CDT409-ProfessionellEtik

advertisement
Kursdatainsamling inför HSV utvärderingen
(Fyll i så mycket som möjligt för din kurs)
Kursnamn
Kurskod
Kursanvarige
Andra lärare på kursen
Professional Ethics
CDT409
Gordana Dodig Crnkovic
Olga Georgieva, University of Sofia
Samverkan med industrin
(t ex gästlärare, lärare som jobbar både på IDT och industri, donationer, gemensamma
projekt, etc)
Industrin diskuteras i kursen inom ramen för ”Corporate social responsibility”,
etikkoder (codes of ethics), whistleblowing, osv.
Forskningsanknytning
(t ex state-of-the-art föreläsningar, publikationer med studenterna, koppling till
forskningsprojekt, etc)
Kursansvarige lärare forskar inom området.
Inom ramar för denna kurs flera studenter har presenterat sina artiklar på
internationella konferenser. Just nu förbereder vi ett urval av studentarbeten för
Newsletter of American Philosophical Society on Computing an Philosophy.
Internationalisering
(t ex gästlärare från utlandet, gemensamma projekt med utländska lärosäten, etc)
Etikklasser har två delar – en på MDH och en på Sofia universitet i Bulgarien.
Kursen ges på engelska, och kursmaterial omfattar artiklar, böcker och webbresurser
från världsledande forskare inom området.
Mappning mot lärande mål för examen
Kunskap och förståelse
MÅL 1: Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet:
(magister)
1. överblick över området
2. fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
3. insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
(master)
4. brett kunnande inom området
5. väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
6. fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Kursinnehåll år 2011
L1
GETTING STARTED. Course Preliminaries. Academic honesty policy
AN INTRODUCTION TO COMPUTER ETHICS
Prof. Keith Miller of the University of Illinois Springfield: Lectures on Computer Ethics
L2
ARTICLE 1: Deborah Johnson: Ethics online.
ARTICLE 2: James H. Moor: Just consequentialism and computing
VIDEO-RECORDED LECTURES by Prof. Miller: Lecture1, (9 min) Lecture2, (12 min) Lecture3, (20.5 min)
L3
ENVIRONMENTAL ETHICS AND GLOBAL THINKING
VIDEO(S) 1: Global Ethics Corner Video Lectures:
http://www.carnegiecouncil.org/resources/gec/data/00101 Geoengineering
http://www.carnegiecouncil.org/resources/gec/data/00098 Extinction
http://www.carnegiecouncil.org/resources/gec/data/00096 The Sustainability of Cities
In order to prepare for the discussion see this video:
VIDEO 2: http://www.viddler.com/explore/twob1961/videos/5/Basics of Morality and Ethics
Ethical Theories A short introduction to basic ethical theories
Lecture: ENVIRONMENTAL ETHICS
Further reading (optional): Online Readings in Environmental Ethics Environmental Ethics Resources
L4
COMPUTER ETHICS AND INFORMATION ETHICS
ARTICLE: Bynum, Terrell, “Computer and Information Ethics“,
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
ARTICLE: Luciano Floridi, "Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics" Ethics and
Information Technology 1: 37–56, 1999. Kluwer Academic Publishers. PPT
Information Rights as Human Rights
L5
PROFESSIONAL AND ETHICAL RESPONSIBILITIES
ARTICLE: COMPUTING CURRICULA: SOCIAL, ETHICAL AND PROFESSIONAL ISSUES Dodig-Crnkovic, G.
(2003), Proceedings of the Conference for the Promotion of Research in IT in Sweden. PPT
Codes of Ethics:
http://www.acm.org/constitution/code.html#sect1 ACM Code of Ethics and Professional Conduct
http://www.computer.org/cms/Computer.org/Publications/code-of-ethics.pdf Software engineering code of ethics (IEEECS/ACM )
http://www.asce.org/Leadership-and-Management/Ethics/Code-of-Ethics/ American society of civil engineers code of ethics
L6
RISKS AND PRECAUTIONARY PRINCIPLE & WHISTLE BLOWING (Lecture PPT)
Whistle Blowing (Reading)
In-class discussions: CASE STUDY. Baltimore Case (Reading)
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12192 On Being A Scientist: Responsible Conduct In Research Responsible
Conduct of Research for Junior Researchers (Science, November 2010)
PRIVACY AND CIVIL LIBERTIES
L7
Gordana Dodig-Crnkovic, Virginia Horniak, Ethics and Privacy of Communications in the e-Polis
Encyclopedia of Digital Government, Idea Group Reference, July 25, 2006 (Reading)
In-class discussions: CASE STUDIES (In the end of the article)
VIRTUAL REALITY & COMPUTER GAMES ETHICS
Strain J., Ethics in the Virtual World - introduction to the special issue of the Journal of Information Communication
Ethics and Society, Vol. 5 - 2007
L8
Ethics in Computing: Real Ethics and Virtual Reality http://vimeo.com/7892962 (video)
Dodig-Crnkovic G. and Larsson T., Game Ethics - Homo Ludens as a Computer Game Designer and Consumer,
International Journal of Information Ethics, Special Issue on The Ethics of E-Games, Vol. 4 - 2005
Extra: Davos Open Forum 2008 - Virtual Worlds - Fiction or Reality?
Virtual Social Worlds and the Future of Learning
L9
ROBOETHICS
Roboethics reading
(Anderson & Anderson, Robot be Good, Scientific American, October 2010)
See also: http://www.scuoladirobotica.it/index_eng.php
L10
WORKSHOP
In-class discussions
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Examination Forms
 Presentation on the topic of your choice, and leading the discussion at the same topic
(compulsory, 1 credit)
 Class notes (compulsory, 4 credits)
 Research paper on the topic of your choice (optional, 2.5 credits)
Exempel på kursanteckningar och papper skrivna i kursen:
http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5590/Archives/06_11/ExamplesPapers_LectureNotes
MÅL 2: Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Metodkunskap i etikkursen består i studiet av olika typer av etiska analyser som
behandlas i inledande delen av kursen.
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Motsvarande examinationsmoment består i forskningspapper som tillämpar olika etiska
analyser (teoretiska ramverk).
Metodkunskap i etikkursen som består i studiet av olika typer av etiska analyser som
behandlas i inledande delen av kursen examineras i inlämningsuppgifterna,
diskussioner och seminariet.
Färdighet och förmåga
MÅL 3: Visa förmåga att
(magister)
1. integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information
(master)
2. kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med
begränsad information,
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
I denna kurs föreläsningar, artiklar som studenter läser som förberedelser till
diskussioner, klassdiskussioner och egna artiklar på olika sätt bidrar till att ” kritiskt
och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information”
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Lecture Notes #1 to 14 Magnus Larsson
Introduction to ethics
The goal of the course is to develop a framework that can be used to reason about
ethical
cases and decisions.
Ethics is the theory of morality where morality is the quality of being in accord with
what is
right and wrong. A moral person knows why decisions have been taken and can explain
his
actions.
There are four ethical categories:
- descriptive ethics
o How to describe ethical problems and ethical standards
- normative ethics
o Theories about what is right and wrong
- applied ethics
o ethics that address practical questions and helps in making decisions
- meta ethics
o reasoning about ethics
Ethics can be used to evaluate other peoples behaviour, for instance ethics can be used
as a
framework to judge other people.
It is possible to discuss about why and on what grounds decisions are made, for
instance:
- Divine command theories
o Decisions are based on a indisputable text or persons guidelines.
- Utilitarianism
o What is the greatest good for the most number of people
- Virtue ethics
o Decisions are based so that character is build and that certain virtues are being
considered.
- Duty
o Do what is the defined duty
- Egoism
o Do what is best for the person making the decision
MÅL 4: Visa förmåga att
(magister)
1. självständigt identifiera och formulera frågeställningar
2. planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar
(master)
3. kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
4. planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att
utvärdera detta arbete,
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Från föreläsningen om miljöetik:
Environmental Ethics and Philosophy
Are There Universal Ethical Principles?
- Universalists: Plato, Kant believe that fundamental principles of ethics are universal,
unchanging and eternal
- Relativists: Sophists- everything is contextual, moral principles relative to a particular
person
- Nihilists: Schopenhauer- everything is completely arbitrary
- Utilitarians: Bentham - greatest good for the greatest number of people
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Genetic Engineering: A Question of Ethics
Teresa Carlson
CD 5590
[email protected]ent.mdh.se
Abstract
In today’s society, genetic engineering is an increasingly important issue. Many genetically modified organisms
(GMO’s) and the products of GMO’s are currently used and consumed by humans, and research is continually
conducted on ways to modify the genetic traits of organisms to better suit human lifestyles. This raises the
question of whether altering an organism’s genetic structure solely for anthropocentric purposes is ethical. The
aim of this paper is to present the purposes and benefits of genetic engineering, and to compare them to the
ethical arguments against it. Also, an informed opinion will be provided on whether genetic engineering should
have an ethically justified place in society.
1. Introduction
The production and use of genetically modified organisms is steadily increasing. Although there are many
potential benefits to humans from this process, the risks have not been adequately defined.
Researchers are developing new organisms too quickly to accurately determine their effects. There are many
people and organizations that are completely against genetic engineering. The reasons for their objections, as
well as the potential benefits, are both discussed in detail in present article.
MÅL 5: Visa förmåga att
(magister)
1. muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika
grupper
(master)
2. i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
I denna kurs som i sig är internationell genom sina deltagare och lärare studenter
demonstrerar dessa förmågor genom diskussioner och seminarier (presentation av
forskningspapper).
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Klassdiskussion om ”misconduct in research”
Panel Focuses on Baltimore, Ethics in Scientific Research
By Eva Moy
Staff Reporter
"For me, the 10 years over which this took place has been a horror," Institute Professor
of Biology David Baltimore '61 said calmly.
The high-profile "Baltimore case" started in 1986 with a question of scientific
misconduct. By 1996, the case encompassed scientific methodology, congressional
tactics, government oversight, the role of the press, and public trust.
This was the setting for the colloquium held Monday night entitled "Government, the
Media, and Scientific Misconduct: The David Baltimore Case in American Political
Culture."
The tone of the panel was that of scientists and reporters on the events in light of the
verdict in favor of the scientists. The talk, sponsored by the Program in Science,
Technology, and Society and Harvard University's history of science department,
enjoyed a nearly full house in the Wong Auditorium at the Tang Center.
One of the strongest motivating factors were the emotions of the people involved.
MÅL 6: Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Et antal studenter har integrerat sina artiklar skrivna i denna kurs i sina licentiat eller
doktorsavhandlingar.
Följande står att läsa i min artikel skriven med kollega Robert Feldt från Chalmers:
Dodig-Crnkovic G. and Feldt R. Professional and Ethical Issues of Software Engineering Curriculum Applied in
Swedish Academic Context, HAoSE 2009 First Workshop on Human Aspects of Software Engineering, Orlando,
Florida, October 25- 26, 2009
”Ethics course students published a number of articles in international journals [12, 11]
and at conferences such as CEPE [10], CAP, SCAI and ETHICOMP [13, 9] which got
interest of both philosophy and engineering communities for ethical issues related to
Computing and Software Engineering.”
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Ett resultat från denna kurs är en artikel skriven tillsammans med dåvarande studenten
Thomas Larsson:
Dodig-Crnkovic G. and Larsson T., Game Ethics - Homo Ludens as a Computer Game
Designer and Consumer, International Journal of Information Ethics, special issue on
The Ethics of E-Games, Vol. 4 - 2005
Värderingsförmåga och förhållningssätt
MÅL 7: Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen
1. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter
2. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Denna artikel skriven tillsammans med dåvarande studenten Virginia Horniak används
i undervisningen:
Gordana Dodig-Crnkovic and Virginia Horniak, Ethics and Privacy of Communications
in the e-Polis Encyclopedia of Digital Government, Idea Group Reference, July 25, 2006
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Följande artiklar skrivna av studenter i kursen har publicerats internationellt:
de Gooijer Thijmen (student), Codes of Ethics in Global Software Engineering,
Proceedings IACAP 2011. The computational Turn: Past, Presents, Futures?, p 332, MvWissenschaft, Münster, Århus University, Danmark, Editor(s):Charles Ess and Ruth
Hagengruber, July 2011
Backhaus P. (student) and Dodig-Crnkovic G., Wikileaks and Ethics of Whistle Blowing,
Proceedings IACAP 2011. The computational Turn: Past, Presents, Futures?, p 332, MvWissenschaft, Münster, Århus University, Danmark, Editor(s):Charles Ess and Ruth
Hagengruber, July 2011
Georgieva M. (student) and Dodig-Crnkovic G., Who Will Have Irresponsible,
Untrustworthy, Immoral Intelligent Robot?, Proceedings IACAP 2011. The
Computational Turn: Past, Presents, Futures?, p 129, Mv-Wissenschaft, Münster, Århus
University, Danmark, Editor(s):Charles Ess and Ruth Hagengruber, July 2011
Dodig-Crnkovic G. and Persson D. (student), Sharing Moral Responsibility with Robots:
A Pragmatic Approach. Tenth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence SCAI
2008.
Volume 173, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Eds. A. Holst, P.
Kreuger and P. Funk, 2008
MÅL 8: Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
Dessa vetenskapens möjligheter och begränsningar diskuteras från etisk synvinkel: vad
som är etiskt försvarbar utveckling, vilka etiska normer som styr forskning, utveckling
och tillkämpningar.
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Eftersom denna kurs handlar om etik, vi har fokuserat på begränsningar på
vetenskapen som är av etisk karaktär.
Exempel på föreläsningar där dessa aspekter belyses:
RISKS AND PRECAUTIONARY PRINCIPLE & WHISTLE BLOWING
PRIVACY AND CIVIL LIBERTIES
COMPUTER ETHICS AND INFORMATION ETHICS
ENVIRONMENTAL ETHICS
RESEARCH ETHICS
MÅL 9: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar
för sin kunskapsutveckling
Konkreta exempel på kursinnehåll som stryker måluppfyllelse (t ex föreläsningar,
seminarier, projektmöten, studiehandledningen, diskussioner,…)
De självständiga arbeten, klassdiskussioner och slutseminarium är moment där
studenter får arbeta med sin kunskapsutveckling.
Konkreta exempel på examinationsmoment som stryker måluppfyllelse (tentafrågor,
urklipp från rapporter, redovisningar, inluppar, grupparbeten,…)
Exempel på ett års seminarium där studenter i sina artiklar studerar frågor de har själv
valt där de själv jobbar med sin kunskapsutveckling.
Kim: Ethical issues in violent video games -- responsibilities and consequences
Teresa: Genetic Engineering a Question of Ethics
Said: Ethical Consequences of Human Ecological Impact
Virginia: Encryption, Security, Privacy
Jonas: A short stage of development: equal to acceptable risk for user? (Risks in
technical systems)
Artur: Ethical Issues Concerning Risks in Science and Technology -- Case Studies
Karin: Ethics of the Internet?
Henrik: Internet regulation
Magnus: When to make safety design decisions based on empirical based predictions?
Thomas: Ethical issues in violent video games -- responsibilities and consequences
Jessica: Ethical Questions Concerning Piracy on the Internet
Balaji: Ethical Issues Concerning Risks in Science and Technology -- Case Studies
Jens: Robots, to be built or bred? (Ethical aspects of the problem)
Jörgen: Intellectual property rights and copyright laws versus filesharing in cyberspace
Download