Policy för LG-bidrag

advertisement
LG-bidrag 2012
Bakgrund
Ungdom Mot Rasism kommer under 2012 ge möjligheten till lokalgrupperna att söka ekonomiskt
stöd för sitt arbete under året. Varje lokalgrupp kommer att ges en mindre symbolisk summa,
som vi hoppas ska kunna vara ett stöd för en eller flera lokala aktiviteter under 2011.
I Ungdom Mot Rasisms styrdokument regleras ekonomiska utlägg enligt följande:
”Vid alla former av ekonomiska utlägg eller köp å Ungdom Mot Rasisms vägnar, ska kvitto redovisas till
generalsekreteraren senast 30 dagar efter eller inom särskild utsatt tid. Redovisning av kvitton ska ske
enligt en mall som erhålles av generalsekreteraren.
Av redovisningen ska det framgå vem som gjort köpet, vad köpet avser, datum för köpet, underskrift samt
kvitto i original. Primärt redovisas kvitton inte per post, men om så krävs så förväntas ansvarig ta kopior
på kvittona utifall de av någon anledning skulle försvinna.
En person kan få förskottsersättning för ett planerat köp å Ungdom Mot Rasisms vägnar. Då kvitterar
denne personligen ut en summa pengar, som ska redovisas enligt ovan inom särskild utsatt tid. Eventuellt
överskott ska återbetalas till Ungdom Mot Rasism.
Redovisas inte kvitto för utlägg/köp, kan ansvarig bli ersättningsskyldig till Ungdom Mot Rasism
alternativt inte bli berättigad ersättning för utlägg.”
Villkor för utdelningen
Varje lokalgrupp är berättigad 1 500 kr. För att en lokalgrupp ska kunna ta del av det ekonomiska
stödet krävs att man ämnar använda det för verksamhet som syftar till att motverka rasism eller
främja demokrati och mångfald, inom ramen för Ungdom Mot Rasism som organisation.
Bidraget går endast till lokalgrupper som kan påvisa att pengarna kommer att användas i enlighet
med bidragets intentioner.
Lokalgruppen väljer själv på vilket sätt pengarna ska användas och hur det ska komma
verksamheten till dels. Pengarna får INTE användas för att inhandla alkohol, tobak, droger eller
något annat som skulle strida mot Ungdom Mot Rasisms fastställda policys eller mot
organisationens ändamål.
Utbetalning
Det ekonomiska stödet kan betalas ut på två olika sätt.
1. Utlägg
- Någon eller några i lokalgruppen lägger ut pengar själva, för eventuella inköp etc.
- Alla kvitton sparas och redovisas enligt den redovisningsblankett som kan fås av
generalsekreteraren. Kvittona ska redovisas senast 15 december. OBS: ett kvitto per
blankett
- Ingen ersättning för utlägget kommer att utgå om inte kvitton redovisas eller om utlägget
gäller sådant som är att tolka som ändamålsvidriga inköp
-
OBS!
Skicka kvittona till kansliet per post. OBS: glöm inte att ta en kopia på kvittona, utifall de
skulle komma bort i posten
Kvitton endast från kortköp är inte tillåtna, kassakvitto med specifikation krävs
2. Förutbetalning
- Lokalgruppens firmatecknare/kassör eller någon annan med ekonomiskt ansvar
(styrelsen) kvitterar ut en förutbetalning motsvarande önskat belopp upp till max 1 500
kr, enligt kvittens som fås av generalsekreteraren
- Kvitton redovisas på samma sätt som utläggen, senast 15 december
- Om kvitton inte redovisas korrekt kommer personen att bli personligt ersättningsskyldig
för hela beloppet
Posta kvitton på följande adress:
Ungdom Mot Rasism
Box 152
291 22 Kristianstad
OBS! Glöm inte att ta kopia på kvittona innan ni postar dem.
Om lokalgruppen önskar så kan också inköp göras direkt från Ungdom Mot Rasisms kansli,
vilket skulle minimera administration för lokalgruppens medlemmar. Detta kan dock endast göras
för sådant som går att betala via faktura eller Internet.
Kontakt
Om ni har några frågor om LG-bidraget eller något annat som rör Ungdom Mot Rasisms
ekonomihantering, kontakta generalsekreterare Jaime Silva på 08-642 69 90 eller [email protected]
Download