HEMTENTAMEN 2015-02

advertisement
LAGE02 STRAFFRÄTT OCH STRAFFPROCESSRÄTT
HEMTENTAMEN 2015-02-23 – 24
HT2014
Svaret på hemuppgiften skrivs i svarshäftet som finns på kursens hemsida under fliken
Examination. Fyll i de efterfrågade uppgifterna. Dokumentet, som ska vara i PDF-format, ska
döpas till efternamn förnamn HT14 och skickas via e-post till [email protected] senast
kl. 12.00 tisdagen den 24 februari 2015. I e-postens ämnesrad ska skrivas efternamn förnamn
HT14. Filen med svaret ska innehålla högst 9 000 tecken för hela dokumentet inklusive
blanktecken, fotnoter och all instruktionstext.
HEMTENTAMENSUPPGIFT:
Återigen har debatten om ”sexköpslagens” vara eller inte vara blossat upp. I en rapport som
nyligen genomförts på Malmö Högskola och beställts av Riksförbundet för sexuell upplysning,
RFSU, kritiseras denna kriminalisering, bland annat enligt följande (utdrag ur DN-artikel):
– Effekterna av lagen är överdrivna. Det saknas bevis för att efterfrågan ska ha minskat i den
utsträckning som den statliga utvärderingen visar, säger RFSU:s ordförande Kristina Ljungros.[…]
Vidare är lagens positiva effekter mycket osäkra. Lagen kan i stället ha medfört en hel del
negativa konsekvenser för de som säljer sex.
Rapporten presenterar också resultat från studier som visar att riskerna för de som säljer sex
har ökat. Rädslan för att åka fast gör att sexköparna ringer efter sexsäljare i stället för att möta
dem på en plats som sexsäljarna väljer, vilket gör att de då inte vet vem eller vilka de kommer
att möta.
RFSU går inte så långt som att kräva att lagen rivs upp. Den nya rapporten ska vara underlag för
ett kongressbeslut senare i år. Men ordförande Kristina Ljungros säger att rapporten visar på
ett behov av att se över lagstiftningen.
– Jag förstår intentionen med den svenska lagen. Men om den inte fungerar måste man
fundera över vilka alternativ som finns, säger hon.
Som ett svar på denna kritik skriver ordföranden för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, bland annat följande i en debattartikel som publicerats i Aftonbladet:
” Tillsammans med norska Kvinnefronten har Roks cirkulerat ett upprop för sexköpslagen, och
hittills har 145 forskare och praktiker, socialarbetare och representanter för civilsamhället som
möter människor i prostitution, skrivit under.
De har gjort det därför att de, liksom vi, anser att en struktur som bygger på att kvinnor finns
tillgängliga på en marknad för män inte är förenlig med en jämställd värld. Därför att de ser att
prostitutionen minskar och attityder förändras i de länder där den nordiska modellen har
införts. Och därför att de, liksom vi, ser att det är omöjligt att prata om fria val i en värld där
kvinnor systematiskt underordnas gruppen män, där deras kroppar sexualiseras och där vi ser
att för många av dem som lever i prostitution är det valet en konsekvens av tidigare utsatthet
av incest eller andra sexuella övergrepp.
Genom att kriminalisera efterfrågan så aktualiseras också frågan om vilka som befinner sig i
prostitution. Vi ser att myten om kvinnan på bakgatan eller på bordellen helt enkelt inte är
representativ för verkligheten. Nya grupper av kvinnor som faller offer för mäns våld träder
fram, bortanför myterna. Utan sexköpslagen hade många av dessa kvinnor och tjejer inte vågat
söka hjälp.”
Du ska nu diskutera och analysera argument för och emot
Sexköpslagen (nuvarande BrB 6:11)
I uppgiften ingår följande:
1.
Vilka är syftena med detta brott enligt förarbetena och praxis från Högsta
Domstolen?
2.
Ta hjälp av en författare från kurslitteraturen och analysera de två olika
ståndpunkterna som anges i frågans inledning ur ett genusperspektiv.
2
Download