Naturreligioner och ursprungsbefolkning

advertisement
Naturreligioner och
ursprungsbefolkning
Vecka 11-13
Under det här momentet ska vi ägna oss åt de religioner som även kallats
skriftlösa religioner. Eftersom det är religioner som helt skiljer sig från hur vi
är vana att förklara vår omvärld, krävs det att ni alla har ett öppet
förhållningssätt och tillåter er själva att tänka i nya banor. Vi kommer att gå
igenom olika sätt att se på vår omvärld och att förklara den på. Kanske kommer
vi också att upptäcka att vi har en hel del av dessa föreställningar i våra liv…
Viktiga begrepp, särdrag och gemensamma beröringspunkter kommer att utgöra
grunden för momentet. Det hela avslutas med en individuell skriftlig uppgift.
Arbetssätt
Vi kommer att läsa texter, jag kommer att
föreläsa/berätta, ni får göra klassrumsövningar,
eventuellt kommer vi att se några kortare
dokumentärer och så den avslutande skrivuppgiften.
Ni kommer att få läxor som är viktiga att göra
eftersom de är till för att hjälpa er kunskapsmässigt
då arbetsmomentet är kort och intensivt.
Läxor och viktiga datum
 Övning 3:1 som ni har i läxa till to/fre v 11
 Övning 3:2 och 3:6 som ni har i läxa till to/fre v 12
 Individuell skriftlig uppgift som görs i skolan på
lektionstid onsdag 27/3.
Mälarhöjdens skola VT2012
Undervisningen i
Religion ska enligt
Skolverket behandla
bl. a. följande
innehåll:
 Riter, till exempel namngivning
och konfirmation, och deras
funktion vid formandet av
identiteter och gemenskaper i
religiösa och sekulära
sammanhang.
 Etiska frågor samt
människosynen i några
religioner och andra
livsåskådningar.
 Religionernas roll i några
aktuella politiska skeenden och
konflikter utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.
 Sambandet mellan samhälle och
religion i olika tider och på olika
platser.
Mål
• Du ska känna till de viktigaste begreppen inom arbetsområdet och kunna
använda dessa korrekt.
• Du ska känna till och kunna förklara vad en naturreligion är och vad som är
typiskt för dessa.
• Du ska känna till några olika naturreligioner och vad som kännetecknar dessa.
• Du ska kunna ta ställning i olika frågor utifrån religiösa föreställningar och
byta perspektiv så att du kan förstå andra människors synsätt.
Bedömning
Bedömningen grundar sig på det du visar på lektionerna, läxorna, övningarna och
på den avslutande skrivuppgiften. Kom ihåg att ju fler tillfällen du använder för
att visa dina förmågor och din kunskap, desto större bedömningsunderlag har
jag.
Mälarhöjdens skola VT2012
Kunskapskrav i slutet av årskurs 9
Observera: Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B att kunskapskraven för betyget C och till
övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har grundläggande
kunskaper om kristendomen och
de andra världsreligionerna och
visar det genom att beskriva
centrala tankegångar, urkunder
och konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla
resonemang om likheter och
skillnader inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar. Eleven kan utifrån
undersökningar om hur religioner
kan påverkas av och påverka
samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang. Eleven
kan också föra enkla resonemang
om hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som till
viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang och
använda etiska begrepp och
modeller på ett i huvudsak
fungerande sätt. Eleven kan söka
information om religioner och
andra livsåskådningar och
använder då olika typer av källor
på ett i huvudsak fungerande sätt
samt för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven har goda kunskaper om
kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det
genom att förklara och visa på
samband mellan centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade
resonemang om likheter och
skillnader inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar. Eleven kan utifrån
undersökningar om hur religioner
kan påverkas av och påverka
samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva förhållandevis
komplexa samband med
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang. Eleven
kan också föra utvecklade
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
hur identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som för
resonemanget framåt.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett
relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett relativt
väl fungerande sätt samt för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Mälarhöjdens skola VT2012
Eleven har mycket goda kunskaper
om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det
genom att förklara och visa på
samband och generella mönster
kring centrala tankegångar,
urkunder och konkreta religiösa
uttryck och handlingar inom
religionerna. Dessutom för eleven
välutvecklade och nyanserade
resonemang om likheter och
skillnader inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar. Eleven kan utifrån
undersökningar om hur religioner
kan påverkas av och påverka
samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva komplexa
samband med välutvecklade och
väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
hur identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som för
resonemanget framåt och
fördjupar eller breddar det.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra välutvecklade och
väl underbyggda resonemang och
använda etiska begrepp och
modeller på ett väl fungerande
sätt. Eleven kan söka information
om religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett väl
fungerande sätt samt för
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Download