Bilaga 4 Amerika

advertisement
Bilaga 4 till arbetsområdet Amerika – en jämförelse
Uppgifter om Brasilien och USA från United Nation Cyber School
Bus – Infonation
(http://www0.un.org/Pubs/CyberSchoolBus)
Liten ordlista:
population annual growth rate = befolkningstillväxt
population density = antal invånare /kvadratkilometer
largest urban agglomeration = största staden till invånarantal
surface area = yta
gpd = BNP, bruttonationalprodukt
tourist arrivals =antal besökande turister
poverty rate = Fattigdomsindex, de som lever på mindre än en dollar om dagen.
Energy consumption per capita =energikonsumtion per person
Carbon dixoide emissions = koldioxidutsläpp
Water resources per capita 0= ungefär årlig vattentillgång från regn och floder.
Cropland per capita = antal hektar med odlingsbar mark.
Precipitation nederbörd
Undernourished = undernärda
Infant mortality rate = spädbarnsdöd per år. (Antal barn som dör före ett års ålder)
Total fertility rate = det antal barn/kvinna som skule födas om spädbarnsdödligheten vore
obefintlig.
Primary energy consumption = energikonsumtion
Motor vehicles = motorfordon
Download