Syfte och mål Kunskapskrav Konkreta mål Centralt innehåll

Syfte och mål
Förmågor och mål
Förmågan att
använda kunskaper i
kemi för att granska
information,
kommunicera och ta
ställning i olika frågor.
Förmågan att
använda kemins
begrepp, modeller
och teorier för att
beskriva och förklara
kemiska samband.
Kunskapskrav
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och
använder då olika
källor och för
underbyggda
resonemang om
informationen och
källornas
trovärdighet.
Eleven undersöker
hur några kemikalier
och kemiska
processer används i
vardagen och
samhället och
beskriver då kemiska
samband.
Konkreta mål
Kunna läsa
naturvetenskapliga
faktatexter.
Kunna ta ut relevant
information ur
naturvetenskapliga
faktatexter.
Kunna förklara om
informationen i en
faktatext är trovärdig.
Känna till och
beskriva några
vanliga kemikalier i
hemmet.
Känna till och förklara
några kemiska
processer i hemmet.
Centralt innehåll
Vatten som
lösningsmedel,
lösningar och
fällningar.
Vanliga kemikalier i
samhället samt hur
de påverkar hälsan
och miljön.
Hur man hanterar
kemikalier och
brandfarliga ämnen
på ett säkert sätt.
Separations och
analysmetoder, till
exempel destillation
och identifikation av
ämnen.
Undervisning
Genomgång av olika
lässtrategier.
Genomgång av hur
man bedömer
källors och
informations
trovärdighet.
Kortare filmer om
källkritik.
Genomgångar och
filmer om kemikalier
och kemiska
processer i
vardagen.
Bedömning
Formativt
Läsa utvalda texter
och skriva korta
sammanfattningar av
dem i delade
dokument.
Diskussioner om
trovärdighet i
helklass.
Kortare förhör.
Summativt
Ett referat om en
utvald text.
Ett skriftligt förhör.