KST - Region Örebro län

advertisement
Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Lars-Gunnar Gunnarsson 2009-01-21
BILAGA 1
Kvantitativ sensorisk testning (KST)
Vibrationsinducerad neuropati drabbar alla modaliteter av känsel i fingrarna men temperatur- och
vibrationssinne brukar påverkas tidigast. Arbets- och miljömedicinska kliniken har därför köpt in
utrustning för att underlätta tidig upptäckt av nedsatt känsel. Perceptionströsklar påverkas av
fingrarnas temperatur, men också av störande omgivningsfaktorer. Därför är det viktigt att
undersökningen utförs i ostört rum och att fingrarna är så varma som möjligt. KST utförs enligt noga
standardiserade rutiner vilket möjliggör att upprepade undersökningar kan jämföras, så att ev
progress av nedsatt känsel kan följas över tiden.
Nedsatt känsel (dokumenterad med KST) behöver inte bero på exponering för vibrationer utan kan
bero på sjukdomar (fr a diabetes), alkohol, hereditet m m, varför differentialdiagnostiska
överväganden alltid måste göras av inremitterande läkare.
KST utförs vid arbets- och miljömedicinska klinikens mottagning av klinikens miljösköterskor.
Resultatet granskas av specialistläkare, som också lämnar en kort läkarbedömning utifrån resultatet.
Vanlig läkarremiss används från hela DUST-regionen men för bedömningen är det bra om också
kopia av journalanteckningen bifogas. Under 2009 utförs KST kostnadsfritt för remittenter inom
regionen. Sedan kommer självkostnadspris att debiteras.
Kvantitativ sensorisk testning (KST) omfattar mätning av
 Vibrationssinne
Med VibroSense erhålls vibrogram för sju frekvenser, som
testas bilateralt på dig II och V.
 Temperaturtrösklar
Med Somedic temperaturrullar (25º respektive 40º) testas
bilateralt handrygg, dig II och V.
 Beröringssinne (ytlig sensibilitet)
Med Somedic monofilament (5 tjocklekar) testas bilateralt
handrygg, dig II och V.
Tvåpunktsdiskrimination (2 PD 4 mm) testas bilateralt på dig
II och V.
Dessutom testas greppstyrkan i båda händerna med Jamar
dynamometer.
Download