A5 flyers Refarm2030.indd

advertisement
Kom med i vår
odlingsrevolution!
•
Öka hållbar livsmedelsproduktion och Sveriges självförsörjningsgrad
•
Skapa gröna jobb för människor från olika kulturer
•
Satsa på stadsodling, spillvärmeväxthus och akvaponik
Bli medlem!
www.refarm2030.se
Odla hållbara livsmiljöer
Till byggbolag, entreprenörer och kommuner som ser till mer än bara själva
byggnaden och som vill bidra till ett modernt och attraktivt samhälle.
Refarm 2030 vill bygga ett samhälle med maten som brygga, redskap och
jobbskapare. Vi ser stadsodling som en viktig del i ett smart byggande. Med
småskalig eller storskalig odling inne i staden slås flera flugor i en smäll.
• Binochhumlorhittarväxterochblommorattpollinera
• Växterbinderkoldioxid
• Människorfårensocialsamvaroochkännerdelaktighet,
därmeduppnåsökadtrygghetiområdet
• Hundratusentalsflergrönaochblåjobbskapas
• Vifårattraktivare,vackrare,tryggareochhälsosammarelivsmiljöer
• Luftenrenas
• Växter,bådeträdochlågväxandeväxter,dämparbuller
• Självförsörjningsgradenökarliksomkunskapen,somettpedagogiskt
redskapisåvälbostadsområdetsomiskolan
Om Refarm 2030
Viärennybildadföreningsomvälkomnarallaaktörersomvillarbetaivåranda.
Visamlarredanettantalkommuner,privataföretagochodlingsnätverkivårförening.
Vi vill också
• Utvecklastadsjordbrukensrollsomlandsbygdsambassader
• ÖkamatproduktioneniSverige
• Uppmuntraforskning
• Minskamatensmiljö-ochklimatbelastning
• Integreranyanländagenomstadsodling
www.refarm2030.se
Download