Diarienummer
Ls100363
AVTALSMALL
Läkemedel inom onkologisk verksamhet
mellan
xxxxxx
och
Region Halland
Avtalsnummer Ls100363
Avtalsnummer
Ls100363
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
AVTALET
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2
AVTALSFORM
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
AVTALSTID
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4
KONTAKTPERSONER
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5
OMFATTNING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6
KVANTITET
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7
KVALITET OCH UTFÖRANDEERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8
NYA PRODUKTER OCH ALTERNATIVA PRODUKTERERROR! BOOKMAR
9
NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTERERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
10
PRODUKTINFORMATION
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11
UTBILDNING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
12
AVROP
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
13
BESTÄLLNINGSPERIOD
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
14
PRISER
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
15
MERVÄRDESSKATT
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
16
PRIS- OCH VALUTAJUSTERINGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
17
FAKTURERING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
18
BETALNINGSVILLKOR
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
19
DRÖJSMÅLSRÄNTA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
20
LEVERANSVILLKOR
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
21
LEVERANSTID
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
22
LEVERANSFÖRSENING ELLER UTEBLIVEN LEVERANSERROR! BOOKM
23
RETURER
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
24
LEVERANSADRESS
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
25
FÖRPACKNING, INSTRUKTIONER OCH
BRUKSANVISNINGAR
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
26
FÖLJESEDEL
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
27
GARANTI
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
28
FELAKTIG LEVERANS
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
29
FÖRSÄKRING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
30
STATISTIK OCH RABATTUTBETALNING FÖR LÄKEMEDELERROR! BOO
31
ELEKTRONISK HANDEL
32
INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT OCH PATENTERROR! BOOKMARK NOT DEF
33
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
34
ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING AV AVTAL/ÄGARSKIFTEERROR! BOOK
35
UPPSÄGNING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
36
HÄVNING
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
37
SKADESTÅND
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
38
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)ERROR! BOOKMARK NOT DE
39
TILLÄMPLIG LAG
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
40
TVIST
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
41
BILAGOR
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
42
UNDERSKRIFTER
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3 (14)
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Avtalsnummer
Ls100363
Mellan Region Halland, organisationsnummer 232100-0115 nedan kallad Köpare
och xxxxxx, organisationsnummer yyyy, nedan kallad Säljaren har detta avtal träffats.
1
AVTALET
Avtalet består av detta avtal jämte tillhörande bilagor samt övriga nedan angivna
handlingar. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot
varandra skall handlingarna gälla i följande ordning, om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tillägg till och ändringar i avtalet
Detta avtal jämte tillhörande bilagor
Eventuella kompletteringar/förtydliganden till förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor
Eventuella förtydliganden till anbudet
Säljarens lämnade anbud
För det fall Säljaren har och/eller tillämpar några ”Allmänna villkor” eller motsvarande
för sin verksamhet, kan dessa endast bli gällande efter överenskommelse mellan
parterna.
2
AVTALSFORM
Avtal sluts genom ett upphandlingskontrakt, d v s ett skriftligt avtal som undertecknas
av parterna.
Detta upphandlingskontrakt gäller under förutsättning att domstol inte innan avtalets
undertecknande i interimistiskt beslut förklarar att upphandlingen tillsvidare inte får
avslutas, eller att upphandlande enhet efter överprövning åläggs att vidta rättelse
eller göra om upphandlingen.
3
AVTALSTID
Detta avtal gäller från och med 2011-10-01 och fram till och med den 2013-01-31
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
Om parterna så överenskommer kan avtalet förlängas upp till 24 månader.
Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig. Sådan begäran om förlängning
bör ske senast tre (3) månader innan förlängningen träder i kraft.
4
KONTAKTPERSONER
Enligt bilagan ”Företagsuppgifter”
4 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
5
OMFATTNING
Säljaren åtar sig för Region Hallands förvaltningars räkning leverera läkemedel som
förskrivs per rekvisition.
Läkemedel som avses med detta avtal är inom terapiområdet onkologisk
verksamhet.
Leveranser sker i den omfattning och till de villkor som anges i detta avtal.
6
KVANTITET
Angivna kvantiteter är uppskattade och kan både över- och underskridas. Säljaren
förbinder sig att leverera det verkliga behovet.
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma
med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som Köparen fått i samband
med att avtal slutits.
Levererade produkter skall helt överensstämma med eventuellt lämnade prover.
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller
sammansättning skall, minst fyra veckor i förväg, meddelas köparen. Detta kan leda
till förnyad prövning av avtalets giltighet
8
ERSÄTTNINGSVARA
Om en produkt utgår ur sortimentet under avtalstiden skall Säljaren ha möjlighet att
erbjuda Köparen en ersättningsprodukt som är likvärdig eller bättre. Priset på
ersättningsprodukten får ej överstiga den ursprungliga produktens pris.
Ersättningsvaran ska godkännas av Köparen
9
NYA PRODUKTER OCH ALTERNATIVA PRODUKTER
Under detta avtals giltighetstid skall beställaren kunna pröva nya och/eller alternativa
produkter. Sådana produkter får också användas vid exempelvis forskning och
kliniska prövningar.
Vid speciella medicinska skäl kan andra läkemedel än avtalade användas.
10 NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER
Ändring av avtalade produkter/sortiment får endast ske efter godkännande av
köparen och/eller Läkemedelsverket.
Vid godkända produktändringar som påverkar användning m m är Säljaren skyldig
att utan kostnad informera och utbilda berörd personal om förändringen.
5 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
11 PRODUKTINFORMATION
Produktinformation till användare tillhandahålls i form av FASS-information eller
motsvarande.
Medicinsk och farmaceutisk information ingår i leverantörens åtagande.
Överenskommelse om omfattning och frekvens samt om villkor för fördjupad
utbildning kan utformas i separat överenskommelse med respektive
sjukvårdshuvudman
12 UTBILDNING
Villkor för fördjupad utbildning ingår ej i avtalet.
Överenskommelse om omfattning och frekvens samt om villkor för fördjupad
utbildning utformas i separat överenskommelse med respektive sjukvårdshuvudman.
Antagen leverantör förbinder sig att följa överenskommelsen mellan LIF och SKL
avseende information, utbildning, dokumentation och kliniska tester.
13 AVROP
Avrop/beställning sker direkt från respektive enhet hos Köparen via avtalad
leverantör av distribution av läkemedel.
I avropen skall parterna
avropet/avropen omfattar.
precisera
och
konkretisera
vad
det
särskilda
14 BESTÄLLNINGSPERIOD
Leverantören tar emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans
inom den angivna leveranstiden
15 PRISER
För leveranser enligt detta avtal gäller de anbudspriser som framgår i bifogad
”Prisbilaga”
Underlag för anbud redovisas på 7-ställig ATC-kod per varunummer.
Anbudspriser anges som av leverantören offererat nettopris, samt listpris (AIP) med
rabatt
Priser anges i kronor (SEK) per varunummer exkl. mervärdeskatt och inkluderar
samtliga åtaganden enligt denna upphandling inklusive kostnader för emballage.
Anbudspriset är fast och får inte höjas under avtalsperioden.
6 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Säljaren skall, på begäran, regelbundet sända aktuella prislistor till Köparen.
Prislistorna bör lämnas elektroniskt i Excel-format.
I priserna ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för
förpackningar. (SFS 1997:185)
16 MERVÄRDESSKATT
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
17 PRIS- OCH VALUTAJUSTERING
Prisjustering kan ske efter överenskommelse mellan parterna och den skall vara
skriftligen.
Det offererade avtalspriset får ej höjas under avtalsperioden. I det fall en
prissänkning av listpris (AIP) eller sker under avtalstiden och listpris blir lägre än
avtalspriset, äger Köparen rätt att köpa till det sänkta listpriset.
Om Köparen beslutar att förlänga avtalet kan vardera parten begära prisjustering.
Prisjustering inför en förlängning av avtalet bör aviseras senast tio (10) veckor innan
denna träder i kraft. Vid begäran om prisändring ska prisbilagan användas som
underlag och innehålla motivering och beräkning av prisändringen.
Om enligt ovan begärd prisjustering från Säljaren inte accepteras av Köparen
kommer ingen förlängning av avtalet avseende aktuell produkt/produkter att ske.
Om begärd prisjustering från Köparen inte accepteras av Säljaren ska Säljaren äga
rätt att frånträda avtalet avseende aktuell/-a produkt/-er medverkan efter avslutade
avtalsår. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det avtalade priset gälla.
Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
18 FAKTURERING
Fakturering av läkemedel sker enligt överenskommelse mellan leverantör/droghandel
och avtalad distributionsleverantör.
Fakturering får ske efter fullgjord leverans eller delleverans. Om anledning till
anmärkning mot verkställd leverans föreligger, skall detta meddelas leverantören
inom 8 dagar.
19 BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto efter korrekt fakturas ankomststämplingsdatum och korrekt levererad
vara.
7 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Expeditions-, småorder-, MOSA- och faktureringsavgifter eller liknande avgifter
godkänns ej.
20 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om Köparen inte betalar faktura i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta högst
enligt räntelagens bestämmelser.
Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från avtal eller beloppet
understiger 100 SEK. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga eller felaktigt
adresserade fakturor.
21 LEVERANSVILLKOR
Villkor för leverans av läkemedel sker i enlighet med överenskommelse mellan
Avtalad distributionsleverantör och respektive Säljare/grossist.
För läkemedelsnära produkter med direktleverans till avropande enhet sker leverans
enligt Incoterms, DDP (fritt levererat inkl emballage) till angivna leveransadresser.
Leverans skall ske enligt Incoterms 2000, DDP. D v s Säljaren står för samtliga
kostnader och risker tills godset överlämnats till Köparen på anvisad
varumottagningsplats.
Vara skall anses levererad då den mottagits och godkänts av Köparen
22 LEVERANSTID
Leveranstid vid leverans
överenskommelse mellan
Säljare/grossist.
via avtalad Distributionsleverantör regleras i
avtalad Distributionsleverantör och respektive
23 LEVERANSFÖRSENING ELLER UTEBLIVEN LEVERANS
Säljaren skall omgående underrätta avtalad Distributionsleverantör och Köparens
kontaktperson om leveransförsening.
Om Säljaren önskar ersätta restnoterad produkt med annan likvärdig produkt eller
förpackning skall detta godkännas av köparens kontaktperson. Eventuella
merkostnader för köparen föranledda av ovanstående ersätts av Säljaren.
Vid leveransstörningar som innebär att Köparen tvingas anskaffa avtalad produkt
från annan leverantör, svarar Säljaren för Köparens uppkomna merkostnader. Detta
gäller om leverantören ej kan leverera beställd produkt inom fem (5) arbetsdagar från
mottagen beställning.
8 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Vid upprepade leveransstörningar svarar leverantören för Köparens uppkomna
merkostnader från första dagen.
24 RETURER
Avtalad Distributionsleverantör har rätt att returnera läkemedel enligt överenskomna
regler.
25 LEVERANSADRESS
Leverans av ingående produkter sker till avtalad Distributionsleverantör.
26 FÖRPACKNING, INSTRUKTIONER OCH
BRUKSANVISNINGAR
All text på förpackningar, i instruktioner och bruksanvisningar för handhavande och
förvaring är avfattad på svenska (s.k. licenspreparat undantagna).
Samtliga förpackningar har varunummer och vara märkta med EAN-kod.
Samtliga förpackningar är försedda med hållbarhetsmärkning som anger före vilket
datum som produkten bör användas.
27 FÖLJESEDEL
Följesedel skall medfölja varje leverans. På följesedeln skall framgå antal levererade
varor av respektive slag/varubenämning, inköpsordernummer då det förekommer
och namn på Köparens beställare.
28 GARANTI
Säljaren garanterar levererade artiklar inom den tid som finns märkt på respektive
förpackning som giltighetstid, hållbarhetstid eller dylikt.
29 FELAKTIG LEVERANS
Mottagande enhet har rätt att reklamera felaktiga varor när sådana påträffas under
förutsättning att varorna förvarats och hanterats enligt leverantörens anvisningar och
bestämmelser. Det åligger beställaren att reklamera felet inom 2 arbetsdagar från
det att felet uppdagats.
Säljaren skall omgående efter meddelandet från beställande enhet rätta felaktig
leverans, genom ny leverans eller delleverans, varvid leverantören svarar för alla
kostnader till följd av den felaktiga leveransen.
9 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Produkter med för kort hållbarhetstid (branschpraxis) räknas som felaktig leverans.
Vid händelse av kort hållbarhetstid skall Distributionsleverantör kontaktas för
eventuellt godkännande av kortare hållbarhetstid än överenskommet.
30 FÖRSÄKRING
Säljaren garanterar att denne innehar gällande och för branschen sedvanlig(a)
försäkring(ar) avseende all verksamhet och varor som omfattas av detta avtal.
Försäkringsbevis uppvisas för Köparen om så begärs.
31 STATISTIK OCH BONUSUTBETALNING FÖR LÄKEMEDEL
Rutinerna kommer att ändras under avtalsperioden.
Regionens målsättning i framtiden är att endast hantera avtalspriser (nettopriser) på
upphandlat sortiment vilket innebär att nuvarande ”pris- och rabattmodell” kommer
att förändras under avtalstiden.
För samtliga ATC koder kommer inköp att göras enligt traditionell ”pris- och
rabattmodell”, alltså listpris (AIP) för perioden 2011-10-01 till 2011-11-30. Därefter
kommer inköp att göras via det med Västra Götaland regiongemensamma lagret,
RGL till avtalat nettopris.
Utbetalning av rabatter (ej momspliktigt) baseras på av Regionen framtaget
”Underlag för rabattutbetalning” som bygger på Apotekets utleveransstatistik för
definierade kunder.
Närmare instruktioner om utbetalning av rabatter enligt bilaga ”Rabattutbetalningar”.
Rabatter för perioden 2011-10-01 – 2011-11-30 utbetalas senast 29 februari 2012.
Utbetalning av rabatter skall ske inom 30 dagar efter att ovanstående underlag för
rabattutbetalning erhållits och godkänts.
Ovanstående gäller om inget annat avtalats. Utbetalning sker till centralt konto hos
Köparen.
Säljaren initierar utbetalningen.
Om bonus betalning ej sker inom föreskriven tid utgår ränta enligt Räntelagens
bestämmelser.
När nettoprismodell är införd utgår innebörden av bilaga ”Rabattutbetalningar”
32 ELEKTRONISK HANDEL
Köparen arbetar för att så småningom införa system för elektronisk handel.
10 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Vi vill att Säljaren, när detta blir aktuellt, är beredd att diskutera och medverka vid
införandet av en e-handelslösning under avtalsperioden.
33 INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT OCH PATENT
Säljaren åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan
förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av
användning av levererade produkter för avsett ändamål. Säljaren åtar sig vidare att
ersätta köparen för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller
dom kan bli skyldig att utge. Säljarens åtagande gäller under förutsättning att
Säljaren får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om
uppgörelse eller förlikning.
Om det fastställs att intrång har skett skall Säljaren på egen bekostnad antingen
tillförsäkra Köparen rätt att fortsätta använda produkterna ersätta produkten med en
annan produkt vars användning inte innebär intrång ändra produkten så att intrång
inte föreligger återta produkten och kreditera Köparen ett belopp som motsvarar
produktens värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal
avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Köparen har denne rätt att genom skriftligt
meddelande till leverantören häva avtalet i sin helhet.
34 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal, skall för att vara giltiga, ske genom en skriftlig
handling undertecknad av behörig företrädare för Köpare och Säljare.
35 ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING AV AVTAL/ÄGARSKIFTE
Säljaren äger ej rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, helt eller delvis, på annan
fysisk eller juridisk person utan Köparens skriftliga godkännande.
Säljaren äger inte, utan Köparens skriftliga tillåtelse, överlåta fordringar eller andra
krav (inklusive bl a krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal till någon tredje part.
36 UPPSÄGNING
Part har rätt att säga upp avtalet om:

Den andra parten, vid upprepade tillfällen, inte fullgjort sina åtaganden. Den
missnöjde parten skall skriftligen meddela den andra parten detta, med
angivande av på vilket/vilka sätt denne inte tillfredsställande fullgör sina
åtaganden.
Den andra parten äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från att
sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom
den föreskrivna tiden, äger den missnöjde parten omedelbart säga upp avtalet
11 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
i förtid med tre (3) månaders uppsägningstid. Sådan uppsägning skall vara
skriftlig.
37 HÄVNING
Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:




Säljaren är underkastad näringsförbud, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat
sätt kan antas kommit på obestånd.
Säljaren åsidosätter bestämmelse i författning eller andra föreskrifter, såväl
EG-rättsliga som nationella, under förutsättning att åsidosättandet riskerar att
rubba Köparens eller allmänhetens förtroende för Säljaren.
Säljaren överlåter sin rörelse till annan och Köparen inte lämnat skriftligt
medgivande till ägarskiftet.
Säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelningen av detta avtal.
Part har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:
 den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet.
Part äger vidare rätt att omedelbart häva enskilt/enskilda avrop om:
 den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits
om visst avrop
Hävning av avtalet och/eller avrop skall för att vara giltig ske skriftligt.
38 SKADESTÅND
Har Köparen sagt upp avtalet eller hävt avtalet enligt ovan, eller om Säljaren
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat Köparen skada, äger Köparen rätt till
skadestånd motsvarande skadan, inklusive bl.a. samtliga kostnader för att avveckla
avtalet och eventuellt byte av leverantör.
Har Säljaren sagt upp eller hävt avtalet till följd av att Köparen i väsentligt hänseende
brutit mot avtalet, äger Säljaren rätt till skadestånd. Skadeståndet för liden skada kan
högst uppgå till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha
meddelats Köparen inom ett (1) år från att avtalet upphört att gälla. Säljaren äger
därefter inte längre rätt till skadestånd hänförligt till avtalet.
39 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Part befrias från sina åtagande enligt detta avtal om fullgörande därav förhindras på
grund av omständigheter utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha
räknat med vid avtalets tecknande och vars följder inte skäligen kunde undvikas eller
övervinnas.
12 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
Den part som åberopar sådan omständighet skall omedelbart och skriftligen
underrätta motparten. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten
omedelbart underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörande av avtalad
prestation.
Oavsett vad som övrigt gäller enligt denna bestämmelse har vardera parten rätt att
häva avtalet genom skriftligen meddela till andra part, om avtalets fullgörande
försenas med mer än två månader av befrielse grund som nämns i denna punkt.
.
40 TILLÄMPLIG LAG
Köparens och Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin
helhet av svensk rätt.
41 TVIST
Tvist i anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutgiltigt
avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Halmstad tingsrätt
som första instans.
Säljaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som åvilar
Säljaren enligt detta avtal under åberopande av att domstolsförfarande påkallats eller
pågår.
42 BILAGOR
Följande bilagor ingår i detta avtal:
1.
2.
3.
4.
5.
Företagsuppgifter
Prisbilaga
Kravspecifikation
Rabattutbetalningar
Uppförande kod för leverantörer
13 (14)
Avtalsnummer
Ls100363
43 UNDERSKRIFTER
Detta avtal med bilagor är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit
var sitt exemplar.
Köpare
Säljare
Halmstad 2011-
Xxxxxxxxxxx 2011-
REGION HALLAND
Hälso-och
sjukvårdsutvecklingsavdelningen
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxx
Karin Möller
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
14 (14)