Jämförande uppsats

advertisement
Jämförande uppsats
Uppgift: Välj A- eller B-uppgiften.
A) Välj ut tre texter som behandlar samma ämne, men representerar olika texttyper. Det
kan gälla t ex en viss historisk händelse eller ett vetenskapligt rön. Texterna kan du
hämta från tidningsartiklar, vetenskapliga tidskrifter, uppslagsböcker, läroböcker,
skönlitteratur, barn- och ungdomstidskrifter etc. Beskriv stil- och textmönstret i
texterna.
B) Jämför samma ämne presenterat genom olika medier. Det kan gälla t ex en viss
historisk händelse eller ett vetenskapligt rön. Lyft fram respektive medies förtjänster.
Fundera över när det gäller innehållet:




Vilken typ av fakta lyfts fram?
Vilket syfte har texten?
Ur vilket perspektiv är den skriven?
Är texten personlig/opersonlig? Sakligt nykter? Högtidlig? Vardaglig? Engagerad och
underhållande?
När det gäller språk och struktur:



Är meningsbyggnaden enkel och rak, eller är den komplicerad med många bisatser?
Vilken typ av ordval förekommer? Finns speciella facktermer och –begrepp? Svåra,
ovanliga ord? Stämningsskapande och känsloladdade ord?
Används bilder och liknelser? Från vilka områden är de i så fall hämtade?
Till sist:

Finns det något i någon av texterna som tycks avvika från stilmönstret i övrigt? Någon
inkonsekvens?
Skriv 1-2 A4-sidor.
Litteraturtips
Språket C, Josephson m fl – Natur och Kultur /91-27-59469-6/
Svensk stillära: stilistik & stilananlys, Möijer – Ekelund /91-646-1053-5/
Muntlig och skriftlig kommunikation, Möller – /21-19694-X/
Stil, stilistik & stilanalys, Cassirer - Natur och Kultur /9127408299/
Språkvägar, Larsson, Löfgren – Gleerups /40626415/
C - texter och övningar, Norrby/Lundqvist – Akademiförlaget /91-24-16737-1/
Svenska C, Skriftlig och muntlig kommunikation, Levander/Melin – Almqvist & Wiksell
/91-21-14505-9/
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande
Download