Skaffa koll på ditt pensionssparande

Fondnytt
TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 11 • december 2011
KRÖNIKA
Ta dig tid att planera
ditt pensionssparande,
så att du kan förverkliga
dina drömmar.
erik gerestrand
strateg
Flera prisvärda
aktiemarknader
Stressen på räntemarknaderna har varit
hög under hösten och hittills har ingen
långsiktig politisk lösning på ”statsskuldskrisen” presenterats. Europeiska statschefer
har vidtagit en rad åtgärder, men investerarna har varit skeptiska. De vill se en mer
hållbar skuldutveckling i de krisdrabbade
länderna och oron har slagit mot europeiska obligationsräntor och banker.
I slutet av november försämrades läget
på marknaderna ytterligare och flera europeiska banker fick svårare att finansiera
sig. Världens stora centralbanker såg därför till att i en gemensam aktion underlätta för banker att finansiera sig i dollar.
Vi kommer att få se fler åtgärder, både
från regeringar och från centralbanker, för
att motverka att krisen sprider sig.
Hårdast har krisen slagit mot Europa.
Länderna i söder har mycket svaga statsfinanser, samtidigt
som flera ekonoSammanfattning
mier är inne i reces- • Ekonomisk data i USA
har överraskat positivt.
sion. För världseko- • Många
aktiemarknader
nomin som helhet
är prisvärda.
ser det dock bättre
ut. Ekonomisk data i USA har överraskat positivt och tillväxtmarknaderna har
många år med god ekonomisk utveckling
framför sig. Den globala tillväxten kommer visserligen att dämpas nedåt mot tre
procent, vilket ändå är en nivå som bör
leda till stigande bolagsvinster totalt sett.
Riskerna i aktiemarknaderna förblir
höga tills det kommer politiska beslut
som ger större klarhet i hur skuldkrisen
ska hanteras, främst i Europa. Detta är
dock inget skäl till att välja bort aktier,
eftersom det är under perioder då risken
allmänt anses som hög som aktier har bäst
potential att ge en attraktiv avkastning
på längre sikt. Många aktiemarknader är
prisvärda i dag.
marknadsprognoser sidan 3
Skaffa koll på ditt
pensionssparande
Pensionen är ditt kanske viktigaste sparande. Tiden som pensionär kan vara
upp till en tredjedel av livet och det är
då du har tid att förverkliga dina drömmar – drömmar som ofta kostar pengar.
Det finns många goda skäl att ta tag i sitt
pensionssparande redan i dag för att kunna
leva gott som äldre. Det viktigaste är att så
tidigt som möjligt starta ett sparande, men
hur du väljer att placera pensionspengarna
har också betydelse för hur stor pensionen
kommer att bli i slutändan. Hur mycket
aktiefonder respektive räntefonder ska
man då ha i sitt pensionssparande? Och
när ska man flytta pengar från aktiefonder
till räntefonder eller vice versa? Det här är
grundläggande frågor som är betydelsefulla
för vilket utveckling du får på dina sparpengar.
Att aktier är den bästa placeringen på
lång sikt stämmer säkert fortfarande, men
även om man har en relativt lång sparhorisont är det inte säkert att en portfölj
med en hög aktieandel kommer att ge bäst
avkastning. Det finns ett antal perioder i
historien då ränteplaceringar har gett bättre
avkastning än aktieplaceringar. Och den
senaste tidens turbulens på marknaderna
har påtagligt visat för många pensionssparare vad risken med aktieplaceringar
innebär. Samtidigt är det komplicerat att
förutspå marknadernas rörelser och göra
korrekta prognoser om framtiden. För att
ha en rimlig chans att hitta rätt placering
vid rätt tidpunkt krävs det både intresse och
tid, något som de allra flesta sparare inte
har. Är du en av dem som varken har tid
eller lust att ägna mycket tid åt att hålla koll
på dina pensionsplaceringar? För dig finns
Swedbank Roburs generationsfonder Transfer. Läs mer om dem på nästa sida.
nyheter ny sparform och ändrade skatter sidan 4
pensionssparande fondnytt december 2011
kronor. Då bör också det mesta av ens
placeringar vara i den valutan så att inte
valutakursförändringar gör att kapitalet
tappar i värde.
Sebastian Arslanogullari
Försiktig strategi
skapar mervärde
Swedbank Roburs generationsfonder för pensionssparande,
Transfer, har relativt sett klarat sig bra genom den senaste tidens
börsturbulens. Tack vare en försiktig strategi med låg aktieandel
har de stått emot fallet bättre än flera andra generationsfonder.
Fondernas förvaltare, Sebastian Arslanogullari, berättar mer.
Vilka är fördelarna med att pensionsspara i Transferfonderna?
– Det finns många fördelar, men en viktig är att det är ett bekvämt sparande. Väljer du en Transferfond får du ett pensionssparande som är anpassat efter din ålder,
och successivt blir säkrare ju närmare pensionsdagen du kommer. Du behöver heller
inte tänka på att göra några omplaceringar,
för det sköter vi som förvaltare om.
Syftet är att
skydda kapitalet när spararen närmar
sig pensionsåldern.
Säkrare ju närmare pensionsdagen
man kommer – vad menas med det?
– Transferfonderna är blandfonder och
innehåller en mix av aktier och räntebärande värdepapper. Aktier har högre risk
än räntepapper, de svänger mer i värde
upp och ner medan räntepapper har en
stabilare utveckling. Över tid kommer
fonderna att innehålla allt mer räntepapper och allt mindre aktier. Vi gör förflyttningen från hög risk till låg risk för
att successivt skydda och bevara det hopsparade kapitalet från stora kursfall nära
pensionsdagen. Vi ökar också andelen
svenska placeringar allt eftersom fondspararna blir äldre. Det gör vi för att minska
valutarisken. Vi tror att de flesta kommer
att tillbringa huvuddelen av sin pensionärstid i Sverige och konsumera i svenska
Transferfonderna börjar omplaceringen från aktier till räntepapper tidigare
än många andra generationsfonder på
marknaden. Vad är tanken bakom det?
– Syftet är att skydda kapitalet när
spararen närmar sig pensionsåldern. En
ung person har tid att vänta på att aktiemarknaderna ska återhämta sig efter ett
fall, det har inte äldre personer. De yngre
har också större möjlighet att kompensera
en förlust, genom att exempelvis öka sitt
sparande då tiden till pension är relativt
lång. Samtidigt har de äldre hunnit spara
ihop ett större kapital och en börsnedgång
på säg 20 procent blir mycket mer kännbar i kronor räknat än för en ung person.
Därför är det viktigt att minska risken
ordentligt när spararna nått en viss ålder.
Konsekvensen av en stor kapitalförlust är
extra stor i ett pensionssparande. Vill man
ändå ta mer risk, så finns möjligheten att
välja en Transferfond för en yngre generation och få större andel aktier i sparandet.
Är den här försiktiga inställningen orsaken till att Transferfonderna klarat
sig relativt bra trots börsturbulensen?
– Ja, och vi har lyckats med vårt viktigaste uppdrag – att bevara det sparade
kapitalet för de som är närmast pension
och inte utsätta det för stor förlustrisk. De
fonder som har en större aktieandel har
också klarat sig relativt bra jämfört med
andra generationsfonder på marknaden.
Över tid tror vi att Transfers försiktiga strategi ger ett mervärde till pensionsspararna.
Så fungerar Transfer
Transfer är så kallade generationsfonder –
en speciell typ av blandfonder där fördelningen mellan aktier och räntebärande
värdepapper förändras över tiden. Fonderna
vänder sig till sparare födda på 1950-, 60-,
70- och 80-talen.
•Fonderna innehåller mest aktier när det
är lång tid kvar till pension. Sedan flyttas
pengarna successivt över till räntebärande
värdepapper, allt eftersom pensionen
närmar sig.
•Fonderna innehåller svenska och utländska
aktier och svenska räntebärande värdepapper. Andelen svenska aktier ökar ju närmare
pensionstidpunkten man kommer.
•Förvaltarna kan variera aktieandelen +/- 10
procentenheter från normalfördelningen för
att skapa så god avkastning som möjligt.
•Fonderna kommer att innehålla en viss
andel aktier även under utbetalningstiden.
Marknadsprognoser fondnytt december 2011
Globalt
SVERIGE
EUROPA
USA
Fortsatt oro för
europeiska stats­
finanser
-6,9%*
Svensk ekonomi
bromsar nu in
Stor press på
europeiska banker
Konsumtionen
ökar i USA
-17,6%*
200
140
-10,9%*
175
-0,6%*
140
150
150
100
100
100
120
125
120
100
75
80
2006
2007
2008
2009
2010
*Utveckling 2011 per den 30/11
MSCI World
2006
2011
expansion i USA
+ Fortsatt
och Asien.
+
tillväxt har
– Euroområdets
stannat av.
oro på markna– Fortsatt
derna kring statsfinanserna
Globala centralbanker sänker räntan på dollarlån.
i flera europeiska länder.
2007
2008
2009
2010
2011
*Utveckling 2011 per den 30/11
SIXPX
2006
MSCI Pan-Europe
sjunker
+ Inflationstakten
+
och ökar därmed hushållens
köpkraft framöver.
statsfinanser
+ Starka
möjliggör reformer.
–
–
Global oro slår negativt
mot industrin som minskar
produktionen.
Stigande varsel pekar på att
förbättringen på arbetsmarknaden stannar av.
2007
+
–
–
2008
2009
2010
2006
2011
*Utveckling 2011 per den 30/11
Nya regeringar i Italien,
Spanien och Grekland kommer att snabba på reformer
och minska budgetunderskotten.
Euroområdet på väg mot
större samordning av den
ekonomiska politiken.
Tydliga tecken på inbromsning av tillväxten i hela
regionen.
2007
2008
2009
2010
*Utveckling 2011 per den 30/11
MSCI USA
signaler från
+ Positiva
konsumtionsindikatorer.
produktionstakt
+ Hög
i industrin.
–
–
Banksystemet i Europa
under stor stress.
”Superkommittén” misslyckades med att komma
överens om nedskärningar
för att förbättra de offentliga finanserna.
Svag utveckling av
inkomster.
östeuropa/balkan
japan
ASIEN
RÄNTEMARKNAD
Ökad tillväxt i
Ryssland och Polen
Aktiv centralbank
stimulerar ekonomin
Kinas ekonomi
fortsatt stark
Räntemarknaden
är inte lugnad
-12,3%*
300
250
-16,4%*
175
-17,3%*
Sverige
4
125
150
3
150
100
100
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MSCI EM Eastern Europe 10/40
*Utveckling 2011 per den 30/11
Polen.
nära bli medlem
+ Ryssland
i World Trade Organisa-
tion och teckna ett globalt
handelsavtal.
Ungerns centralbank är
tvungen att höja styrränta
för att försvara valutan.
Osäkerhet om turkiska centralbankens penningpolitik.
2
100
2006
MSCI Japan
2007
2008
2009
2010
2006
2011
*Utveckling 2011 per den 30/11
överraskar
aktiv med
+ Tillväxten
+ Centralbanken
positivt i både Ryssland och
åtgärder för att stimulera
–
USA
5
200
–
6
Europa
200
150
2011
ekonomin.
trend för privat­
+ Positiv
konsumtionen.
på dämpning av
– Tecken
tillväxten framöver.
för stramare finans­
– Risk
politik framöver.
2007
2008
2009
2010
2011
1
2005
2006
2007
2008
MSCI AC Far East Free, ex Japan
10-årig statsobligation
*Utveckling 2011 per den 30/11
*Utveckling 2011 per den 30/11
2009
2010
2011
centralbank lättnar
+ Kinas
på penningpolitiken.
avvaktar med
+ Riksbanken
ränteförändring, men ECB
+
för att upptrissade
– Oro
kinesiska fastighetspriser
centralbank stimule+ USA:s
rar ekonomin genom köp av
Stark arbetsmarknad stödjer konjunkturen i regionen.
ska sjunka kraftigt.
–
Tecken på måttligare
expansion i hela regionen
nästa år.
förbereder ytterligare sänkning.
långa obligationer.
–
–
Europas kreditkris forsätter trots försök att bygga
brandvägg runt Grekland.
Fler europeiska stater kan
få sänkt kreditbetyg.
nyheter fondnytt december 2011
Nyckeltal 30/11-11
Aktier
-1,4%
Europa
-0,7%
USA
3,7%
Japan
-0,4%
Asien
-3,6%
Valutor
31/12-10
US-dollar
6,75
6,76
Euro
8,97
9,09
123,01
125,09
31/12–10
30/11-11
1,30
1,35
3,19
1,55
Kronindex
Räntor
Den 23 november beslutade riksdagen om en ny schablonbeskattad sparform för privatpersoner, Investeringssparkonto. Samtidigt beslutades att skatten på kapitalförsäkringar
höjs. De två sparformerna kommer att beskattas på liknande sätt. En ny skatt på fonder
införs också. Förändringarna gäller från årsskiftet.
Syftet med Investeringssparkontot (ISK) är
att göra det enklare att spara i finansiella
instrument som aktier, fonder och andra värdepapper. Inget krångel med deklaration och
skattekonsekvenser vid köp, försäljning och
omplacering. På så sätt liknar sparandet en
kapitalförsäkring.
Både ISK och kapitalförsäkringar kommer att schablonbeskattas med 30 procent
av statslåneräntan den 30 november året före
beskattningsåret. För kapitalförsäkringar innebär det en höjning från dagens 27 procent.
Den svenska statslåneräntan har fallit
mycket kraftigt som en följd av den europeiska skuldkrisen. Det innebär att schablonskatten för nästa år kommer att bli extremt låg,
vilket är positiva nyheter för alla som i dag
har sitt sparande i kapitalförsäkring eller som
överväger att välja ISK eller kapitalförsäkring
nästa år.
Från årsskiftet införs också nya skatteregler
för svenska fondandelsägare som kommer att
få betala en ny årlig schablonskatt grundad på
värdet av fondinnehavet.
Hos Swedbank går det att öppna ISK från
den 10 januari.
En gåva i dubbel bemärkelse
Få svar från Swedbank på Facebook
Nu har Swedbank utökat sin kundservice med
Facebook. Här kan du få svar på dina bankfrågor och
lämna dina synpunkter. Swedbanks kundservice på
Facebook har öppet vardagar klockan 08–22.
Ge bort fondandelar i en ideell fond och låt
pengarna växa samtidigt som de verkar
för en god sak. Genom att spara i Banco
Humanfonden bidrar du årligen med två
procent av din fondförmögenhet till någon av
våra samarbetande ideella organisationers
viktiga arbete. Genom åren har Humanfondens
sparare bidragit med cirka 800 miljoner kronor
till välgörande ändamål.
När du startar ett sparande kan du få ett
vackert fondpresentkort på ditt närmaste
bankkontor att lägga under granen.
Värdet på de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska, och det finns därför inte någon garanti för att man får
tillbaka hela det insatta ­kapitalet. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utfall. Fondnytt innehåller
endast allmän kapitalmarknadsinformation. Om du önskar erhålla förslag på placeringar som utgår från din situation och
önskemål bör någon av bankens rådgivare kontaktas för en personlig rådgivning.
Redaktörer: Louise Thilander och Lotta Ekberg Produktion: Anna-Lena Ahlberg och Sanna Norlin, OTW Communication
Svensk kort
30/11-11
60 dagar statsskuldväxel
Svensk lång
10-årig statsobligation
Därför får vissa
fonder högre
riskklass med ny riskskala
Med det nya EU-regelverket
för fonder, UCITS IV, kom en ny
typ av faktablad – Basfakta för
investerare. Samtidigt kom en ny
branschgemensam riskskala och
ett delvis nytt sätt att beräkna
risk i fonder.
De nya reglerna fokuserar mer
på vilken risk en fondsparare är,
och kan bli, exponerad mot i stället för att bara titta på vad risken
historiskt har varit i fonden.
Bytet av riskskala gör att vissa
av Swedbank Roburs fonder har
flyttats till en annan riskklass,
trots att ingenting i fondernas
placeringsinriktning eller riskprofil
har ändrats, med andra ord ser
fonder som tidigare klassats som
lågriskfonder nu ut som högriskfonder.
De främsta orsakerna till att
många av Swedbank Roburs fonder bytt till en högre riskklass är:
• Att den nya riskskalan innehåller
sju steg i stället för sex.
• Att standardavvikelseintervallen för de olika riskklasserna har
ändrats.
• Att fem års data redovisas i stället för tre års, varför ”finanskrisåret” 2008 räknas med.
• Absolutavkastande fonder och
blandfonder klassas efter sin
högsta möjliga riskexponering.
Mer info!
 Besök vår hemsida:
swedbankrobur.se
 Följ fondernas utveckling
på TV4:s text-tv, sidan 183
 Besök ditt närmaste
­bankkontor
Art.nr. 95301012
Ny sparform och ändrade
skatter på sparande
+/- 1 mån
Sverige