Lpp Människan och kroppen vxx-xx

advertisement
Lokal pedagogisk planering
Sdf Centrum
Arbetsområde: Människan och kroppen
Ämne: So, No, Sv
Ansvariga lärare: Karolina Landsiö,
Jenny Hansson, Madeleine Szabo
Tidsperiod: Ht 2012
Klass: 2a, 2b, 2c
Planering för elever, föräldrar och lärare
Hur ser du ut inuti och utanpå?
Inledning
Vad kan du själv göra för att din kropp ska må bra?
Hur ska livet vara för dig som är barn?
Konkreta mål
• Du ska få kunskap om några rättigheter för oss människor och särskilt vilka rättigheter
barn har.
• Du ska kunna samtala kring frågor som rör barn och människans kropp, lyssna, ställa
frågor och framföra åsikter.
• Du ska få lära dig om människans olika kroppsdelar.
• Du ska få undersöka och lära dig om människans olika sinnen.
• Du ska få veta hur din kropp påverkas av hur du äter, sover, rör dig och håller dig ren.
• Du ska få lära dig att skriva en faktatext och rita bilder till.
• Du ska kunna återberätta något du läst eller hört.
Undervisning
Vi kommer att gå igenom målen tillsammans och eleverna formulerar frågor om kroppen
som vi gemensamt söker svar på.
Du kommer att få läsa olika faktatexter och även se filmer om kroppen. Du kommer att få
skriva egna faktatexter och rita bilder till. Vi ska prata om och undersöka olika delar av vår
kropp och våra sinnen genom experiment. Din lärare och skolsköterskan kommer att berätta
om hur din kropp fungerar och hur den påverkas av hur du äter, sover, rör dig och håller dig
ren.
Din lärare kommer att berätta för dig vad Barnkonventionen är och vad som står i den. Vi
kommer att diskutera barns rättigheter och olika regler som gäller i samhället. Du kommer
att få träna på att säga vad du tycker, men också på att lyssna på vad kamraterna säger och
tycker. Varje elev samlar sina texter och bilder i en bok.
Bedömning
Läraren bedömer din förmåga att:
Som du visar
genom:
• berätta om tre av barnkonventionens artiklar.
• delta i samtal kring frågor som rör barn och människokroppen.
• att namnge och visa var tio kroppsdelar sitter.
• berätta om de olika sinnena.
• berätta om hur din kropp påverkas av hur du äter, sover, rör dig
och håller dig ren.
• skriva en enkel faktatext.
• lyssna till och återberätta vad en kamrat sagt.
I samtal i klassen
berättar du vad du
lärt dig.
Du skriver egna
faktatexter och ritar
bilder till.
Lokal pedagogisk planering
Utdrag ur Lgr11
Övergripande Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
mål
•
kan använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
(kap 1&2)
grundade på kunskaper och etiska överväganden.
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,
miljön och samhället.
Syfte
Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
SO
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser,
SV
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter,
NO
• ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella
händelser,
• samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med
naturvetenskapligt innehåll.
Centralt
innehåll
SO
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom människors lika värde samt barnens
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.
(Barnkonventionen).
SV
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur
deras innehåll kan organiseras.
No
• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av
sinnena.
• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Elevinflytande Undervisningen utgår från barnens egna frågor om kroppen. De väljer själv vilket
sinne de vill skriva sin faktatext om.
Kunskapskrav SO
• Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och
för åk 3
barnens rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i
skolan och hemma.
SV
• Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återge då grundläggande
delar av informationen i enkla former av faktatexter.
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge
kommentarer och framföra egna åsikter.
No
• Elevens kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen, och
diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Utvärdering
Lokal pedagogisk planering
Download