Policy mot kränkande särbehandling

advertisement
2012-03-13
Policy mot kränkande särbehandling
Inledning
Bakgrund
Swedols arbetsplats ska vara en bra arbetsplats. Den tid vi tillbringar på arbetet ska också
upplevas som trevlig och meningsfull.
Trivseln på arbetsplatsen ökar sannolikt om arbetskamrater och arbetsgrupp ger varandra positivt
stöd och hjälp. Det är därför viktigt att alla typer av diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier på arbetsplatsen motarbetas och elimineras. Swedol har en nolltolerans mot
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
Syfte och omfattning
Syftet med policyn är att motverka diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med ömsesidig respekt. Alla
ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefullt och att de har ett ansvar för att medverka till
goda arbetsförhållanden.
Mål för policyn
Swedols målsättning är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. En viktig del i
detta är att motverka alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
oavsett skäl.
Allmänna principer
Värderingar och etik
Swedol accepterar ingen form av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier
avseende de sju diskrimineringsgrunderna: Den anställdes kön, könsöverskridande uttryck eller
identitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning. Det innebär att alla medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter inom
Swedol liksom skyldigheter att följa gällande riktlinjer.
Målgrupper
Swedols policy mot kränkande särbehandling berör företagets samtliga medarbetare.
Ansvarsfördelning
Varje affärsenhet, stödfunktion och dotterbolag ansvarar för att implementera den här policyn i
den egna verksamheten och att etablera nödvändiga rutiner.
Publicering
Policyn återfinns på intranätet.
1
2012-03-13
Redogörelse för policyns huvudsakliga områden
Diskriminering
Diskriminering är all särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar eller begränsar
individers- eller gruppers handlingsutrymme eller valmöjligheter.
Swedol följer Diskrimineringslagen vilket innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att främja
lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
Kränkande särbehandling eller trakasserier
Med kränkande särbehandling eller trakasserier avses återkommande klandervärda, oönskade eller
negativt präglade beteenden som riktas mot enskilda medarbetare på ett kränkande sätt och som
kan leda till att dessa ställs utanför gemenskapen. På Swedol accepteras inte kränkande
särbehandling eller ett bemötande som upplevs trakasserande. Alla medarbetare har ett ansvar för
att arbetsmiljön upplevs som trygg.
Uppdatering av policyn
Uppdatering
Policyn uppdateras årligen.
Ansvarig
Ansvarig för upprättande är Personalchefen.
Antagen av styrelsen 2012-03-29
2
Download