0(25)
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Upphandling
2012-06-26
Upphandlingsenheten
LS
1204-0611
SLL572
KRAVSPECIFIKATION
för upphandling av
SÅRVÅRD SPECIAL – tillägg,
SLL572
1(25)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
KRAVSPECIFIKATION ................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2
STANDARDER OCH REGELVERK .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
GENERELLA KRAV ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4
PRODUKTSPECIFIKA KRAV ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1
DOKUMENTATION ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2
DOKUMENTATION AV SÅRBEHANDLING....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3
MIKROBIOLOGISKA KRAV ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.4
FÖRPACKNINGAR FÖR STERILA PRODUKTER................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5
ÖVRIGA FÖRPACKNINGAR ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5
POSITIONSSPECIFIKA KRAV ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1
GELBILDANDE FÖRBAND MED FIBERSTRUKTUR .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2
HYDROKOLLOIDALA FÖRBAND..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3
POLYURETANFÖRBAND ................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4
SVAMPREDUCERANDE PRODUKTER ............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.5
SILVERPRODUKTER ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.6
PHMB-PRODUKTER .................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.7
SÅRGELSPRODUKTER ................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.8
HONUNGSPRODUKTER ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.9
HEMOSTATIKAPRODUKTER .......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.10
ÄRRBEHANDLINGSPRODUKTER ................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.11
GELBILDANDE SKUMFÖRBAND .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.12
SURFACTANTPRODUKTER ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.13
HUDSKYDD ................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.14
KOMPRESS .................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6
UTVÄRDERING – DET EKONOMISKT MEST FÖRDELAKTIGA................. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1
POSITION 1-3, GELBILDANDE FÖRBAND MED FIBERSTRUKTUR .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.2
POSITION 5-7, GELBILDANDE FÖRBAND MED FIBERSTRUKTUR .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7
HÄLSOEKONOMI................................................................................................................. 3
7.1
INLEDNING ................................................................................................................................ 3
2(25)
7.2
BESKRIVNINGAR AV PATIENT OCH SÅR ..................................................................................... 4
7.2.1
Patient och sår 1 ............................................................................................................ 5
7.2.2
Patient och sår 2 ............................................................................................................ 6
7.2.3
Patient och sår 3 ............................................................................................................ 8
7.3
UNDERLAG FÖR BEHANDLINGSFREKVENS ................................................................................ 9
7.4
KOSTNADSSCHABLONER ........................................................................................................... 9
3(25)
1
1.1
Hälsoekonomi
Inledning
Det är i dag en återkommande diskussion kring resursbrist i sjukvården. Efterfrågan
på att beakta hälsoekonomiska aspekter vid upphandling och introduktion av nya
medicintekniska produkter har därmed också ökat. Detta båda från ett företag- och
landstingsperspektiv. Företagen önskar att landstingen ska se till en helhetlig
kostnadsbild när produkter köps in och landstingen vill försäkra sig om att de får så
mycket hälsa som möjligt för de pengar som finns att tillgå. Hälsoekonomiska analyser
används dock i begränsad utsträckning som underlag för vilka behandlingar som ska
tillhandahållas i sjukvården i dag. Läkemedel som ska subventioneras av staten är det
enda området där uppnådda hälsoeffekter systematiskt ställs mot kostnader för att se
att de står i rimlig proportion. Även om det på olika håll diskuteras, finns det i
dagsläget inget motsvarande för andra medicinska teknologier än läkemedel.
Avsaknaden av ett hälsoekonomiskt perspektiv vid upphandling av produkter och
tjänster inom sjukvården, kan troligtvis leda till att produkter som inte ger mesta
möjliga hälsa för pengarna, är de som väljs. Orsaken kan t.ex. vara att en produkt som
vid inköp är dyrare kan spara pengar då den t.ex. minskar personalinsatser, eller den
kan ha bättre behandlingsresultat som skulle vara önskvärda för samhället att betala
för.
Med bakgrund av denna brist på ett hälsoekonomiskt perspektiv vid införande och
upphandling av medicinsk teknik bildades 2008 ett nätverk, TOVE nätverket, som
hade till syfte: ”att verka för att öka kunskapen kring det samhälls- och
hälsoekonomiska perspektivet på medicinteknik och verka för att få beslut och
processer inom vården att bygga på överväganden som syftar till att skapa
långsiktighet och hållbarhet för vårdtagarna och vården”. Detta nätverk har bestått av
representanter från ett flertal organisationer, som Sveriges Kommuner och Landsting,
Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa, Vårdförbundet, Swedish
Medtech, Läkarförbundet, Ledningsnätverket för Medicinsk teknik, Linköpings
Universitet, Landstingsnätverket för Upphandling och SLL Upphandling.
Som ett led i arbetet med att utveckla upphandlingarna inom SLL, och SLL
Upphandlings medverkan i TOVE, har SLL Upphandling därför valt att i denna
omgång av upphandling av ”Sårvård special” ta steget mot ett bredare perspektiv av
kostnader än tidigare.
Ses det konkret till sårvård skulle konsekvenserna av att ha en snäv syn på kostnader
(enbart produktkostnad) och effekter kunna bli:
 Mindre avancerade förband kan leda till hög omläggningsfrekvens, som genererar
höga personalkostnader.
 En hög omläggningsfrekvens innebär ökad risk för infektion och en uppkommen
infektion är kostsam.
 En hög omläggningsfrekvens ger minskad livskvalité för patienten som kanske själv
måste ta sig till ett sjukhus vid varje omläggning.
 Omläggning innebär ofta ökad smärta för patienten, vilket gör att en hög
omläggningsfrekvens påverkar patientens livskvalité negativt.
 En längre tid med sår påverkar livskvaliteten negativt och kan leda till att patienten
drar sig undan från nära och kära.
Det ses därför som angeläget att försöka förbättra upphandlingsunderlaget så att de
förband som ger en så bra totalekonomisk situation som möjligt för landstinget, och en
så bra livskvalitet som möjligt för patienten och anhöriga är de som väljs ut i
upphandlingen. För att till fullo uppnå detta skulle ett underlag som jämför olika
förbands effekter och kostnader behövas. På så vis skulle en avvägning mellan
4(25)
uppnådd effekt och påförda kostnader vägas samman och det mest kostnadseffektiva
alternativet väljas. Då användning av hälsoekonomi som upphandlingsunderlag är nytt
i samband med medicintekniska produkter har dock SLL valt att göra vissa
avgränsningar. För det första kommer enbart vissa utvalda områden av upphandlingen
att omfattas. I denna omgång kommer heller inte skillnader i effekter att tas med.
Orsaken till denna begränsning är att det ses som osannolikt att klinisk data för
behandlingsskillnad tillämpbar i hälsoekonomiska analyser finns tillgängligt från
företagen på så kort tids varsel. Utvärderingen är istället uppbyggd som en
kostnadsanalys där man tar hänsyn till utvalda kostnader som uppstår i samband med
behandling av ett sår. Jämförelsepriset blir med andra ord mer likt ett behandlingspris
och inte endast produktens styckepris. Baserat på erfarenheterna från denna
upphandling är dock intentionen att i nästa upphandling av Sårvård special utöka till
fler områden och även ta behandlingseffekter i form av livskvalitet med i underlaget.
1.2
Beskrivningar av patient och sår
Information och instruktioner

Kraven ställda i punkt 2 – punkt 4 (generella krav) gäller även för denna del.

Utifrån respektive nedanstående beskrivning lämnar anbudsgivaren anbud
med den produkt/produkter som anbudsgivaren finner lämpliga. SLL
förbehåller sig dock rätten till att låta expertgruppen avgöra om offererad
produkt uppfyller ställda krav samt ges rätten att neka offererad produkt som
är mer avancerad än vad som efterfrågats. I samband med expertgruppens
bedömning kan kliniska tester av produkterna komma att ske.

Fler produkter kan offereras på en position. Observera dock att beräkning av
behandlingspris sker per position. Se räkneexempel i bilaga 5.

För respektive produktgrupp skall anbud lämnas på samtliga positioner som
skall-kravet anger. En produkt i en produktgrupp som underkänns behandlas
som att produkten ej offererats.

I ”Patient och sår 1 & 2” anger anbudsgivaren antalet omläggningar för
respektive offererad produkt. I ”Patient och sår 3” har SLL redan angivit antalet
omläggningar per vecka och det är upp till anbudsgivaren att offerera en
produkt som uppfyller det kravet. Anbudsgivaren skall bifoga underlag som
stödjer det antal omläggningar som anbudsgivaren själv angivit eller som SLL
ställt som krav. För vidare information se punkt 7.3.

Den anbudsgivare som blir antagen på en produktgrupp får även, på angivna
ställen, möjlighet att leverera fler storlekar än vad som anges i
förfrågningsunderlaget men som finns i anbudsgivarens sortiment.
Anbudsgivaren anger dessa övriga storlekar på lämpligt antal rader i
artikelspecifikationen, bilaga 1.1, på positionen benämnd ”övriga storlekar”.
Lämpligt antal rader infogas av anbudsgivaren själv. Dessa övriga storlekar
kommer inte att utvärderas, då det endast skall vara storleken som skiljer dem
åt från de produkter som skall offereras enligt skall-kravet. SLL förbehåller sig
rätten att kunna välja bland offererade övriga storlekar och därmed inte tvingas
anta allt som offereras. Produkter skulle t ex kunna väljas bort på grund av att
det inte finns något behov av dem, att de har ett alldeles för högt pris i
förhållande till övriga offererade produkter m.m.
5(25)
1.2.1
Patient och sår 1
Position 109
– Vem är patienten och orsaken till såret?
Patienten är en pensionär som opererats efter att ha brutit lårbenet. Patienten är
aktiv och frisk för sin ålder.
– Sårets status
Rent operationssnitt som vätskar rikligt.
– Vad produkten ska åstadkomma
Förbandet skall ha en hög absorptionskapacitet. Förbandet skall ge god
komfort för patienten, vara så pass eftergivlig att den följer kroppens rörelser och
inte orsaka patienten några hudskador/blåsbildningar. Vidare skall förbandet
inte orsaka smärta för patienten samt att patienten skall kunna duscha utan
förbandsbyte. Förbandets fästkant skall ej släppa när förbandet är mättat.
Förbandet skall vara lätt att applicera utan att det kontamineras.
– Målet för behandlingen
Snabbare sårläkning genom att förhindra infektion och underlätta mobilisering
av patienten.
– Vårdtid
5 dagar inom slutenvården.
– Sårstorlek
Produkten skall passa ett operationssnitt som är 20 cm. Förbandet skall ha
rektangulär form.
Anbudsgivaren lämnar en beskrivning över hur produkterna avses användas.
Ev kommentar:
Bilaga nr:
Ett behandlingspris för ”Patient och sår 1” kommer att beräknas. Nedan anger
anbudsgivaren namn på sin offererade produkt och hur ofta den behöver läggas
om under angivna vårdtid.
Namn på offererad produkt/produkter
110 Övriga storlekar.
Antal omläggningar på
5 dagar
6(25)
1.2.2 Patient och sår 2
Position 111
Del 1
– Vem är patienten och orsaken till såret?
Patienten är en person som genomgått en bukoperation.
– Sårets status
Operationssnitt som vätskar lätt/måttligt. Hög risk för en post-operativ
infektion.
– Vad produkten ska åstadkomma
Förbandet skall adsorbera bakterier samt vara vätskeabsoberande. Förbandet
skall ge god komfort för patienten och patienten skall kunna duscha utan
förbandsbyte. Förbandet skall vara lätt att applicera utan att den kontamineras.
– Målet för behandlingen
Snabbare sårläkning genom att minska risken för infektion och sekundärläkning,
och underlätta mobilisering av patienten.
– Vårdtid
5 dagar inom slutenvården.
– Sårstorlek
Produkten skall passa ett operationssnitt som är 25 cm.
Anbudsgivaren lämnar en beskrivning över hur produkterna avses användas.
Ev kommentar:
Bilaga nr:
Ett behandlingspris för ”Patient och sår 2 – del 1” kommer att beräknas. Nedan
anger anbudsgivaren namn på sin offererade produkt och hur ofta den behöver
läggas om under angivna vårdtid.
Namn på offererad produkt/produkter
112 Övriga storlekar.
Antal omläggningar på
5 dagar
7(25)
– Del 2: Fortsättning…
Produktgrupp 26: Position 113-115
Trots användning av förband som skall minska risken för infektion, får patienten
en infektion med rodnad i suturranden. En del av operationssnittet, 5 cm, öppnas
upp genom att några suturer tas bort. Såret är då 5 cm långt, 3 cm brett och 5 cm
djupt, och ska nu sekundärläka.
– Sårets status
Det öppna operationssnittet, med sårhåla, är infekterat. Har en rodnad sårkant
och vätskar måttligt.
– Vad produkterna ska åstadkomma
Produkterna skall tillsammans absorbera sårvätska och ha en gynnsam effekt på
infektion och sårläkning. Produkterna skall ge god komfort för patienten och
patienten skall kunna duscha utan förbandsbyte. Produkterna skall vara lätt att
applicera utan att den kontamineras.
– Målet för behandlingen
Häva infektionen och ge en snabb sårläkning.
– Vårdtid
1 vecka inom slutenvården. Patienten får därefter åka hem infektionsfri och
resterande suturer tas. Under 5 veckors tid utförs förbandsbytena av en
undersköterska tills såret är läkt. Under dessa 5 veckor har såret ovan nämnda
dimensioner i 4 veckor, medan såret under den sista veckan är 5 cm långt, 3 cm
brett och 0,5 cm djupt.
Anbudsgivaren lämnar en beskrivning över hur produkterna avses användas.
Ev kommentar:
Bilaga nr:
Ett behandlingspris för ”Patient och sår 2 – del 2” kommer att beräknas. Nedan
anger anbudsgivaren namn på sina offererade produkter och hur ofta den
behöver läggas om under respektive vårdtid.
Namn på offererad produkt/produkter
Vårdtid
Vecka 1
Vecka 2-5
Vecka 6
116 Övriga storlekar.
Antal
omläggningar
8(25)
1.2.3 Patient och sår 3
Produktgrupp 27: Position 117-118
En man på 50 år går med svullna ben under en lång tid. Han har sedan ett halvår
tillbaka haft ett sår på underbenet men har ej sökt sjukvård. Han har gått till
apoteket där han fått kompresser och tejp; en tejp som sliter bort skinnet. Han
söker till vårdcentralen pga att benet har blivit rött, mer svullet och såret har
börjat vätska rikligt och gör ont! Patienten får antibiotika pga den uppkomna
infektionen. Han går därefter till en distriktssköterska 3 ggr/vecka som lägger på
salvkompress och absorbtionsförband. Detta har pågått i 3 månader. Patienten
byter själv förband ytterligare ett par tillfällen i veckan. Patienten får ingen
kompression utan fortsätter med strumpan från apoteket. Trots behandlingen
ökar det ytliga sårets storlek till 2x3 cm.
Distriktsläkaren skriver remiss till en hudklinik. Väl där får patienten en diagnos
– venös insufficiens. Såret är fibrinbelagt och vätskar rikligt. Patienten ordineras
ett vätskeabsorberande och upprensande förband, och får även kompression med
flerlagersbandage. Omläggning av förband sker på hudkliniken 2 ggr/vecka
under de första 2 veckorna. Sårsekretion minskar successivt och sårytan har
minskat till till 1,5x2,5 cm men omgivande hud är fortfarande skör. Byte av
förbandstyp kan göras men fortfarande med kompression. Omläggningarna
minskas till 1 ggr/vecka under 4 veckor. Såret är läkt efter 6 veckor.
Anbudsgivaren lämnar en beskrivning över hur produkterna avses användas.
Ev kommentar:
Bilaga nr:
Ett behandlingspris för ”Patient och sår 3” kommer att beräknas. Observera att
anbudsgivaren offererar produkter från och med att patienten kommit till
hudkliniken, samt att flerlagersbandage inte ska offereras. Nedan anger
anbudsgivaren namn på sina offererade produkter och hur ofta den behöver
läggas om under vilken vårdtid.
Namn på offererad produkt/produkter
Vårdtid
Vecka 1-2
Vecka 3-6
119 Övriga storlekar.
Antal
omläggningar
4
4
9(25)
1.3
Underlag för behandlingsfrekvens
Anbudsgivare skall bifoga underlag som stödjer den behandlingsfrekvens, dvs hur ofta
såret skall läggas om, som anbudsgivaren angett i ”Patient och sår 1 och 2”, och/eller
enligt kraven i ”Patient och sår 3”.
Ev kommentar:
Bilaga nr:
Underlagen kommer att bedömas utifrån sin evidens. Bedömningen kommer att
grunda sig i huruvida underlaget som helhet/resultatet bedöms vara tillförlitligt eller
inte, d.v.s. godkänd eller icke-godkänd. Denna bedömning kommer huvudsakligen att
göras av expertgruppen. Dock kommer Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
(TLV) att lämna en rådgivande bedömning.
Bedömningen kommer endast att göras på underlagen från de tre (3) anbudsgivare, för
respektive ”Patient och sår”, som har lägst behandlingspris. Om inga av dessa
godkänns, kommer underlagen från anbudsgivaren med fjärde (4:e) lägst
behandlingspris att bedömas, osv.
1.4
Kostnadsschabloner
Vid beräknande av anbudsgivarens behandlingspris kommer följande
kostnadsschabloner användas:
Typ av kostnad
Personalkostnad för omläggning av snitt efter höftoperation
på kirurgavdelning. (Första gången förbandet läggs på
räknas endast produktkostnad.)
Beräknad tid: 20 min.
Personalkostnad för omläggning av buksnitt på
kirurgavdelning. (Första gången förbandet läggs på räknas
endast produktkostnad.)
Beräknad tid: 20 min.
Personalkostnad för omläggning av sår efter buksnitt
hemma hos patient.
Beräknad tid: 25 min.
Personalkostnad för transport hem till patient.
Beräknad tid tur och retur: 35 min.
Personalkostnad för omläggning av bensår på hudklinik.
Beräknad tid: 60 min.
Kronor/omläggning
71 kr
71 kr
136 kr
190 kr
240 kr
Dessa kostnader har tagits fram av berörda verksamheter för att i närmaste mån spegla
verkligheten men självfallet varierar de från fall till fall.