Judendomen - En läsande klass

advertisement
Judendomen
Judendomen är en gammal religion. Den
började med en man som hette Abraham
som levde för nästan 4 000 år sedan.
Enligt judisk tro så gav Gud Abraham
ett land som hette Kanaan. Dit flyttade
Abraham och hans släkt. De levde där och
blev det som vi i dag kallar för det judiska
folket.
Judar tror att det finns en Gud och att
det är Gud som har skapat allt som finns
till: världen, människor och djur.
Judar tror också att vi människor har
en stor uppgift på jorden. Människan ska
nämligen ta hand djur och växter. Vi ska
också älska varandra.
Det är inte så många människor som är
judar i dag. Det finns bara runt 18 miljoner judar i hela världen och det är inte så
många om man jämför med andra världsreligioner.
Men judendomen är en väldigt viktig
religion. Det är bland annat för att den ligger till grund för kristendomen och islam.
ENhär
SYNASGOGA
Det
är en synagoga.
Så kallas den plats där judar
håller gudstjänst. Namnet
synagoga betyder ”samlingsplats”.
En synagoga kan se ut på
olika sätt. Den här synagogan
står i Malmö.
På taket och i fönstren längst
ENser
SYNASGOGA
EN
DAVIDSTJÄRNA
upp
du stjärnor. En sådan
stjärna kallas för Davidsstjärna.
Den består av två trianglar och
är lätt att rita.
Davidsstjärnan har blivit
den viktigaste symbolen för
judendomen och finns i dag på
Israels flagga.
Bild Shutterstock
Publicerat med tillstånd
Upptäck religion
Text Börge Ring och Daniel Sandin
Liber 2008
Den judiska tron
Judar tror på en Gud. Gud heter Jahve på hebreiska.
Hebreiska är judarnas eget språk, deras hemspråk. Judar
i Sverige säger Gud när de talar svenska och Jahve när de
talar hebreiska. Många judar säger inte Gud eller Jahve,
de har
så heter
stor respekt
att de aldrig säger hans
Judar tror på enför
Gud.
Gud
Jahve för
på Gud
hebreiska.
namn.eget
Despråk,
säger ideras
ställethemspråk.
Herren. Judar
Hebreiska är judarnas
?
Enligt
judisk
tro
har
Gud
skapat
människori Sverige säger Gud när de talar svenska och Jahve
närvärlden,
de
av en judisk mor.
na och judar
djuren,
ja allt
som
finns
till.
Gud bryr sig om mäntalar hebreiska. Många
säger
inte
Gud
eller
Jahve,
vänt sig till judende aldrig
gör fel.säger
Ibland
kan han vara hård
respekt föräven
Gudnär
att de
hans
t från en annanför de har så stor niskorna,
straffande
en.
namn. De säger i och
stället
Herren. och ibland snäll och förlåtande.
Den judiska tron
Enligt judisk tro har Gud skapat världen, människorGud
uppdrag
na och djuren, ja allt
somgav
finnsAbraham
till. Gud bryrett
sig om
människorna, även när
de gör
fel. Ibland
kan han
hård
Enligt
judarnas
tro gjorde
Gudvara
en överenskommelse
med
och straffande och
ibland snäll
och talade
förlåtande.
Abraham
när han
med honom för 4 000 år sedan.
AR PÅ MESSIAS
De kom överens om att Abraham och hans släkt skulle
tt Gud i framtiden ska
berätta om
för andra människor. Gud lovade i
Gud gav Abraham
ett Gud
uppdrag
g till jorden. De kallar
singjorde
tur att
bli en
judarnas
vän. Judarna
säger att Gud och
Enligt judarnas tro
Gud
överenskommelse
med
essias. När Messias
slöt
ett förbund.
Abraham
när hanAbraham
talade med
honom
för 4 000 år sedan.
t bli fred på jorden
och
mmer att bli lyckliga.
De kom överens om att Abraham och hans släkt skulle
att Messias inteberätta
är en
om Gud för andra människor. Gud lovade i
istället på att det
ska
sin tur att bli judarnas
vän. Judarnaär
säger
att Gud och
Enligt judendomen
vi människor
lika Gud och vi ska
det blir fred på hela
Abraham slöt ett hjälpa
förbund.
honom att skapa en fin värld. Gud vet att vi är förhen ska segra.
eiska är judarnas
Människan är lik Gud
ståndiga. Han vet också att vi inte klarar av allt och att
vi gör
Människan är
lik dumma
Gud saker ibland. Men enligt judarna förlåter
Gud
när vi gör fel.
Enligt judendomen
är oss
vi människor
lika Gud och vi ska
hjälpa honom att skapa en fin värld. Gud vet att vi är förståndiga. Han vet också att vi inte klarar av allt och att
vi gör dumma saker ibland. Men enligt judarna förlåter
Gud oss när vi gör fel.
Hebreiska är judarnas
religiösa språk.
Messias är en kung som
Messias är en kung som
judarna väntar på. När Messias
kommer blir det fred på jorden.
Ett annat ord för överenskommelse är förbund.
Ett annat ord för överenskom-
VEM ÄR JUDE?
• Den som är född av en judisk mor.
• Den som har omvänt sig till judendomen, alltså bytt från en annan
tro till judendomen.
Hebreiska är judar
i Sverige säger Gud
talar hebreiska. M
för de har så stor re
namn. De säger i s
Enligt judisk tro
na och djuren, ja al
niskorna, även när
och straffande och
Gud gav Abra
JUDAR VÄNTAR PÅ MESSIAS
Många judar tror att Gud i framtiden ska
skicka en god kung till jorden. De kallar
denne kung för Messias. När Messias
kommer så ska det bli fred på jorden och
alla människor kommer att bli lyckliga.
Vissa judar tror att Messias inte är en
person. De väntar istället på att det ska
komma en tid då det blir fred på hela
jorden och godheten ska segra.
Enligt judarnas tro
Abraham när han t
De kom överens o
berätta om Gud
sin tur att bli juda
Abraham slöt ett f
Människan är
Enligt judendomen
hjälpa honom att s
ståndiga. Han vet
vi gör dumma sak
Gud oss när vi gör
Gud gav judarna regler som de skulle följa
När Mose vandrade genom öknen på väg från Egypten till
Kanaan, hände något speciellt. En dag när han hade gått upp
på ett berg så fick han fick tio regler, tio budord, av Gud.
De budorden skulle judarna alltid följa.
Hebreiska är judarnas
Budorden är viktiga även i kristendomen.
Påspråk.
nästa sida
religiösa
60 om dem.
kan du läsa mer
Publicerat med tillstånd
Upptäck religion
Text Börge Ring och Daniel Sandin
Liber 2008
Messias är en
judarna väntar
kommer blir d
De tio budorden
1. Du skall inte ha andra gudar
vid sidan av mig.
Det betyder att det bara finns en gud
och att inget får vara viktigare än Gud.
3. Tänk på att hålla
2.
Publicerat med tillstånd
Upptäck religion
tycker du?
Text
Börge
Ring
och
Sandin hus.
9. Du skall inte ha begär till Daniel
din nästas
2008 din mor.
4. Visa aktning för din Liber
far och
4. Visa aktning för1.dinDet
farandra
ochbudordet
din mor.handlar om
Det betyder att man inte ska önska sig det som
Det betyder att det är viktigt att visa respekt
namn.
Fundera
påinte
två frågor:
dräpa.
andra har. Istället ska man vara vara nöjd med det
Det betyder att det är viktigt5.attDu
visaskall
respekt
för sina föräldrar.
Hur
känns
det
när
någon
driver med
man själv har.
för sina föräldrar.
Det betyder att människor inte ska
namnet man har?
Du skall inte missbruka Herrens,
döda. Dräpa betyder döda.
Varför skojar många med namn?
din Guds namn.
VAD
2. Det åttonde budordet säger att man
Det betyder att namn är viktiga. Namnet hänger
Duskojar
skalleller
intedriver
begå äktenskapsbrott.
inte ska ljuga. När någon ljuger så
ihop med personen. Om6.
man
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
blir man ganska ledsen. Men finns
med ett namn, driver 10.
manDu
även
med
personen
Detskall
betyder
man
ska vara
inteattha
begär
tillärlig
din mot den man
Det betyder att det
mannågon
ska vara
ärlig
man då
gång
dåmot
manden
får ljuga,
som har namnet.
är gift med.
När man
sig så lovar man att
nästas
hustru
ellergifter
något
är gift med. Närdet
man
gifter
sig
så
lovar
man
att
är bättre att ljuga än att säga
alltid hålla
Det din
är viktigt
att inte bryta det
annat
somihop.
tillhör
nästa.
alltid hålla ihop.sanningen?
Det är viktigt 7.
attDu
inteskall
bryta inte
det stjäla.
löftet. Om man har sex med en annan person än
löftet. Om man har sex med en annan person än
den man är gift med så begår man äktenskapstio budorden
tror du
den man är3.gift Vilka
med av
såde
begår
man äktenskapsbrott och det är inte tillåtet.
bratillåtet.
att följa?
brott och det ärärinte
sabbatsdagen helig.
Det betyder att sabbatsdagen är viktig och speciell.
Sabbatsdag är detsamma som vilodag. I Sverige är
söndagar vilodag, den dag man exempelvis inte behöver gå till skolan. I judendomen är det lördag som är
vilodag. På den dagen är det tänkt att människor och
djur ska vila.
62
4. Visa aktning för din far och din mor.
Det betyder att det är viktigt att visa respekt
för sina föräldrar.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
8. Du skall inte vittna falskt mot di
Det betyder att man inte ska ljuga för någon. Din
Det betyder att man inte ska ljuga för nå
nästa är alla människor omkring dig. Me
säger man ibland. Vittna falskt gör den som ljuger.
säger man ibland. Vittna falskt gör den
ärNalla människor omkring dig. Medmänniska
J U D E Nnästa
DOME
VAD
tycker du?
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
1. Det andra budordet handlar om
5. Du skallDet
inte
dräpa.
betyder
att man inte ska önska sig det som
Det betyder att man inte ska önska
sig det
som på två frågor:
namn.
Fundera
andra
har. Istället inte
ska ska
man vara vara nöjd med det
Det betyder
att människor
andra har. Istället ska man vara vara
nöjd
med
Hur känns detdet
när någon driver me
manbetyder
själv har.
döda. Dräpa
döda.
man själv har.
namnet man har?
Varför skojar många med namn?
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Det betyder att man ska vara ärlig mot den man
är gift med. När man gifter sig så lovar man att
alltid hålla ihop. Det är viktigt att inte bryta det
löftet. Om man har sex med en annan person än
den man är gift med så begår man äktenskapsbrott och det är inte tillåtet.
6
2. Det åttonde budordet säger att man
10. Du skall inte ha begär till din
nästas hustru eller något
7. Du skall inte stjäla.
annat som tillhör din nästa.
inte ska ljuga. När någon ljuger så
blir man ganska ledsen. Men finns
10. Du skall inte ha
till din
detbegär
någon gång
då man får ljuga, d
nästasPublicerat
hustrumed
eller
något
det är
bättre
att
ljuga
än att säga
tillstånd
annat somUpptäck
tillhör
din
nästa.
sanningen?
religion
Text Börge Ring och Daniel Sandin
3. Vilka
av de tio budorden tror du
Liber 2008
är bra att följa?
Download