INM 2011 - Integrerad Närsjukvård Malmö

advertisement
 Verksamhetsberättelse INM 2011 Sammanfattning Verksamhetsåret 2011 inleddes med att verksamhetschef Konrad Rosman i en ceremoni fick, på INM: s vägnar, motta Malmö Stads Life Science-­‐pris 2010 av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu. För oss alla på INM, ledning och medarbetare, var detta ett kvitto på att vi än en gång lyckats driva en verksamhet som fortsätter att hålla hög kvalitet för brukare anhöriga och olika samverkanspartners. Detta pris vanns av en i många delar ny verksamhet och en ny verksamhetsmodell ” Beteende-­‐ och Systemintegrerad Psykiatri” (BSP) som INM implementerat sedan 2009. INM har, trots ett pressat pris, en stor befolkningsökning i båda våra stadsdelar, tilltagande psykosociala problem, mer ”storstadsdemografi” i Limhamn/Bunkeflo samt ett mer omfattande ansvar enligt avtal ffa gällande olika samverkansinsatser, lyckats skapa ett ”nytt” framgångsrikt INM vilket gör ledning och medarbetare mycket stolta! Verksamheten under perioden 2003 till 2009 utvecklades till en effektiv organisation utvärderad av flera oberoende aktörer, prisbelönt i olika sammanhang och framförallt uthållig, d.v.s. bibehållen effektivitet både för brukarna men också för en kompetent, motiverad, produktiv, duktig och entusiastisk personal. INM har en mycket låg personalomsättning vi har blivit fler och är en attraktiv arbetsgivare för alla personalkategorier. INM satsar fortsatt mycket på kompetenshöjande insatser och vi vill vara fortsatt innovativa i att vidareutveckla behandlingsmodeller och metoder för att lyckas ännu bättre med vård och behandling. Vi vill ligga i frontlinjen för hur en modern öppenvårdpsykiatri kan fungera med evidens, kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet och uthållighet. Vi vill också fortsatt ha verksamhet-­‐ och metodutveckling som ledstjärnor. Under det 2011 ser vi allt tydligare ett ”förändrat landskap” som INM verkar i. Den fortsatt stora befolkningsökningen i just våra stadsdelar pressar både stadsdelsorganisationerna och psykiatrin. Vi ser gemensamt demografiförändringar med ffa flera unga med psykiska problem, neuropsykiatriska frågeställningar, hemlöshet och ett ökat missbruk i stadsdel Centrum. I Limhamn/Bunkeflo ser socialtjänsten en allt större social problematik, unga barnfamiljer med psykosocial belastning, missbruk mm som ett resultat av nya bostadsområden i ffa Bunkeflo. IOF insatser med försörjningsstöd och anmälningar ökar dramatiskt i en tidigare mer småstadspräglad stadsdel. Dessa nya utmaningar märks tydligt i remisströmmar, vårdsökandet och behoven av olika samverkansinsatser. Samtidigt upplever både vi och stadsdelsorganisationerna effekterna, men också ”bieffekterna” av Hälsovalsreformen. Vi ser en ökad förmåga och motivation hos olika hälsovalsaktörer att ta sitt primärvårdpsykiatriska uppdrag och ansvar. Det finns psykologer och psykoterapeutisk kompetens närvarande och statens rehabgaranti har även inneburit en bättre första linjens behandling gällande ångest-­‐, depressions-­‐ och stressjukdomar. Samtidigt har samma reform ”slagit sönder” den tidigare mer geografiskt sammanhållna primärvården där patienterna genom listningsprincipen flyter runt på många olika hälsovalsenheter och omöjliggör för vår verksamhet att på ett effektivt sätt samverka med primärvården på organisationsnivå men också alltmer kring enskilda ärenden. Detta innebär mer traditionell sjukvård i axeln primärvård – INM och att vår intention i anbudet kring en tätare samverkan genom fysisk närvaro blir organisatoriskt omöjlig. Patienterna finns idag listade över hela Malmö, och även på enheter utanför Malmö Stad, samtidigt som man inom hälsovalsenheterna själva har svårt att hålla reda på vilka patienter som ”tillhör” INM eller den offentliga psykiatrin. Vi ser också fortsatt, i Limhamn/Bunkeflo, stora bekymmer inom primärvården kopplade till tidigare Limhamns läkargrupp som i ny regi, och i förändring från traditionell läkarstation till hälsovalsenhet, drabbats av läkarflykt och ledningskris samtidigt som nya enheter etablerat sig och skapat ett ökat ”listningskaos” under året. Från stadsdelen märks detta tydlig då 21 distriktsjuksköterskor, enligt chefen för Vård-­‐ och omsorg, idag ägnar ca en tredjedel av sin arbetstid med att efterforska vem deras vårdtagare för närvarande är listad hos. INM har också under året utvecklat sitt tilläggsuppdrag rörande substitutionsbehandling för missbrukare i stadsdelarna. Detta har varit, och är, ytterligare en organisatorisk utmaning med ny mottagning, personal och ett väldigt tryck från brukare och remittenter. Vi har hållit en generös linje med intag av brukare och samtidigt haft ambitionen att hålla kvalitet, säkerhet och ett med psykiatrin integrativt arbetssätt. Vi tycker att vi under året lyckats bra även i detta spår och fått mycket positiv feedback från brukarna och samverkanspartners i båda stadsdelarna. Vi har dock nått ett maximum för vad vi inom budgetramen kan erbjuda (vi ser redan nu att vi under 2012 kommer slå i det ekonomiska taket redan under sommaren) och då finns det fortsatt en rätt lång kö av brukare som vill ha vår hjälp. Under året har INM ägnat fortsatt stor kraft åt att fullfölja olika ”vallöften” i vårt anbud. Vår närvaro inom slutenvården (Crisis Control) har funnit en form som innebär stora samordningsfördelar vad gäller vårdplanering, behandling samt kortare vårdtider. Modellen ser vi som mycket uppskattad av både akutverksamheten och vårdavdelningarna samtidigt som vår egen verksamhet har press på sig att agera när brukarna behöver oss som mest. Satsningen för de hemlösa, unga kvinnor med psykisk ohälsa, mot äldrepsykiatrin, somatiska uppföljning, kontroll av farmakaförskrivning hos våra läkare mm ser vi som fortsatt framgångsrikt och utvecklas i dialog med andra aktörer. Trots alla dessa utmaningar för INM under 2011 tycker vi nu att vi fått ordning på ekonomi, vårdkedjor, fortsatt hög kvalitet/tillgänglighet och kan alltmer ägna vår kraft åt patientarbete, kompetensutveckling och fortsatt implementering av de olika utvecklingslinjer vi skisserat i vårt anbud. Vi har under året genomfört 23.754 patientbesök (exklusive substitutionsmottagningen) och gjort 634 nybesök. INM har idag 2640 enskilda patientkontakter inom ramen för urspungsavtalet. Vår förhoppning är att vi under 2012 ska kunna fortsatt upprätthålla och fullfölja vårt anbuds intentioner och fortsätta vara offensiva i att bidra till utveckling av svensk psykiatri. I INM:s uppdrag ingår, förutom att driva ”reguljär evidensbaserad behandling”, att utveckla nya metoder, vara innovativa och drivande kring behandlingsutveckling. Vi har under 2011 utrett ett stort antal personer med misstänkta neuropsykiatriska störningar. Remissinflöde och förfrågningar kring denna patientgrupp har ökat närmast lavinartat och tar nu stora resurser av verksamheten. Psykolog Cecilia Kjuus som är specialiserad mot gruppen har under året utvecklat en modell som har internationellt ursprung och där vi lyckats, i gruppformat, ge dessa patienter kvalificerade verktyg att hantera sina vardagsproblem. Till gruppbehandlingen har man adderat en ”coachingmodell” där studenter från psykologprogrammet, under handledning, ökat effektiviteten i behandlingen, men inte minst motivationen och närvaron i huvudmetoden. Under 2012 har vi ambitioner i olika utvecklingslinjer. Vi vill utveckla bättre organisations-­‐ och behandlingsmodeller för substitutionspatienter. Vi vill fokusera och utveckla metoder för en växande grupp av brukare som trots omfattande behandlingsinsatser fastnat i en kronisk depressions-­‐ och ångestproblematik. Vi vill fortsatt utveckla våra psykoterapeutiska strategier för personer med neuropsykiatrisk problematik. Under perioden 2003 -­‐2009 har INM utvecklat att antal modeller för behandling av ångest-­‐ och depressionstillstånd som hållit hög kvalitet, varit kostnadseffektivt men ffa inneburit hög tillgänglighet för en växande grupp av patienter med dessa tillstånd. I statistiken för sjukskrivningar, förtidspensioneringar, och kronicitering är det främst gruppen ångest och depressionspatienter som ökar. Vi ser samma utveckling internationellt. På INM har vi haft stor framgång med KBT-­‐baserade gruppbehandlingsmodeller där vissa patienters tillstånd dessutom kan kräva mer individualiserade program med bl.a. mer aktiv beteendeaktivering/exponering. Vi ser ändå en stor andel patienter som bara går i partiell remission, utvecklar mer dysfunktionella strategier, hamnar i sysslolöshet och utanförskap och tappar även motivation till behandling (som de oftast genomgått i olika program på INM.) Denna växande grupp bekymrar oss och det rör sig många gånger om yngre patienter. INM har under 2 år varit processägare/ledare för ”Unga kvinnor” som FINSAM finansierat och där Malmö stad, AIC, AF varit med i styrgruppen. Projektet har varit mycket framgångsrikt och benchmarkats mot andra modeller och då visat dig vara klart mer kostnadseffektivt. Projektet kommer nu permanentas i Malmö stads regi och FINSAM kommer delfinansiera driften där INM står för behandlingsdelen. INM:s del i modellen bygger på KBT-­‐baserad gruppbehandling, mindfulness och fysisk aktivitet/beteendeaktivering i form av yoga Inspirerade av framgångarna med ”Unga kvinnor” samt ett växande forskningsstöd för beteendeaktivering, mindfulness (MBCT), fysisk aktivitet samt Ilardis modell ”The Depression Cure” har vi på INM under 2011 startat en ambitiös försöksmodell för de patienter som fastnat i dysfunktionella beteenderepetoarer, isolering, passivisering samt utanförskap med långvarig ss samt varaktig sjukersättning som följd. Strategin bygger på gruppformat, tätare ”coachning” för att patienterna ska utnyttja vårderbjudandet maximalt, multimodalmodell med KBT-­‐baserad gruppbehandling, mindfulness, beteendeaktivering och fysisk aktivitet i form av yoga av utbildade instruktörer. Delar av verksamheten har förlagts i lokaler ”utanför psykiatrin” för att uppmuntra och stärka alternativa beteenderepertoarer, sociala kontaktytor och uppmuntra till andra salutogena hälsostrategier. Vi har inlett ett samarbete med ”Aktiv rehab” som har friskvård, sjukgymnastik, ligger nära natur, promenadstråk och hav. Våra terapeuter och CM arbetar i dessa lokaler tillsammans med instruktörer i yoga och BK. Patienterna får subventionerade möjligheter att friskvårda efter aktiviteterna. Vi bygger veckoprogram och ser redan i preliminära utvädringar från patienter tydliga tecken till förbättring i relation till tidigare symptombild. De sociala kontaktytorna patienterna emellan leder till mindre isolering och känsla av utanförskap. Vi har utifrån erfarenheterna beslutat att starta en grupp med hela Ilardis modell vilket innebär veckoprogram för patienterna. Vi kommer under 2012 fortsätta driva denna utvecklade behandlingsmodell och utvärdera fortlöpande. Mindfulness-­‐baserad kognitiv terapi (MBCT) har under året introducerats som gruppbehandlingsmodell för patienter med recidiverande depressioner (Leg. Psyk./psykoterapeut Erling Hansen). Arbetsminnesträning med Cogmed, för gruppen med ADHD, har fortsatt med fyra grupper under året. Samverkansinsatser och riktade insatser Verksamhetschef Konrad Rosman har genomfört ett antal undervisningsuppdrag i Stadsdel Centrum och fungerar som handledare i samverkansinsatser. Han ”rondar” varje fredag em på Stadsmissionen samt undervisar och handleder personalen. Konrad Rosman samverkar med Skolhälsovården kring utvecklingsstörda och unga med neuropsykiatriska störningar. Vidare fungerar Konrad Rosman som rådgivare åt Region Skåne i psykiatrifrågor. INM handleder på Nobelgården som är ett gruppboende för äldre med psykiatrisk diagnos. Leg psykoterapeut Gunvor Mansdorff handleder personal på stödboendena Humlegatan och Gråbrödersgatan. Gunvor har också deltagit i Regionens utvecklingsarbete kring personer med självskadebeteende (SSB). Socionom Camilla Wallin (på vår substitutionsmottagning) har under året tagit emot socionompraktikanter från Socialhögskolan i Lund och fungerat som resurs/handledare. INM har arrangerat två utbildningstillfällen för samverkanspartners, kring gruppen med opiatmissbruk/substitution, där bland andra Johan Kakoo och Björn Johnsson varit inbjudna externa föreläsare. Camilla Wallin har under Almedalsveckan medverkat i seminarium kring underhållsbehandling och föreläst för Karlskronamottagningen och Luleåmottagningen, kring samma ämne. INM har deltagit i en forskningsstudie i Malmö högskolas regi kring läckage av farmaka. INM:s verksamhet presenterades på Svenska brukarföreningens årliga dag. Camilla Wallin föreläser på Socialhögskolan termin 1 och 7 kring bemötande och substitutionsbehandling. Kurator Ann-­‐Christin Björkman har, tillsammans med chefer och andra medarbetare, under året medverkat i följande samverkansinsatser inom stadsdel Centrum. ALMA-­‐verksamheten, en samverkansgrupp kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Ett arbete i samverkan med Malmö Stad och sjukvården. Konsultationsteamet – möjlighet för personal med olika sociala/vårduppdrag för konsultationssamtal kring föräldrar med psykiska problem. (6 tillfällen) ALMA-­‐Utvecklingsgruppen – flera representanter från olika medverkande sociala/vårdinriktade verksamheter i kommun och psykiatri där vi arbetar med olika utvecklingsfrågor för målgruppen. (4 tillfällen) Informationsförmiddag till dagis o förskolepersonal i SDF Centrum i ALMA-­‐regi. Barnombudssamordnarmöte i Lund hos Lena Eidevall. Utbildningseftermiddag med ALMA-­‐verksamheten som arrangör och värd, på SUS. Tema ”Anknytning och mentalisering”. Samverkansmöten angående uppstart ”Socialt Företagande” för psykiskt funktionshindrade i Malmö Stad med Susanna Agerius och Bo Sönnerdahl. (10 tillfällen) Studieresa till Göteborg ”Socialt Företagande” m Susanna Agerius och Bo Sönnerdahl. Samverkansmöte med SDF Centrum Vård och Äldreförvaltningen, Individ och Familjeenheten med verksamhetschef Konrad Rosman. (7 tillfällen) Samverkansmöte med VC Granen med Konrad Rosman och enhetschef Göran Johnson. (3 tillfällen. Samverkan med SDF Centrum enhetschef Magnus Sildeman angående utveckling av anhörigutbildning med fokus på psykossjukdomar samt samhällets insatser för psykiskt sjuka. (8 tillfällen) Samverkansmöte med Vuxenhabiliteringen Region Skåne med Konrad Rosman. (5 tillfällen) Öppet Hus Vuxenhabiliteringen. Förberedelsearbeten inför Boendestöduppföljning med Boendestödsverksamheten i SDF Centrum och personalrepresentanter fr. Stadsdelens olika gruppboende, samt chefer och biståndshandläggare. (3 tillfällen) PVO-­‐möte – möte m Primärvårdsorganisationerna i SDF Centrum. Särskilt samverkansmöte angående Celsiusgatans Gruppboende, angående överfall på personal. Dialogmöte hos Överförmyndarnämnden med Konrad Rosman. Samverkansmöte med Polis, Åklagaremyndigheten, SDF Centrum, Sluten Psykiatrin och INM angående policyfrågor och samsyn på personer med psykiska funktionsnedsättningar som är brottsaktiva. (3 tillfällen) Föreläsning på Chokladfabriken kväll ”Missbruksbehandling” Styrgruppsmöte på Arbetsrehab Kompassen -­‐ Finsamprojektet ”Utvecklad arbetsförmågebedömning". AF, FK, Psykiatrin, Socialtjänsten och INM. (2 tillfällen) Samverkansavtal: förnyande av olika avtal samt genomgång och ändringar. (4 tillfällen) Möte och administrativt förberedandearbete inför Socialstyrelsens granskning av patientärenden. (3 tillfällen) Uppföljningsmöten på Finjagårdens behandlingshem avseende avtal tagna av Sven-­‐Erik Andersson Psykiatriförvaltningen för patienter på vård och behandlingshem. (6 tillfällen) Överförmyndarnämnden: godmanskapsmöten, förvaltarskapssamtal. Regelbundet återkommande patientmöten med godman och förvaltare har ägt rum under året i samband med kuratorsutlåtande för godman och förvaltare. Utöver detta har kurator Ann-­‐Christin Björkman under året som gått haft ett antal Rehabärenden med FK och patientmöten med psykiatriska vårdavdelningar SUS, Stensjögatans behandlingshem, Specialistmödravården, Orana behandlingshem, Finjagården, Försäkringskassan, Kompassen arbetsrehabilitering, Arbetsförmedlingen, Arbets-­‐ och Utvecklings Center, Personliga ombud, BUP, Viktoriagården, anhörigsamtal, samt ett stort antal ansökningar av Tandvårdskort och till Sjukhusfonden. I Limhamn/Bunkeflo finns ett fortsatt mycket välfungerande och tätt samarbete med stadsdelen. Vi har månatliga möten med boendestödet på SSK/CM-­‐nivå, handleder regelbundet socialsekreterarna (Dr Richard Bernce). INM servar regelbundet 9 LSS-­‐
boende med både läkare och kontaktpersonal. På ledningsnivå samverkar INM med primärvård (nu fyra vårdcentraler i stadsdelen), IOF, Vård och omsorg, utbildnings-­‐ och skolchef. INM på Odengatan har under året tagit emot ett antal psykologpraktikanter och utvecklat en intensivinlärnings-­‐/träningsmodell som lett till ett mycket stort intresse från Psykologiska institutionens sida om fortsatt samarbete. Vi samverkar också allt tätare med Aktiv Rehab i våra beteendeaktiveringsprogram. Socialpsykiatrin i Falköping har gjort ett endagars studiebesök på Odengatan för att närmare se på organisation, behandlingsmodeller, flöden och kvalitet. Psykiater Erik Hofvendal har föreläst på grundkursnivå i Psykisk ohälsa på Malmö högskola, vidare föreläst i psykiatrisk diagnostik för personalen i Hässleholms psykiatri och har varit speciellt inbjuden föreläsare i KUR-­‐projektet Kristianstad (med representanter för FK, AF, fem kommuner samt psykiatrin). INM har regelbunden uppföljning, med samtliga läkare, där apotekets representant Nadia Al-­‐Omar på ett utmärkt sätt ger feedback på förskrivningsmönster både för INM som verksamhet men också individuellt för varje läkare. Verksamhetsansvariga har regelbundna möten på samverkan med chefer inom Malmö stad, FK, AF, Offentlig psykiatri och primärvård. Riktade insatser enligt BSP 1. Akut/slutenvård Se ovan 2. Primärvård Se ovan 3. Kommun Se ovan 4. TIC (Tele/internet Contact) Tillgänglighet via telefon enligt avtal och under året har en ny hemsida arbetats fram som kommer ligga ute from april. Den ska fungera som en interaktiv plattform för patienter, anhöriga och samverkanspartners med information, utbildning, självhjälpsprogram, länkar till andra samhällsinsatser, patientorganisationer mm. 5. Mobil funktion INM arbetar fortsatt uppsökande, både till individuella kontakter i hemmet men också mot boende, sjukhus och ideella organisationer. 7. Crisis Control Fungerar nu helt enligt intentionen i anbudet och har ffa varit framgångsrikt i arbetet inom slutenvård med tidig rapportering (digitalt) till PAL/kontaktperson. Arbetet innebär tidig och fortlöpande vårdplanering och kortare vårdtider, större säkerhet vad gäller farmakologisk behandling samt bibehållen strategi kring beteendeinterventioner. 8. TRIBE (Triage – behandling) Fungerar idag i modifierad form utifrån resursperspektiv. Behandling Kommenteras under sammanfattning. Vi har under året haft specifikt fokus mot ångest-­‐ och depressionssjukdomar som blir ett allt större problem bland unga och är en allt vanligare orsak till varaktig sjukersättning för personer mellan 20 och 30 år. Arbetet med Integrerad psykiatri fortsätter även om den stora gruppen med psykossjukdomar är kartlagd och är i programmet eller har avslutat programmet. Arbetet och samverkan med kommunen avseende beroendeproblematik fortgår. Målet är mer integrerad behandling och samtidiga insatser mot beroende och psykisk ohälsa. Neuropsykiatrin tar allt större resurser och vi har effektiviserat utredningsgång och fokuserat på internationellt framtagna modeller för gruppbehandling för ADHD-­‐gruppen. Se ovan. För gruppen med självdestruktivt beteende fortsätter arbetet med den gruppbehandlingsmodell som Gunvor Mansdorff och Carin Österholm utvecklat och skrivit uppsats om på sin psykoterapeututbildning. Känsloskola har införts på Odengatan. Fokusgrupper ”Unga kvinnor”, gruppen med äldre och hemlösa redovisas under samverkansinsatser. Kvalitet Förutom det ständigt pågående kvalitetsarbetet med enkäter, kvalitetsstjärnan, farmakauppföljning, avvikelserapportering mm har INM under året inlett ett större kvalitetsarbete som nu ska leda till ISO-­‐certifiering vecka 51 2012. För INM Konrad Rosman Verksamhetschef 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards