallad Business Model Canvas för att förfina
lösningen och hur den lösningen ska spridas för största nyttiggörande. Detta sker iterativt i takt med
att referensgruppen förstår möjligheterna och projektteamet klarlägger behovsbilden.
Idag har vi redan följande parter med i projektet:
Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2017 (vår)
Vi jobbar i en liten projektgrupp för att ta fram prototyp med Peaceful Heart Network, EFT
förbundet. Prototypen tas fram av Strikersofts utvecklare på basen av redan existerande produkter:
•
Golden Opportunity´s GO EFT Tapping applikation för iPhone.
Idag nedladdad i 67 länder i över 2100 exemplar. Finns på
engelska och arabiska. Man talar in sitt problem och får hjälp med
en guidad unikt anpassad stressreducerande session där
terapeutens förinspelade och användarens nyinspelade röst mixas.
•
Peaceful Heart Network har en smartphoneapp med sin lika
enkla som geniala TTT metod samt en responsiv hemsida:
www.SelfHelpForTrauma.org. Peaceful Heart Network har
jobbat extensivt med trauma reducering i Afrika och Lesbos.
Sedan 2007 driver de två trauma center i Kongo, med tusentals
dokumenterade fall.
•
Strikersofts rehabiliterings applikation med steg för steg
instruktioner: ORDO MOBI.
Den kunde användas redan för att med enkel konfiguration visa
en preprototyp av metoderna EFT och TTT på Vitalismässan i
Göteborg i april 2017
T
T
T
Referensgruppen bidrar med behovsanalys. När prototypen är klar i augusti kan den demonstreras
för beslutsfattare i referensgruppernas organisationer, för beslut om och förberedande av
konsortiedeltagande i steg 2.
Professor Vivianne Vimarlund kommer att intervjuas för framtagandet av hälsoekonomiskt
modellutkast.
Dan Hasson, PhD, internationellt erkänd stressforskare och Associerad Professor på
Stressmottagningen kommer att intervjuas för att börja förbereda framtagandet av
utvärderingsmetod av världsklass i Steg 2.
Omvärldsbevakning kommer att ske fortlöpande av främst projektledaren for att kartlägga behov
och förutsättningar för digitaliserad stressreduktion på en global marknad.
Realiseringsplan och avtalsöverenskommelse utvecklas agilt i workshop form tillsammans med
relevant, villigt och kapabelt konsortium.
Målet är att i konsortiet få med några av de större aktörerna inom vård och omsorg för målgruppen:
Exempelvis några av: Socialdepartementet, SKL, Capio, Vårdguiden, 1177.se, Vårdhandboken,
Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen - Etablering, Migrationsverket, Länsstyrelserna
(etableringsansvariga), Yuomo.se.
Download