MARKET INTELLIGENCE Life Style products
Uppdragsbeskrivning för framtagande av marknadsinformation – LIFESTYLE
Chamber Trade söker branschexperter för framtagande av marknadsinformation inom ramen för det
handelsfrämjande programmet Chamber Academy.
Bakgrund
Programmet Chamber Academy syftar till att bidra till ett starkt privat näringsliv som i sin tur bidrar
till ökad handel, hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Programmet kommer att fokusera på
fyra sektorer: miljöteknik, agribusiness, lifestyle och industriell utveckling. Målsättningen är att bidra
till stärkt konkurrenskraft för företag inom dessa sektorer. Det är viktigt att detta arbete inkluderar
miljö och andra CSR-frågor. Programmet genomförs med samarbetspartners i Östafrika, Etiopien,
Zambia, Irak.
Lifestyle
Lifestyle refererar till en grupp av produkter t ex inredning, möbler, kläder, skor och accessoarer som
är kopplade till konsumenternas livsstil. Vår analys har visat att denna typ av produkter produceras i
våra samarbetsländer och är efterfrågade av svenska företag. Vidare diskussioner med våra
samarbetspartners visar att input, inspiration och kunskap saknas för att exportörer skall kunna bli
mer konkurrenskraftiga och växa – såväl nationellt som internationellt.
Inom lifestyle ligger särskilt fokus på produktion i Etiopien och Östafrika och efterfrågan från den
svenska marknaden.
Målgrupp
Företag i utvecklingsländer som skall inleda/öka sin export inom denna sektor till
Europa/Norden/Sverige.
Medlemsdrivna näringslivsorganisationer i länderna som kan använda informationen för att hjälpa
och stärka sina medlemsföretag vad gäller ovan.
Syfte
Syftet med marknadsinformationen är att exportörer i samarbetsländerna skall få en förståelse för
vad de behöver utveckla, anpassa och förhålla sig till för att ha bättre möjligheter att etablera handel
med Sverige/Norden/Europa.
Användningsområde
Marknadsinformationen skall fungera på egen hand men kommer också att användas som ett
komplement till andra aktiviteter inom programmet såsom utbildning, seminarier och mässor.
Marknadsinformationen kommer att publiceras på webben. Informationen publiceras både i sin
helhet som en rapport men också som del av en e-learning plattform varför det är viktigt att alla
stycken kan läsas separat. Länkar, bilder och hänvisningar skall ligga kopplade till stycken.
Språk
Marknadsinformationen skall skrivas på engelska.
Market Intelligence Lifestyle uppdragsbeskrivning
Sida 1/2
Tillvägagångsätt
Analysen ska ge svar på de frågor som ställs nedan. Dessa frågor grundar sig på tidigare erfarenhet
kring vad för typ av information som efterfrågas och finns behov av.
Det är efterfrågat att det finns ett tydligt index i marknadsinformationen som branschexperten
definierar för att det skall vara lätt för den som läser att hitta. Det ingår i uppdraget att sätta index
och rubriker och att ta med de frågor som är relevanta och besvara dem samt presentera fakta som
är relevant för målgruppen.
Frågor att besvara som skall finnas med i marknadsinformationen:
Ge en bild av efterfrågan i Sverige:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilka produkter köper vi?
Råmaterial/färdiga produkter?
(vad köper vi färdigt och vad lägger svenska företag ut i produktion)
Sälja färdig produkt eller skapa samarbete med design?
(hur skulle detta se ut och hur skulle de gå tillväga)
Vilka länder köper vi från?
Hur ser marknaden ut? – konsumenter, köpmönster, storlek
Vilka branschorganisationer och intresseföreningar företräder produkterna?
Vilka trender ser de svenska inköparna framåt? Nya produkter?
Vilka krav kommer man att ställa på exportörerna i framtiden?
Från produktion till export:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vad krävs för att exportera till Sverige? (kvalitet, kvantitet, kunnande)
Vad efterfrågar inköpare?
Hur hittar man potentiella kunder? Hur tar man kontakt?
Vilken information skall finnas med i kontaket med kunder?
Efter första kontakt – hur går man vidare – vad är de olika stegen? T ex att skicka varuprover
Vad ska man tänka på när man skriver avtal?
Vad är det vanligaste felet eller problemet med produkterna från utvecklingsländerna?
Vilket är det vanligaste problemet i kontakten med exportören?
Inkludera: Belys fakta med ”case” och exempel för ökad förståelse
Tidsplan: Deadline för framtagandet är 18 juni 2013.
Omfattning: För att få en uppfattning om förväntad slutprodukt och referens se tidigare publicerade
marknadsguider på Chamber Trade Swedens hemsida: chambertradesweden.se/reports/
Budget: Kontakta ansvarig projektledare på CTS.
Ansvarig projektledare: Sofie Wikander, [email protected]
Market Intelligence Lifestyle uppdragsbeskrivning
Sida 2/2