KÅRBLADET Örebro maj 2014

advertisement
2014/5
Frihet!
Hur
kan man gå fri i en oförlåtande värld? Går det att värja
sig, eller drabbas man av oförsonlighet och bitterhet utan att
ens själv vilja det? Bibelns författare talar ofta om detta ur ett
släktperspektiv. På samma sätt som anletsdrag och
begåvningstendenser löper genom släktträdens grenar kan
även andra arvsspeglingar överföras från släkte till släkte. Det
fäderna
och
mödrarna
gör,
gör
också
barnen.
Tendenser och beteenden har en vana att ”smitta” – både i
positiv och negativ bemärkelse. Hebréerbrevet varnar: ”Se till
att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter
skott och vållar skada och många smittas” (Hebr 12:15).
Profeten Jesaja sade sig leva bland ett folk med orena
läppar (Jes 6), och själv hade han också drabbats. Han var
medveten om det kollektiva tillståndet – att vi påverkar
varandra genom våra ord och våra handlingar – och han
förstod att en livsnödvändig omvändelse var oundviklig.
Varje dag möter vi fäder och mödrar. Inom kyrkans värld
kallar vi dem ”andliga” och vill på så sätt lyfta fram
betydelsen av förebilder och vägledare, särskilt från
en generation till en annan. Men även på andra platser,
ja faktiskt överallt där vi rör oss, finns människor som
vill
vara
tongivande
och
dela
med
sig
av
sina
livserfarenheter.
Att försöka navigera genom livet och ta till
sig lärdomar och erfarenheter har mycket gemensamt med
släktforskning. Inte sällan upptäcker människor sig själva
genom att lära känna sitt förflutna. Lösa trådar och abrupt
avhuggna familjeband kan ibland skänka ljus över vårt sätt att
vara eller bete oss.
Bibeln lär oss att allt hör samman. Mellan världens
skapelse och tidens avslutning löper släktenas årsringar som en
skir väv. Därför är det inte obefogat att benämna de fäder och
mödrar som vi möter utanför våra församlingsgemenskaper
som andliga. De är en del i helheten och deras påverkan på
våra liv måste prövas och synas på samma sätt som vi har för
vana att göra med andliga ting innanför kyrkväggarna. Men
andligheten i världen är av en annan art än den som vi som
kristna är kallade att eftersträva. Det enda sättet att leva i
världen utan att dras ned av den är att göra motstånd. I Jesajas
medvetande fanns bara en väg att gå – nämligen den att låta
Israels helige Gud bli så stor så att det i hans liv som ville
förgöra och stjälpa honom fullständigt utplånades. En
hjärtpatients fråga till kirurgen på väg in i operationssalen är
ganska slående: ”Skulle du också kunna ta hand om min
girighet, min avund och min bitterhet när du ändå rensar på
insidan?” Läkaren svarade: ”Nej, tyvärr. Det går över min
löneskala.” Men så är det inte med Gud. Han har både
möjligheten och viljan att skickliggöra oss till att leva våra liv
fullt ut, ”släktbanden” till trots.
Martin Luther sade: ”Om någon skulle knacka på mitt
hjärtas dörr och fråga: ’Vem bor här?’, skulle jag svara: ’Inte
Martin Luther, utan Herren , Jesus Kristus’”. När vi lär oss att
tyda vår härstamning – när vi förstår till vems avbild vi är
skapade – infinner sig en outplånlig tillhörighet som inte är av
denna världen. Vi kan med största frimodighet säga: ”Kristus
lever i mig” (Gal 2:20).
Enda sättet att leva i frihet i en oförsonlig värld är att
ikläda sig Kristus och avsäga sig denna världens åsikter och
uppmaningar,
oavsett hur välvilliga eller fromma de kan
tyckas vara. Det finns ett löfte att Guds frid som övergår allt
förstånd skall bevara våra hjärtan och tankar i Jesus Kristus när
vi sätter all vår tillit till honom (Fil 4).
Låt dig drabbas av friheten!
Guds välsigne Dig!
Vi gratulerar, vi gratulerar...
Mildred Österberg
90 år den 1 maj
Carl Almroth
85 år den 14 maj
Vi önskar en trevlig födelsedag och Guds
rikaste välsignelser inför det kommande året!
BEFORDRADE
TILL HÄRLIGHETEN
Constance Jennebo 1 april,
i en ålder av 94 år
Sven-Erik Karlsson 23 april,
i en ålder av 93
VI MÖTS IGEN!
Han skall torka alla tårar från
deras ögon. Döden skall inte
finn a s mer och ingen sorg och
ingen gråt och ingen plåga.
Ty det som förr var är borta.
Uppenbarelseboken 21:4
På gång i det sociala arbetet:



Den 11 maj efter Gudstjänsten åker vi
till Östansjö som en familjeutflykt.
Barnen ska få rida och vi ska grilla
tillsammans.
Den 16 juni åker vi med en grupp
familjer till Parken Zoo i Eskilstuna.
Den 19 juni kl 13 kommer vi att ha en
sopplunch på slottet. Vill du vara med
på den får du gärna höra av dig till
mig! Den är öppen för alla som vill
vara med.
Barbro Nyström
Jenny Belin
Nu är terminens Alpha över.
Vi var 7- 8 st som träffades 5 ggr.
Många riktigt fina samtal hade
vi! Jag tror alla som var med kan
hålla med om att bilden av Gud växte och blev
lite klarare för oss. Nya dimensioner öppnades
i ärliga samtal. Vi ser redan fram emot höstens
Alpha!
Våra pysselkvällar och barnkörsövningar
är också över nu. Vi har även där haft fina och otvungna samtal runt fika och pysselbord. Många skratt och nya
kontakter har knutits. Vi hade en period mitt i terminen när det
kom väldigt mycket folk till Nyfiket. Roligt. Det märks nu att det
varit sommarvärme. Inte lika många kommer och fikar inomhus.
Vi hade ett oanmält besök från hälsovårdsnämnen den här veckan.
De var imponerade över våra rutiner och vår hygien utifrån sitt
hälsovårdsperspektiv. Några saker är vi förstås tvungna att
åtgärda. Fråga oss om du undrar, så berättar vi. Kontrollanten sa
att hon tyckte det var så fin stämning och trevligt ställe att hon
med glädje ska komma och fika hos oss någon dag när hon inte är i
tjänst. Det var ett bra betyg tycker vi!
Hoppas du är med och ber för att människor ska fortsätta hitta Gud
och hitta en gemenskap att trivas i – det förvandlar liv! Det ber vi i
personalen om varje dag vid morgonbönen!
Allt gott till dig!
Månadens
bibelundervisning
Första Korintierbrevets femte kapitel
Paulus
går till rätta med problemen i församlingen i Korinth.
Han vill att de kristna skall leva ett liv som är värdigt sanningen
om Kristus. I sitt brev till Filemon skriver Paulus: ”Lev nu bara
på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig
jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och
samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på
evangelium” (Fil 1:27).
Texten i kapitel 5 berör något som inte är särskilt vanligt
i dagens församlingar, men som under Paulus tid inte hörde till
ovanligheterna. Men varje text i Skriften är avsedd att läsas och
Guds plan för våra liv tillsammans med honom finns
uppmålad på varje sida. Bibeln är Guds inspirerade Ord. Därför
behöver vi ta Pauli ord på allvar.
Paulus börjar med att tala om sådant som han hade hört
från andra (v 1). Vi brukar normalt sett ta avstånd från
hörsägen men så tycks det inte vara för Paulus. Varför? Han
litade på källan. Vi behöver också kunna lita på varandra. Vi
behöver vara andligt mogna och vara föredömen för varandra.
Vi behöver vara andliga fäder och mödrar. Och dessutom
behöver vi kunna skilja mellan omsorgsfullt tal och
dräpande förtal. I Gamla testamentet fick de som skulle tjäna i
någon form av tempeltjänst uppdraget att kunna skilja mellan
gott och ont, mellan heligt och o-heligt. Detta låg i uppdraget. I
Nya testamentet har templet flyttat in i varje troende. Skriften
säger att alla som väljer att vara en Jesu lärjunge är den helige
Andes tempel – och uppmaningen att skilja på heligt och
o-heligt står kvar!
Paulus beskriver sedan hur de kristna hade reagerat på
omständigheterna i församlingen (v 2). De var sturska, nöjda
och likgiltiga. Romarbrevet talar om: ”…en likgiltighetens ande,
ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till
denna dag” (Rom 11:8). Gud kan låta oss hamna i situationer
som överensstämmer med tillståndet i våra hjärtan.
Sedan övergår Paulus till en handlingsplan för de
kristna i Korint. I femte versen gör Paulus ett uttalande som
antingen får oss att krympa ihop eller reagera i fullfjädrat
uppror – dem som för in synd i församlingen skall överlämnas
åt satan. Vad är det Paulus egentligen säger? Han talar om
kroppen – Kristi kropp, församlingen. Han talar om den skada
som vår individuella synd kan orsaka.
Vilket ansvar har vi för varandra? Behöver vi fästa oss vid
konsekvenserna av vårt sätt att leva? Bibeln säger att kärleken
till varandra är ett rättesnöre. ”Den som älskar sin broder
förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall” (1 Joh
2:10). Vi har ett ansvar gentemot varandra att se till att vi
vandrar i ljuset! Vi behöver reagera över sådant som inte är
rätt och sant. Paulus säger: ”…I stället borde ni ha blivit så
bedrövade…” (v 2). Det handlar om en livsinställning. Att tala
negativt om saker och ting påverkar omgivningen negativt.
Att tala gott och positivt om saker och ting påverkar
omgivningen positivt. Men i Herren finns ofattbar upprättelse.
”Om du omvänder dig till den Allsmäktige blir du upprättad, om
du avlägsnar orättfärdighet från ditt tält” (Job 22:23).
Paulus avslutar det femte kapitlet med en underbar
tillhörighetsproklamation: ”Men själva tillhör ni Kristus och
Kristus tillhör Gud” (v 23). Det finns ingen frid, inget hopp och
ingen framtid utanför Kristus. Men inom kroppen, församlingen,
kan vi få uppleva upprättelse. ”Du skall älska Herren din Gud av
hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt
förstånd” (Matt 22:37)
Maj
To 1
19.00
Kvällsmöte
”Guds frälsningsplan genom Israel”
David Silver från Israel, grundare av
”Out of Zion Ministries”, Daniel Viklund,
Nicolaj Vollburg, m fl.
Sö 4
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Roger Blomberg,
Janice & Jan Karlsson, m fl.
Söndagsskolan ”Skatten”
Må 5
14.00
Hemförbundet
Utflykt till Finnåkers kursgård
Ti 6
9.30
Stavgång
On 7
11.00
Cafésången
”Hör & Häpna” m fl.
”Bibelsnack” (anmälan)
Kvällsmat
Scouter (Pilängen)
”Bibelsnack” (Nyfiket)
12.00
17.00
18.00
To 8
18.30
Musikkåren spelar på Våghustorget
Lö 10
17.00
Bönemöte
Sö 11
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Nicolaj Vollburg,
Anna-Karin Åkerman, m fl.
Söndagsskolan ”Skatten”
Musikkåren
(Grillning och ridning efter gudstjänsten
anmälan på telefon: 073-9209323)
Må12
14.00
Hemförbundet
Vårcaprice
Marie Spångberg och Seniorkören
Ti 13
9.30
12.00
Stavgång
Lunchträff för kvinnor
Promenad och fika i Wadköping
On 14
11.00
Cafésången
”Hör & Häpna” m fl.
”Bibelsnack” (anmälan)
Kvällsmat
Scouter (Pilängen)
”Bibelsnack” (Nyfiket)
12.00
17.00
18.00
To 15
14.00
18.30
Begravningsgudstjänst för
Sven-Erik Karlsson
Musikkåren spelar på Våghustorget
Sö 18
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Daniel Viklund,
Nicolaj Vollburg, m fl.
Söndagsskolan ”Skatten”
Musikkåren
Må 19
14.00
Hemförbundet
Våravslutning
Ti 20
9.30
Stavgång
Utflykt för 80+ till Solliden
On 21
11.00
Cafésången
”Hör & Häpna” m fl.
”Bibelsnack” (anmälan)
Kvällsmat
Scouter (Pilängen)
”Bibelsnack” (Nyfiket)
12.00
17.00
18.00
To 22
18.30
Musikkåren spelar på Våghustorget
Maj
(forts.)
Lö 24
10.0012.00
12.0015.00
FAV-café – Vårtoner med
Kören Open Doors
Frälsningsarmén på Våghustorget
Kåren – Gnistan – Myrorna
Sö 25
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Roger Blomberg,
Nicolaj Vollburg, m fl.
Ti 27
9.30
Stavgång
On 28
11.00
Cafésången
”Hör & Häpna” m fl.
Kvällsmat
”Bibelsnack” (Nyfiket)
17.00
18.00
Juni
Sö 1
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Kerstin Gårdman,
Nicolaj Vollburg, m fl.
Musikkåren
Ti 3
9.30
12.00
Stavgång
Lunchträff för kvinnor
Tema: Integritet
Sö 8
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Henrik Bååth,
Nicolaj Vollburg, m fl.
Musikkåren, Söndagsskolan ”Skatten
On 11
18.00Obs tiden 20.00
FAV-Café (Terminsavslutning)
”Sill och potäter vi äter”
Kören ”Hör & Häpna” m fl.
Sö 15
10.30
11.00
Bön
Gudstjänst – Jenny Belin, m fl.
Besök från Gideoniterna
Ti 17
12.00
Lunchträff för kvinnor
Tema: tro
On 19
13.00
Lunch på slottet!
(Anmälan till Jenny Belin)
Sö 22
11.00
Vi firar Gudstjänst på
Torpkonferensen
Inget möte på kåren!
Fr 27Sö 29
Kongress i Stockholm
(Se särskild annonsering på kåren)
Mildred Österberg
leder sångarna
på sin 90-årsdag!
Frälsningsarmén, Kungsgatan 24, 702 24 Örebro
www.fralsningsarmen.se/orebro
www.facebook.com/faorebro www.facebook.com/fasocio
Kårledare:
löjtnant Nicolaj Vollburg
mobil: 073-920 93 28
e-post: [email protected]
Expedition
Tel: 019-611 01 74
Fanjunkare:
Kerstin Gårdman
Anna-Karin Åkerman
Håkan Bååth
Ove Nyström
Kåren:
57 63 93-3
Ungdomskåren:
9 91 18-2
Hemförbundet:
Monica Johansson
Elsie Sjöö
FAV:
Göte Lundin
Café Nyfiket
Tel: 019-10 74 75
Barbro Nyström, föreståndare
mobil: 073-920 93 26
Döv- och synskadades exp:
major Inga-Liz Stenberg
Tel: 019-18 24 13
Sociala arbetet:
löjtnant Jenny Belin
mobil: 073-920 93 23
e-post: [email protected]
Gnistan, härbärge/stödboende
Åsa Nordh-Adolfsson
Tel: 019-32 38 40
e-post: [email protected]
Myrorna, Fredsgatan 3
Tel: 019-672 14 85
Plusgirokonton:
Öppet socialt
arbete:
138 85 69-4
Scoutkåren:
28 30 97-4
Scoutgillet
Engelbrekt:
58 13 77-9
Hornmusikkåren:
71 63 31-4
Hemförbundet:
112 94 57-6
FAV/Hjälptruppen:
(samma som kåren)
Gnistan:
101 25 38-3
Döv-och synskade
arbetet:
27 93 28-9
Download