Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Västra

advertisement
Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) i Västra Götaland
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum - Pilen
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Sexuell hälsa i teori och praktik
Organiserade inom Närhälsan samverkar tre enheter för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Västra Götaland.
Sexualmedicinskt centrum (SMC)
SMC-Pilen
På Sexualmedicinskt centrum arbetar vi med sexuella frågeställningar
utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Vi utgår från
ett rättighetsperspektiv. Det innebär att
alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet
och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. Vi tar emot patienter över 23 år.
SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa som riktar sig
till personer med erfarenhet av sexuell
utsatthet, sexuellt risktagande eller sex
mot ersättning och personer med erfarenhet av riskbruk/missbruk av alkohol
och droger. Vi samarbetar med MiniMaria Göteborg, avdelning 306 Unga
Vuxna, Mikamottagningen med flera
verksamheter. Vi kompletterar ungdomsmottagningarna och primärvården genom att tillgängliggöra sexuell
och reproduktiv hälso- och sjukvård
för särskilt utsatta grupper.
Vi erbjuder testning och rådgivning
avseende hiv och andra sexuellt överförda infektioner inklusive hivtest
med snabbsvar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, samtal om
könsidentitet och sexuell identitet. Vi
erbjuder också behandling av sexuella
dysfunktioner, smärttillstånd kopplade till sexuell praktik samt behandling
av sexualitet som upplevs som skadlig
för den enskilda eller omgivningen.
Arbetet på mottagningen utgår från
ett rättighetsperspektiv och väver samman information och rådgivning, prevention, vård och behandling avseende
preventivmedel, hiv/sexuellt överförda
infektioner och sexualiserat våld.
Vi som arbetar på SMC och SMC-Pilen
har lång erfarenhet av sexualitet kopplat
till utsatthet, är uppdaterade på forskning och evidensbaserade metoder samt
har ett professionellt och inkluderande
bemötande.
SMC och SMC-Pilens personal finns
tillgängliga för stöd och konsultation
för vårdgrannar och fungerar som en
vägvisare in i gängse vårdstrukturer.
Kunskapscentrum för
sexuell hälsa (KSH)
Kunskapscentrum för sexuell hälsa är
en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga
hiv, sexuellt överförda infektioner och
hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) vilket innebär att
tillgång till bästa tänkbara sexuella och
reproduktiva hälsa ses som en rättighet
för alla regionens invånare. En förutsättning för att förverkliga detta är att
de sexuella och reproduktiva rättigheterna respekteras och uppfylls.
Vi driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården men också i andra
verksamheter, med syfte att tillgängliggöra SRHR för grupper som idag har
sämre tillgång.
Vi väver samman förebyggande av
hiv/sexuellt överförda infektioner,
oönskad graviditet och sexualiserat våld
och utgår från ett rättighetsperspektiv.
Kärnan i vår verksamhet är våra fyra
sexuell hälsa-grupper som leds av varsin samordnare i Göteborg och Södra
Bohuslän, Fyrbodal, Skaraborg och
Södra Älvsborg. Sexuell hälsa-grupperna består av yrkesverksamma i såväl
regionens egna som kommunala verksamheter och fungerar både som en kanal för inhämtning av kunskap och som
en struktur där vi snabbt når ut med ny
information. KSH:s medarbetare har
bred och tvärvetenskaplig kompetens
och vi arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning.
Vi har ett nära samarbete med andra
kunskapscentrum inom regionen och
med frivilligorganisationer.
Vi är också kontakt gentemot Folkhälsomyndigheten när det gäller hivpreventivt
arbete och administrerar det statliga hivbidraget i Västra Götalandsregionen.
VGR5481 2015-10
Kontakt
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Tidsbokning: telefon 031-346 06 80 (uppringning)
Webb: narhalsan.se/smc
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum - Pilen
Tidsbokning: 0730-77 77 61, 0767-93 46 00
Webb: narhalsan.se/smc-pilen
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Webb: narhalsan.se/ksh, SRHR.se
Adress:
Kaserntorget 11 A, vån 4, 411 18 Göteborg
Enhetschef SMC, SMC–Pilen och KSH:
Stefan Laack
[email protected],
telefon 0705-617540
Hbtq-diplomerad verksamhet
Vi arbetar för homosexuellas,bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards