Verksamhetsplan 2016 (86 kB, docx) - Oxhagsskolan

advertisement
Oxhagsskolan
Handläggare
Ann-Christin Sundell
Telefon: 0850845741
Tjänsteutlåtande
Dnr:
Sid 1 (21)
2016-02-01
Till
Oxhagsskolan
Verksamhetsplan 2016 för
Oxhagsskolan
Oxhagsskolan
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
0850845740
[email protected]
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 2 (21)
Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................... 3
Prioriterade åtgärder för utveckling ...................................................................................................5
1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor...................................................5
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....................................................12
2. Ett klimatsmart Stockholm ...........................................................................................................13
2.1 Energianvändningen är hållbar ..............................................................................................13
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................14
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................15
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................15
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering .............................................................................................................................17
Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 19
Resursanvändning ............................................................................................................................19
Budget 2016 .....................................................................................................................................19
Övriga frågor ...............................................................................Error! Bookmark not defined.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 3 (21)
Inledning
Skolans förutsättningar
Oxhagsskolan är en F–6-skola i Akalla/Kista. Skolan har 314 inskrivna barn i grundskola,
grundsärskola och förskoleklasser. Vi har 193 elever inskrivna på fritidshemsavdelningarna.
Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans Fritidsklubb är 46 elever i
årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna.
Ungefär 97 % av barnen har svenska som andraspråk. Området har stor in- och utflyttning.
Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en
förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sin vanliga klass så snart som möjligt, till en början
i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema för att till slut endast vara i sin klass.
Skolan har 266 (100) som socioekonomiskt index.
Antalet fast anställda på skolan är cirka 60.
Alla lärare är behöriga. Fem lärare har speciallärar-/specialpedagogutbildning och arbetar med
elever och lärare i en till två årskurser. Minst en lärare i varje arbetslag har utbildning i
svenska som andraspråk.
På varje fritidshemsavdelning förutom Fritidsklubben finns minst en personal som har
fritidspedagog eller fritidsledarutbildning.
Antal personal i olika yrkeskategorier:
• 30 lärare (varav 3 förskollärare och 5 speciallärare/specialpedagoger)
• 20 fritidspersonal (varav 5 fritidspedagoger)
• Skolpsykolog (40 %)
• Skolsköterska (80 %)
• Talpedagog (20 %)
• Rektor (100 %)
• Biträdande rektor (100 %)
• Intendent (100 %)
• Skolsekreterare (100 + 25 %)
• It-tekniker (25 %)
• Vaktmästare (75 %)
• Biblioteksassistent (50 %)
Skolans organisation
Skolmåltiden är upphandlad, inkluderat personal och tillhandahålls av Sodexho.
Skolans personal är organiserad i arbetslag. Arbetslagen är indelade stadievis, Förskola –och
Fritids. Rektor, biträdande rektor och skolintendent bildar en Skolledningsgrupp.
På skolan finns även 4st förstelärare som leder olika utvecklingsprojekt.
I årskurserna F–6 ingår både lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen arbetar i klasserna
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 4 (21)
under skoltid. Målsättningen för fritidsverksamheten är att ge barnen en ökad måluppfyllelse
genom aktiviteter som är utvecklande och stimulerande både kreativt och fysiskt samt ökad
trygghet.
Förskoleklassens personal bildar ett eget arbetslag tillsammans med fritidshemspersonalen.
Förskollärarna deltar även i vissa av lärarnas konferenser och kompetensutveckling.
I arbetslag 4–6 ingår lärare i praktisk-estetiska ämnen.
Personalen ingår även i olika arbetsgrupper som ansvarar för olika utvecklings- eller
kunskapsområden såsom Elev/Mat och Miljöråd samt Trygghet för att nämna några.
Uppdrag som till exempel ledning av arbetsgrupper, temadagar och projektarbete fördelas
bland lärare/fritidspersonal.
På skolan finns en grundsärskoleklass med sammanlagt 8 elever och tillhörande egen
fritidsavdelning. Grundsärskolan bildar ett arbetslag men ingår även i respektive lärar- och
fritidsarbetslagen. Grundsärskolans klassrum ligger mitt i skolan bland grundskolans
klassrum.(lokalmässigt helt inkluderat). Grundsärskolan är integrerad/inkluderad så tillvida att
de äldre eleverna är med på vissa ämnen varje vecka såsom idrott, musik och No.
Elever från Grundskolans deltar även i Grundsärskolans undervisning i ämnet
samhällskunskap varje vecka. På utflykter, friluftsdagar och liknande deltar Grundsärskolans
elever och följer med respektive årskurser i Grundskolan.
Skolans systematiska kvalitetsarbete
Genom återkommande utvärderingar av våra åtagande och mål under läsåret har all personal
varit delaktig. De har skett på studiedagar, planeringsdagar, APT och gemensamma
pedagogiska möten i arbetsenheter, arbetslag och olika arbetsgrupper. De resultat och analyser
som tagits fram där har sammanställts i årskursernas respektive mall för resultatdialog, i en
intern resultatdialog samt inför verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Elever och föräldrar har under läsåret varit delaktiga i form av klassråd, elevråd, miljöråd,
matråd, föräldramöten, föräldravecka, föräldrakvällar och i utvecklingssamtal.
Skolans vision och mål
Framtidens Akalla kommer vara en del av en storstad i världsklass där vi sätter våra elever
och vårdnadshavare i centrum. Vår skola ska erbjuda en högklassig och bra utbildning till
våra elever. Vår verksamhet kännetecknas av valfrihet och mångfald som ger våra brukare
möjlighet till ett gott liv.
Då vi befinner oss på Järvafältet är det viktig för oss och våra brukare att vi är en
sammanhållen stad. Vi arbetar därför med att utveckla vår verksamhet så att vi ligger i
framkant inom många områden såsom pedagogik och IKT.
Detta anser vi medför att en stark och positiv utveckling för skolan som gör att våra elever
uppfattar sig som en del av alla stockholmares stad.
Skolans värdegrund
För att eleverna ska bli bemötta på ett bra sätt krävs att vi har en tydlig värdegrund som alla
arbetar efter kommer eleverna att bemötas på ett bra sätt och alla blir trygga. De två
faktorerna "värdegrund" och "struktur" skapar arbetsro. Vårt arbete tar hänsyn till skollagen,
socialtjänstlagen, läroplanerna, fackliga avtal och svensk skolkultur.
Vi prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Vi arbetar för en skola som har en lärande
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 5 (21)
miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt eget lärande utan också i
skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att unga får ett rikt
språk, som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.
Prioriterade åtgärder för utveckling
Oxhagsskolan kommer under läsåret 2015 - 2016 att arbeta med följande utvecklingsområden:







Förbättra måluppfyllelsen i grund och grundsärskola så att fler får betyg i alla ämnen
Öka andelen nöjda vårdnadshavare i grundskolan avseende kunskapen om vad som
eleven behöver lära sig och utvecklas
Att i förskoleklass bli bättre på att väcka elevernas intresse och lust att lära
Att i förskoleklass öka upplevelsen av att inte bli illa behandlad
Att på fritidshemmet bli bättre på att ge eleverna större inflytande över aktiviteterna
Att på fritidshemmet erbjuda fler meningsfyllda aktiviteter
Att erbjuda fler lugna aktiviteter inom ramen för vår öppna fritidsverksamhet
KF:s inriktningsmål:
1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Indikator
Årsmål
KF:s
årsmål
Periodicitet
Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen
75 %
82%
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Utbildningsnämnden ska verka för att fler skolor ansöker om att
erhålla Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” och
att goda exempel på hur skolorna kan arbeta med hållbar
utveckling sprids inom staden.
2016-01-01
2016-12-31
Nämndmål:
1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning
Förväntat resultat
Grundskola
Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav
och arbetar utifrån beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. Lärarna planerar gemensamt
och eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras
och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas.
Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte,
med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas
kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra
undervisningen.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 6 (21)
Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.
Gymnasieskola
Lärare har höga förväntningar på eleverna. Lärarnas undervisning utgår alltid från
examensmålen, ämnesplanernas kunskapskrav, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna
får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen
ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att
användas. Formativ bedömning används för att varje elev ska kunna följa sin
kunskapsutveckling och för att lärarna ska kunna bedöma och utveckla undervisningen.
Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.
KF:s
årsmål
Indikator
Årsmål
Periodicitet
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i
matematik i åk 3
90 %
År
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i
svenska/svenska som andraspråk i åk 3
90 %
År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i
matematik i åk 6
85 %
År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i
svenska/svenska som andraspråk i åk 6
85 %
År
Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 kan läsa bekanta
meningar i korta, elevnära texter genom att använda
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande
sätt
75
År
Andel legitimerade lärare i grundskolan
97 %
År
Enhetsmål:
Vi åtar oss att öka lärartätheten med ett trelärarsystem som bidrar till att stimulera
och stödja varje elevs kunskapsutveckling i syfte att målen i samtliga ämnen nås.
Förväntat resultat
Eleverna uppnår minst skolans satta årsmål i resultaten Nationella prov åk 3 och åk 6 samt att
uppnå årsmålet som avser att våra elever når betyg i alla ämnen.
Arbetssätt
Vi arbetar utifrån kursplanernas centrala innehåll i årskurs 1-3, 4-6 och kunskapskraven i
årskurs 6. Målen finns med både i undervisningen och vid utvecklingssamtalen. Då ges
skriftliga omdömen samt upprättas en IUP tillsammans med eleven och föräldrarna.
Inom ramen för arbete med sambedömning av nationella prov samt vid betygssättning
diskuterar vi likvärdig bedömning av elevernas kunskaper.
I speciallärargruppen diskuteras regelbundet resursfördelningen på skolan. På höstterminen
genomför speciallärarna en screening i alla årskurser för att få en bild över skolans
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 7 (21)
övergripande bild samt varje elevs kunskapsnivå. Speciallärarna utarbetar i nära samarbete
med lärarna åtgärder för att stödja eleverna. Föräldrar informeras och åtgärdsprogram
utarbetas vid behov. Stödet kan ges individuellt eller i grupp, med hjälp av digitala
hjälpresurser. Med hjälp av elevens "egna" I-Pad kan talsyntes, inläsningstjänster samt
individuella träningsappar användas. Elever har möjlighet att få hjälp med nedladdning av
läromedel av vår biblioteksassistent. Även läxhjälp erbjuds i samtliga årskurser.
För att förbättra skolans kunskapsresultat analyserar vi alla de resultat som föreligger i slutet
på vårterminen. Vi går igenom resultat från nationella prov, skriftliga omdömen,
betygsstatistik, brukarenkät samt olika egna utvärderingar. Arbetsgruppernas analys utmynnar
i förslag på åtgärder samt åtagande. Skolledningen träffar sedan arbetsgrupperna individuellt
och diskuterar, prioriterar och fastställer vilka åtagande som ska gälla.
Vi har trelärarsystem i årskurserna F-6. Detta medför att får såväl generellt som riktat stöd.
Med detta antal lärare i klassrummen ökar vi också möjligheterna till kollegialt lärande.
Genom att lärarna arbetar i lag med gemensamt ansvar för kunskapsutveckling och social
utveckling ökar vi samarbete, underlättar lektionsplanering och minskar arbetsbelastning.
Genom ett tydligt och strukturerat elevhälsoarbete skapas trygghet och vi säkerställer att alla
elever får det stöd som de behöver. Speciallärare och klasslärare gör pedagogiska utredningar
inför aktualisering av elever i Elevhälsoteamet. Där förs diskussioner med alla de olika
yrkesgrupper som ingår, och åtgärder, remisser, kallelser till Elevhälsokonferenser, kontakt
med socialtjänst etc. beslutas.
Vi har en åldersblandad Särskolegrupp (8-10 elever) med hög personaltäthet. Eleverna i
särskolegruppen inkluderas i "sina olika klasser" kontinuerligt enligt individuella scheman.
Eleverna lyckas väl vad gäller måluppfyllelse.
I skolans Förberedelsegrupp tar vi emot alla nyanlända elever. Innan dess har de kartlagts på
Start Järva och får här en klassplacering direkt. I den lilla gruppen får de undervisning i
Svenska som andra språk, och allmänna kunskaper om Sverige. De "slussas" ut så snart som
möjligt utifrån lärarnas bedömning. Eleverna har individuella scheman som justeras
allteftersom språkförmågan ökar.
Resursanvändning
Alla elever erbjuds ett introduktionssamtal vid höstterminens start samt minst två
utvecklingssamtal per läsår.
Alla elever i alla årskurser erbjuds läxhjälp minst en gång i veckan.
Tre undervisande lärare per årskurs.
Förberedelsegrupp för nyanlända.
Speciallärare/specialpedagoger genomför screening av alla skolans elever.
Förstelärare som driver utvecklingsprojekt.
Alla elever och lärare har tillgång till "egna" I-Pads med för eleverna individuellt anpassade
träningsprogram.
De elever som har behov har tillgång till Inläsningstjänst och Legimus.
Alla klassrum har digitala skrivtavlor.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 8 (21)
Lärare deltar i riktad kompetensutveckling såsom matematiklyftet, IKT samt
Språkutvecklande arbetssätt.
Uppföljning
Mål och resultat följs upp och redovisas på olika sätt t.ex. samtal i klassrummet,
elevbedömningar, Stockholmsprov i matematik, läxförhör, prov, LUS, skriftliga omdömen,
nationella prov åk 3 och 6, samt betygsstatisktik årskurs 6.
Utveckling
Vi använder de nya förenklade mallarna för skriftliga omdömen. Vi vill att denna förenkling
ska leda till ökad förståelse, överblick och ökat fokus på elevens kunskapsutveckling.
Vi fortsätter att kompetensutveckla pedagogerna inom ramen för betyg, bedömning och
pedagogisk planering.
Matematiklärarna kommer delta i Matematiklyftet från höstterminen 2015. Övriga lärare
fortsätter sin kompetensutveckling i "Språkutveckling" i samarbete med övriga skolor i
Kistaområdet. Skolans förstelärare kommer ha en aktiv roll i dessa utvecklingsarbeten.
Vi utvecklar en modell för hur fritidspersonal ska ha möjlighet delta i utvecklingssamtalen.
KF:s
årsmål
Indikator
Årsmål
Periodicitet
Andel vårdnadshavare i förskoleklass som upplever att
personalens förmåga att väcka elevers lust och intresse för
att lära sig
80
År
Andel vårdnadshavare som upplever att elevens fritidshem
erbjuder meningsfulla aktiviteter
70
År
Nämndmål:
1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö
Förväntat resultat
Grundskola
Alla i skolan känner sig trygga och kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Det finns tydliga och
kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och
olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg
och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med socialtjänst och
polis samt andra relevanta aktörer.
Gymnasieskola
Alla gymnasieelever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där
bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och
arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika
situationer exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den
fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har
god samverkan med socialtjänst och polis samt andra relevanta aktörer.
Indikator
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
Årsmål
KF:s
årsmål
Periodicitet
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 9 (21)
KF:s
årsmål
Indikator
Årsmål
Periodicitet
Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i
skolan
75 %
År
Andel elever F-klass nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och
ro på lektionerna
75 %
År
Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro
på lektionerna.
80 %
År
Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan
85 %
År
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro
på lektionerna
75 %
År
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan
80 %
År
Ogiltig frånvaro i grundskolan
2%
År
Enhetsmål:
Vi åtar oss att arbeta med ett mer elevnära arbetssätt för att motverka alla former av
mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi åter oss även att främja
ökad trygghet och trivsel.
Förväntat resultat
Ingen på Oxhagsskolan ska utsättas för diskriminering, upprepande kränkningar eller
trakasserier.
Vår vision är att Oxhagsskolan är en skola där:
- alla elever och personal känner trygghet och möts med respekt och hänsyn
- våld, hot, diskriminering eller kränkande behandling aldrig förekommer
- alla elever och personal arbetar efter vår gemensamt formulerade värdegrund
- alla bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat
Vi förväntar oss lika bra eller bättre resultat än 2015 avseende trygghet och studiero och vi
har förtydligat våra ambitioner i de angivna årsmålen.
Arbetssätt
Vid varje läsårs skolstart arbetar vi med skolans värdegrund och går igenom ordningsreglerna.
Det finns en överenskommelse mellan hem, skola och elev, som innehåller ansvarsfördelning
och som har översatts till våra större modersmålsspråk.
Den delas ut i förskoleklass vid första föräldramötet eller vid introduktionssamtalen och
överenskommelsen följs sedan upp vid utvecklingssamtal eller vid behov under läsåret. På
dessa samtal diskuteras även skolans uppdrag och de olika förväntningarna som finns på
varandra.
Alla klasser på skolan arbetar med etiska samtal och värderingsövningar. Detta ger barnen
möjligheter till träning i social kompetens. Barnen får möjligheter att sätta ord på sina känslor,
stå för sina åsikter, tro på sig själva och stå emot grupptryck.
Vi arbetar med positiv förstärkning därför arbetar vi med regelbundna storsamlingar där vi
uppmärksammar goda exempel och elevers framgångar.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 10 (21)
Fritidspersonalen som arbetar i klasserna under elevernas skoldag följer upp den sociala
träningen även under eftermiddagarna. Fritidshemmet har regelbundna samlingar med barnen
där de får möjligheter att sätta ord på sina känslor, stå för sina åsikter, tro på sig själva och stå
emot grupptryck. Fritidsklubben arbetar med att alla barn ska prova på olika typer av
aktiviteter som erbjuds för att främja jämställdhet.
På skolan arbetar även en trygghetsgrupp bestående av biträdande rektor, skolsköterska, lärare
och fritidspersonal. Gruppen träffas varje vecka och följer upp aktuella elevhändelser
avseende otrygghet, diskriminering och kränkande behandling. Gruppen stödjer personalen i
sitt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. När personalen upplever att
situationen blivit för svår eller att det blivit för många händelser arbetar även gruppen rent
operativ med utredning och åtgärder. Inom ramen för skolans likabehandlingsarbete kartläggs
skolans otrygga platser med att eleverna fått en bild över skolan där de markerade ut trygga
och otrygga platser på skolan. Dessa markeringar sammanställdes sedan med eleverna i
klassen för att finna ut var eleverna känner sig trygga och otrygga på skolan och även i
diskussioner tala om varför en plats upplevs som trygg respektive otrygg. Detta leder till en
mängd förbyggande åtgärder för att förbättra tryggheten. Skolan arbetar också aktivt med
främjande åtgärder, arbetet syftar till att alla elever får diskutera och reflektera kring hur
jargong kan leda till att människor känner sig trakasserade eller kränkta, samt hur detta går att
undvika. De finns tydliga mål som är tidsatta.
Resursanvändning
För att uppnå förväntat resultat krävs delaktighet och engagemang från all personal, elever
och vårdnadshavare. Resurser som avsetts för detta är gemensam tid för att föra diskussion
och genomföra åtgärder som förbättra tryggheten på skolan. Resurser används också för att
förbättra den fysiska arbetsmiljön som kan bidra till ökad trygghet. Den operativa delen av
trygghetsgruppen träffas varje vecka totalt ca 2h.
Uppföljning
Resultatet av kartläggningen leder till åtgärder som tidsätts och utförs och följs upp. Detta
redovisas tydligt i skolans likabehandlingsplan.
Utveckling
Trots att skolan har en engagerad personalgrupp och en likabehandlingsplan som uppfyller det
lagstiftarna kräver, upplever vi att det finns mycket kvar att utveckla innan vi uppnår vår
vision. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete mot våld, hot, diskriminering eller kränkande
behandling genom att vidta förebyggande och främjande åtgärder kontinuerligt.
Vi ska ytterligare förankra skolans värdegrund hos föräldrar, personal och elever och under
året utveckla en gemensam struktur för arbetet kring introduktionssamtal och storsamlingar.
Indikator
Årsmål
Andel elever (pojkar) som upplever möjlighet till avkoppling
och lugna aktiviteter
75
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
KF:s
årsmål
Periodicitet
År
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 11 (21)
Indikator
Årsmål
Andel vårdnadshavare som upplever att eleven inte blivit illa
behandlad under läsåret
70
KF:s
årsmål
Periodicitet
År
Nämndmål:
1.1.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget
lärande utifrån sina förutsättningar
Förväntat resultat
Grundskola
Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom
detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Detta leder till att
eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som
betydelsefull.
Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom
exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.
Gymnasieskola
Alla elever i gymnasieskolan är delaktiga i planering och uppföljning av sin
kunskapsutveckling och har genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i
förhållande till målen. Eleverna har utvecklat en positiv attityd till lärande och ser sin egen
ansträngning som betydelsefull. Varje elev har en studieplan som regelbundet följs upp. För
att eleverna ska kunna följa progressionen i lärandet används exempelvis kontinuerlig
feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.
KF:s
årsmål
Indikator
Årsmål
Periodicitet
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver
kunna för att nå målen i de olika ämnena
75 %
År
Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn
vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas
75 %
År
Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande
mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter
75 %
År
Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn
vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas
85 %
År
Enhetsmål:
Vi åtar oss att öka vårdnadshavares nöjdhet kring elevens upplevelse av inflytande
på fritidshemmet.
Förväntat resultat
Våra vårdnadshavares nöjdhet kring elevens upplevelse av inflytande på fritidshemmet ska nå
mist 75%.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 12 (21)
Arbetssätt
Vi ska arbeta med det "goda exemplet" från andra delar av skolan avseende inflytande.
Resursanvändning
Skapa former för ökat elevinflytande såsom förslagslådor, samtalsforum där vi kartlägger
elevernas intresse. Vi ska också beskriva elevernas inflytande för vårdnadshavare.
Uppföljning
I klassråd och samlingar på fritids tas olika frågor upp till diskussion och förs sedan eventuellt
vidare till elevrådet, miljöråd och matråd.
Utveckling
Vi fortsätter att kompetensutveckla pedagogerna inom ramen för elevens delaktighet och
meningsfulla aktiviteter.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Nämndmål:
Eleverna upplever och deltar i kulturlivet
Förväntat resultat
Alla elever får ta del av professionella kulturupplevelser. Kultur, estetiska lärprocesser och
eget kreativt skapande är en integrerad del i lärandet.
Indikator
Årsmål
Andel elever i åk 5 nöjda med - Jag är nöjd med de
kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex.
författarbesök, teater, konserter och museibesök).
75
KF:s
årsmål
Periodicitet
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden
samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla
barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst
en professionell kulturupplevelse per termin.
2016-01-01
2016-12-31
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 13 (21)
KF:s inriktningsmål:
2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.1 Energianvändningen är hållbar
Nämndmål:
Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö
Förväntat resultat
Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs
även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår
gemensamma livsmiljö och hälsa.
KF:s
årsmål
Indikator
Årsmål
Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel
25 %
År
Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling
1 Sorterar
År
Enhetsmål:
Vi åtar oss att öka eleverna intresse för miljöfrågor och arbeta aktivt för en mer
hållbar miljö.
Förväntat resultat
Ökat intresse hos eleverna avseende miljöfrågor.
Minskad biltrafik vid skolområdet.
Minskad/bibehållen alternativt fortsatt låg energiförbrukning.
Ökad andel ekologiska livsmedel.
Arbetssätt
Under elevens skoldag ger vi våra elever ett miljöperspektiv vilket innebär att de får möjlighet
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och ett personligt förhållningssätt
till övergripande och globala miljöfrågor. Vi belyser hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Vi är en skola som har erhållit ”Grön flagg” av stiftelsen Håll Sverige Rent, vilket medför att
fortsatt fokus på miljöarbetet under arbetsåret.
Vi kommer under året att arbeta med olika teman utifrån ett miljöperspektiv t.ex. "tema
närmiljö". Vi ska se till att skolgården förblir ren och fin och då delta i skräpplockardagar
under vecka 17. Vi ska också påminna varandra om att slänga i papperskorgarna på
skolgården. Vi ska slutligen fortsätta att sortera avfall i klassrummen och använda vår
miljöstuga.
Vi fortsätter våra ambitioner att sänka energiförbrukningen på skolan genom att kontrollera
att lampor och annan elektrisk utrustning är avstängd när den inte används. Vi ska arbeta för
att få bort så mycket biltrafik som möjligt från skolområdet genom att verka för att elever,
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 14 (21)
föräldrar och personal ska upptäcka det positiva i alternativa färdsätt, som sparar pengar och
miljö samt förbättrar hälsan.
Vi vill inte att miljöfrågor blir ett specialområde som hamnar vid sidan om utan skall finnas
med i verksamhetens alla led.
Resursanvändning
Skolan har en miljöstuga där vi utbildar eleverna i källsortering. Energiförbrukningen har setts
över när det gäller belysning och datorer.
Vi samarbetar med Sodexo kring ekologiskt synsätt när det gäller mathantering och vid
upphandling ingår alltid stadens miljökrav.
Enligt SISAB är Oxhagsskolans energiförbrukning den lägsta bland skolorna i Rinkeby-Kista
och fortsätter att minska. Vi källsorterar vårt avfall och lämnar till återvinning där det är
möjligt.
Uppföljning
I form av skriftliga utvärderingar och sammanfattningar följer vi upp våra årsmål i slutet på
året i samband med verksamhetsberättelsen.
Utveckling
Vi vill öka vår andel av ekologiska livsmedel från nuvarande 22,5% till 25%
KF:s inriktningsmål:
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är i balans
Förväntat resultat
Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög.
Enhetsmål:
Vi åtar oss att arbeta för att ha en budget i balans och ständigt förbättra vårt arbete
med prognoser
Förväntat resultat
Att Oxhagsskolan ska ha en fortsatt god ekonomisk situation, med en tryggad fond för ökad
stabilitet.
Arbetssätt
Rektor och intendent har ett tätt samarbete kring budget. Intendenten följer löpande den
ekonomiska utvecklingen. Vid skolledningens veckovisa möten är ekonomin en stående punkt
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 15 (21)
där diskussioner förs och eventuella justeringar beslutas.
Resursanvändning
Alla skolans arbetsgrupper exempelvis årskurser, fritidshemsavdelningar,
speciallärare/specialpedagoger etc. förfogar över en egen budget.
Alla inköp följs upp och kontrolleras av intendenten.
Investeringsmedel används för att främja lärande och arbetsmiljö, t.ex. genom inköp av
interaktiva tavlor och möbler.
Den socioekonomiska tilldelningen används till ökad lärartäthet, fler
speciallärare/specialpedagoger, studiehandledning till elever med annat modersmål samt
lärartjänster i vår Förberedelsegrupp för nyanlända elever.
Uppföljning
Avstämning av budgeten och dess utfall görs varje månad dessutom sker uppföljning
kontinuerligt.
Utveckling
Skolledningen arbetar ständigt med ekonomiska analyser och prioriteringar för att fastställa
fortsatt positiv ekonomisk utveckling.
KF:s inriktningsmål:
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator
Årsmål
KF:s
årsmål
Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex
80
83
År
Sjukfrånvaro
4%
tas fram av
nämnden
Tertial
Nämndmål:
Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare
och framtida medarbetare
Förväntat resultat
Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla
nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för
varje elev.
Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller kompetenta och
engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt
uppdrag.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 16 (21)
Lärarna är behöriga och legitimerade, och bidrar tillsammans med övrig personal till skolans
utveckling.
Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus
läggs på frågor kring arbetsbelastning och ledarskap.
Enhetsmål:
Vi åtar oss att arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen på skolan genom att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och ett stort engagemang samt ge de
befintliga medarbetarna möjligheten att känna meningsfullhet, sammanhang,
delaktighet och uppskattning.
Förväntat resultat
Att skolan har 100% legitimerade lärare. Skolans resultat på Medarbetarenkäten har ett AMI
värde på 80 eller högre.
Arbetssätt
Skoledningen tillsammans förstelärarna leder olika utvecklingsfrågor av pedagogisk karaktär.
Arbetslagen har en terminsplanering för att med struktur och tydlighet utveckla skolans
uppdrag och det kollegiala lärandet.
Vi har samverkansgrupp och månadsvisa arbetsplatsträffar, där all personal deltar.
På skolan finns en arbetsmiljögrupp som är tillika samverkansgruppen på skolan. Vid
utvärdering av vår arbetsmiljöplan och genomgång av vår Medarbetarbetarenkät diskuterar vi
olika åtgärder och förbättringar
Varje år har samtlig personal konferens då utvärdering, planering och utveckling sker.
Personalen deltar i olika kurser och kompetensutveckling inom olika områden beroende på
arbetsuppgifter och ansvar.
Vi uppmuntrar personalen till fysisk aktivitet genom att ge ett friskvårdbidrag på 1200 kr/
läsår. För att ytterligare stimulera detta ger vi möjlighet till en timmes friskvård på arbetstid
om verksamheten så tillåter. För att skapa en god arbetsplats finns gratis kaffe och thé,
kolsyrat vatten, fruktkorg varje vecka samt dagstidning i personalrummet. Vi
uppmärksammar olika evenemang såsom Kanelbullens dag, Alla Hjärtans dag,
Fettisdagen, Påsk – med påskgodis och naturligt vis Jul – med pepparkakor, Lussekatter och
glögg. Vi bjuder personalen på julbord och delar ut en julklapp, allt för att öka trivsel och visa
uppskattning. På våren arrangeras en personalfest samt till höstterminsstart en Kick-off på
annan ort med övernattning. Kick-offdagarna innehåller arbetspass men också möjlighet till
trevlig samvaro i angenäm miljö.
Resursanvändning
Friskvårdsbidrag 1200kr/år, Två personalfester/år, möjlighet till 1h friskvård på
arbetstid/vecka om verksamheten tillåter detta.
En Styrgrupp har bildats av Förstelärare och skolledning med fokus på skolans pedagogiska
utveckling, kollegialt lärande och ökad måluppfyllelse.
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 17 (21)
Kompetensutveckling riktad till lärare och fritidshemspersonal.
Utveckling
Stockholm växer och behovet av lärare och fritidspedagoger ökar. Vi måste därför utveckla
strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare och fritidspedagoger. Vi vill
därför utveckla vårt ledarskap och skapa förutsättningar för dessa yrkesgrupper att kunna
utnyttja sin fulla potential. Vi vill också kunna erbjuda duktiga lärare och fritidspedagoger en
konkurrenskraftig lön samt en individ och verksamhetsanpassad kompetensutveckling.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Nämndmål:
I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och
barnrättsperspektiv samt frågor om demokrati och inflytande
Förväntat resultat
Utbildningsförvaltningen beaktar jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i det
ordinarie arbetet på central förvaltning och på skolenheter. Personal på
utbildningsförvaltningen har kunskap om genus, antirasism och normkritisk pedagogik.
Verksamheten motverkar ojämlika strukturer bland både elever och personal för att alla ska
garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan kartlägger verksamhetens form och
innehåll tillsammans med elever och förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier.
Eleverna har inflytande i skolans likabehandlingsarbete samt känner till sina rättigheter i
enlighet med FN:s barnkonvention. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med socialtjänst
och andra aktörer.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Skolornas upprättade planer mot diskriminering och kränkande
behandling stäms av årligen av central förvaltning.
2015-01-01
2016-12-31
Enhetsmål:
Vi åtar oss att arbeta så att jargongen på skolan ska främja likabehandling och
jämställdheten mellan könen.
Förväntat resultat
Alla på skolan ska ha en medvetenhet om hur man tilltalar varandra för att främja
likabehandling när det gäller alla diskrimineringsgrunder.
Arbetssätt
Alla elever på skolan ska få diskutera och reflektera kring hur jargong kan leda till att
människor känner sig trakasserade eller kränkta, samt hur detta går att undvika.
Olika religioner synliggörs i verksamheten. Eleverna ska under läsåret få kunskap om de olika
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 18 (21)
religiösa högtider som infinner sig under året.
Aktiviteter som genomförs på rastverksamheten ska vara planerade utifrån ett jämställt
synsätt.
Vi värnar och diskuterar demokrati och de mänskliga rättigheternas betydelse för vårt
samhälle.
Resursanvändning
Lärarna ska i arbetslagen diskutera, repetera skolans gemensamma policy i hur skolan
hanterar skällsord. Lärarna för samtal om diskrimineringsgrunderna kontinuerligt i klasserna
minst en timme varje månad.
Multireligiösa almanackor beställs och används som ett komplement i undervisningen och i
fritidshemmets verksamhet för att synliggöra olika religioner och deras högtider. Lärarna för
diskussioner i arbetslagen hur vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till
olika religioner.
Uppföljning
Uppföljning sker enligt likabehandlingsplanens kvalitetssystematik.
Alla främjande aktiviteter är tidssatta i ett årshjul.
Enhetsmål:
Vi åtar oss att se till så att våra elevers rättigheter och perspektiv tas tillvara i vårt
dagliga arbete.
Förväntat resultat
Alla elever ska få de stöd de behöver även när det gäller insatser från andra samhällsaktörer.
Arbetssätt
Så snart vi planerar vår verksamhet, ska vi alltid ta hänsyn om vad som är bäst för den
enskilda eleven. I samband med detta är det viktigt att ta reda på vad eleven tänker och tycker.
Elevens inflytande avgörs av mognad och ålder.
Utifrån de behov och situation som eleven befinner sig i samverkar vi med hälso- och
sjukvård, polis och socialtjänst.
För att skapa former för gott samverkan ses vi i en områdesgrupp en gång i månaden.
Gruppen består av skola/förskola, preventionsenheten och polis.
Resursanvändning
Elevhälsokonferenser varje vecka.
Områdesgrupp 1ggr/månad
Uppföljning
Arbete i elevhälsan följs upp löpande.
Utveckling
Vi vill inom ramen för vårt samverkansavtal fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete med
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 19 (21)
socialtjänst och hälso- och sjukvården. Så att insatser för elevens utveckling avgörs från vilka
verksamheter som utifrån en helhetssyn behöver samverka och på vilket sätt. Samverkan är
inget mål i sig. Ibland kan det vara tillräckligt att den eller de som ger stöd och insatser
informerar andra verksamheter om sina insatser.
Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Alla skolans arbetsgrupper exempelvis årskurser, fritidshemsavdelningar,
speciallärare/specialpedagoger etc. förfogar över en egen budget.
Alla inköp följs upp och kontrolleras av intendenten.
Investeringsmedel används för att främja lärande och arbetsmiljö, t.ex. genom inköp av
interaktiva tavlor och möbler.
Den socioekonomiska tilldelningen används till ökad lärartäthet, fler
speciallärare/specialpedagoger, studiehandledning till elever med annat modersmål samt
lärartjänster i vår Förberedelsegrupp för nyanlända elever.
Budget 2016
Alla belopp
i tkr
Internbud
get totalt
Grundsk
ola &
fritidshe
m
Grund
särsk
ola
Gymnas
ie-skola
Gymnas
iesärskol
a
Vuxenutbildni
ng
42
Försk
ola
Övri
gt
31
Externa intäkter
Taxor och
avgifter
30
0
-75
-75
0
0
0
0
0
0
Hyresintäkter
31
0
-12
-12
0
0
0
0
0
0
Bidrag
32
0
-583
-583
0
0
0
0
0
0
Försäljning av
verksamhet och
tjänst
33
0
-220
-220
0
0
0
0
0
0
Övriga intäkter
39
0
-45
-45
0
0
0
0
0
0
-935
-935
0
0
0
0
0
0
Summa
Interna intäkter
Förvaltningsinte
rna intäkter
peng
93
3
-26 919
-25 012
-1 907
0
0
0
0
0
Förvaltningsinte
rna intäkter
anslag
93
4
-12 454
-12 454
0
0
0
0
0
0
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 20 (21)
Internbud
get totalt
Grundsk
ola &
fritidshe
m
Grund
särsk
ola
Gymnas
ie-skola
Gymnas
iesärskol
a
Vuxenutbildni
ng
Försk
ola
Övri
gt
-40
-40
0
0
0
0
0
0
Summa
-39 413
-37 506
-1 907
0
0
0
0
0
Intäkter totalt
summa
-40 348
-38 441
-1 907
0
0
0
0
0
Alla belopp
i tkr
Övriga
förvaltningsinter
na intäkter
93
5
Externa
kostnader
Löner inkl.
personalförsäkri
ng
50
0
30 030
28 333
1 697
0
0
0
0
0
Övriga
personalkostnad
er
50
5
721
721
0
0
0
0
0
0
Lokalkostnader
51
0
1 199
1 199
0
0
0
0
0
0
Köp av
verksamhet och
konsulttjänster
52
0
240
240
0
0
0
0
0
0
Inventarier,
leasing och
underhåll
53
0
428
428
0
0
0
0
0
0
Förbrukningsma
terial
53
5
900
886
14
0
0
0
0
0
Kosthåll
54
0
2 030
1 950
80
0
0
0
0
0
IT, tele och
kommunikation
55
0
1 486
1 486
0
0
0
0
0
0
Kostnader för
transporter, frakt
och resor
56
0
144
38
106
0
0
0
0
0
Avskrivningar
och internränta
57
0
104
104
0
0
0
0
0
0
Övriga
kostnader
59
0
242
242
0
0
0
0
0
0
37 524
35 627
1 897
0
0
0
0
0
2 824
2 814
10
0
0
0
0
0
Summa
2 824
2 814
10
0
0
0
0
0
Kostnader totalt
40 348
38 441
1 907
0
0
0
0
0
Summa
Interna
kostnader
Förvaltningsinte
rna kostnader,
samtliga
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
95
5
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 21 (21)
Alla belopp
i tkr
Internbud
get totalt
Grundsk
ola &
fritidshe
m
Grund
särsk
ola
Gymnas
ie-skola
Gymnas
iesärskol
a
Vuxenutbildni
ng
Försk
ola
Övri
gt
0
0
0
0
0
0
0
0
summa
Netto
Helsingforsgatan 4
16478, Kista
0850845741
stockholm.se
Download