Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond

Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond
Fastställda vid Säterbygdens OK:s årsmöte 2010-02…
Fondens ändamål
Säterbygdens OK:s minnesfond har instiftats för att förvalta och dela ut medel som skänkts till
föreningen i form av minnesgåvor och donationer.
Fondens intäkter
Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge till minne av någon avliden och
som de tycker ska gå till ändamål enligt nedanstående rubrik ”Utdelning ur fonden”. Även gåvor i
övrigt till fonden är naturligtvis välkomna.
Nya medel kan sättas in på bg 703-1164 Säterbygdens OK:s minnesfond
Fondens förvaltning
Fonden förvaltas av Säterbygdens OK:s styrelse.
Fondmedlen ska särredovisas i föreningens bokföring och årsredovisning. Medlen ska inte
användas till annat ändamål än vad som anges i dessa statuter.
Regler för minnesfonden fastställs/ändras på årsmötet för Säterbygdens OK.
Utdelning ur fonden
Utdelning ur fonden ska gå till medlemmar i Säterbygdens OK . Kriterier för utdelning är att medel
som delas ut



främjar klubben och medlemmarnas utveckling
medverkar i och kring utbildning av barn och ungdomar
annat ändamål som styrelsen finner mycket angeläget
Beslut om utdelning ur fonden tas av föreningens styrelse.
Fondens upphörande
Fonden upphör när inga medel finns kvar att fördela.