160707 Laktosfria produkter.indd

advertisement
Food
Analys av laktosfria produkter
Konsumtion av mjölk kan ge besvär hos känsliga individer. Mjölkproteiner kan orsaka mer eller mindre allvarliga och många gånger akuta allergiska reaktioner. Mjölksocker (laktos) kan ge upphov till andra typer
av överkänslighetsreaktioner.
I syfte att skydda känsliga personer finns livsmedelslagstiftning som reglerar märkning av
livsmedelsprodukter. Det ska framgå av märkningen om livsmedel innehåller mjölk inklusive
laktos (EU’s förordning nr1169/2011).
För livsmedelsprodukter märkta med ”fri från
laktos” gäller att laktos inte ska kunna påvisas
med en tillräckligt känslig metod. Analysmetodens detektionsgräns bör vara 0,01 g/100 g
eller lägre (SLV/Nordiske Seminar-og Arbejdsrapporter 1993:557). Detta riktvärde för detektionsnivå gäller också vid analys av ingredienser till SärNär märkta produkter. Det finns dock
inget lagstadgat krav avseende detektionsnivå
utan man måste ta hänsyn till vad som är analystekniskt möjligt.
Kan inte detektionsgränsen 0,01 g/100 g uppnås i samband med kontroll av SärNär märkta
produkter gäller det för producenten/saluföraren
att på andra sätt så långt som möjligt säkerställa
att produkten respektive ingredienserna inte
innehåller 0,01 g/100g laktos eller mer (t.ex.
via separerade produktionslinjer/lokaler etc.). I
vissa fall kan det dessutom vara möjligt att komplettera med en analys av en alternativ markör
(se nedan).
Analysmetod och detektionsgräns
Vi använder oss av en kromatografisk metod
(HPLC) för analys av laktos. Detektionsgränsen
för denna analysmetod är 0,01 g/100 g med undantag för vissa provmatriser (gäller framförallt
för kryddor och kryddblandningar). För kryddor
och kryddblandningar gäller en något högre
detektionsgräns: 0,04 g/100 g.
Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.
Analys av laktos och SärNär märkning
Alternativa markörer
Analys av en alternativ markör (dvs. analys av
en annan komponent i mjölk som indikator för
förekomst av laktos/mjölk) kan vara ett komplement för att kontrollera frånvaro av laktos
förutsatt att markören finns närvarande i de
mjölkbaserade ingredienser som hanteras i
anläggningen.
Betalaktoglobulin är ett mjölkprotein som ingår
i vassle och kan vara möjlig som indikator på
mjölk om vasslebaserade ingredienser eller
helmjölk hanteras.
Kasein är ett annat mjölkprotein som kan vara
relevant att analysera om man vill spåra inblandning av kaseinbaserade komponenter så-
som mjölkpulver samt inblandning av helmjölk.
Kasein är inte lämplig som markör om vasslebaserade ingredienser används.
Finns risk för kontaminering av ren laktos är
givetvis analys av kasein eller betalaktoglobulin
helt irrelevant som markörer för laktos.
Baserat på sammansättningen i helmjölk motsvarar 0,01 g laktos ca 0,005 g kasein och
0,0007 g betalaktoglobulin. Våra detektionsgränser är för kasein och betalaktoglobulin är
avsevärt lägre (0,00025 respektive 0,00001
g/100g¹)
¹ Uttryckt i mg/kg: 2,5 resp. 0,1
Det är alltid viktigt att tillverkare, speciellt av SärNär produkter, som i en del i sin egentillsyn har
rutiner som säkerställer att produkterna inte kontamineras oavsett analyser och analysmetoder.
För mer information kontakta:
Tekniska frågor
Ulrica Svensson
Tekniska frågor
Per-Olov Södergren
Tfn: 010- 490 8331
[email protected]
Tfn: 010-490 83 32
[email protected]
www.eurofins.se
Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk,
livsmedel, miljö och läkemedel. Vi har drygt 23 000 anställda och 225 laboratorier i 39 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra
laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Kristianstad.
Download