Ta reda på och diskutera

advertisement
ESF Jämt tipsar!
Jämställdhetsperspektiv i arbetet
Ta reda på och diskutera
Jämställdhetsintegrering är att fråga sig vad vi gör, när vi gör som vi brukar. Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på processer i vår dagliga verksamhet synliggör vi kvinnor och män.  Kompetens Finns det kompetens och kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i vår verksamhet? Behöver vi få kompetensen från annat håll?  Könsfördelning i projekt­/arbets­/styr­/referensgrupp Är könsfördelningen jämn eller sned? Vad beror det på? Om förändring behövs – vad kan vi ändra på?  Resurser Vad räknas som en resurs i vår verksamhet och hur kan resurserna fördelas? Hur säkerställer vi att resurserna kommer både kvinnor och män till del? Resurser i ett ESF‐
projekt kan exempelvis vara att gå utbildningar, göra studiebesök/studieresor, delta i coachning, få praktikplats, talutrymme etc.  Målgrupp Hur ser könsfördelningen ut bland vår målgrupp? Har kvinnor och män i målgruppen samma eller olika behov? Hur når vi ut till vår målgrupp? Har vi aktiviteter i projektet som passar alla deltagande kvinnor och män?  Upphandling Kommer vi att upphandla tjänster? En möjlighet är att ställa krav på genus‐ eller jämställdhetskunskap och/eller se till att upphandla både kvinnor och män som externa konsulter/utbildare etc.  Utvärdering och uppföljning Hur ska vi följa upp och utvärdera jämställdhetsintegreringen? Kommer vi i utvärderingsenkäter och liknande att efterfråga kön för att möjliggöra jämförelser? Hur följer vi upp resursfördelningen? 
Download