Arbetsmaterial!!! Checklista vid konstaterande av oväntat dödsfall

advertisement
Checklista vid konstaterande av oväntat dödsfall
För att din enhet ska kunna registrera ett oväntat dödsfall i Svenska Palliativregistret behöver
följande frågor besvaras
Lämnas den ifyllda checklistan till den person som registrerar i Palliativregistret www.palliativ.se
Personnummer på den avlidne
personen (12 siffror)
Förnamn;
Efternamn;
Dödsdatum (åååå-mm-dd)
Dödsplatsen beskrivs bäst som:
□ särskilt boende / vård- och omsorgsboende
□ korttidsplats
□ sjukhusavdelning (ej hospice / palliativ slutenvård)
□ hospice / palliativ slutenvård
□ eget hem, med stöd av avancerad hemsjukvård
□ eget hem, med stöd av övrig hemsjukvård
□ annan, nämligen ______________________________
Grundtillstånd som ledde till döden (fler än ett svarsalternativ är möjligt):
□ cancersjukdom
□ hjärt- / kärlsjukdom
□ lungsjukdom
□ demens
□ stroke
□ annan neurologisk sjukdom
□ diabetes
□ tillstånd efter fraktur
□ multisjuklighet
□ övrigt, nämligen _________________________________________
Kommer den avlidne personen att genomgå obduktion?
□ ja, rättsmedicinsk □ ja, vanlig klinisk □ nej
Om svaret är JA, rättsmedicinsk - besvara endast fråga 28 – 30.
MH 2014-02-18
Var dödsfallet väntat utifrån sjukdomshistorien?
□ ja □ nej □ vet ej
Avled personen med trycksår (ange högsta förekommande grad)?
□ ja, grad 1 □ ja, grad 2 □ ja, grad 3
□ ja, grad 4 □ nej □ vet ej
Om svaret är JA (grad 1–4), besvara nästa fråga
Dokumenterades trycksåret?
□ ja □ nej □ vet ej
Var någon närvarande i dödsögonblicket?
□ ja, närstående □ ja, närstående och personal □ ja, personal
□ nej □ vet ej
Erbjöds personens närstående ett efterlevandesamtal 1 – 2 månader efter dödsfallet?
□ ja □ nej □ vet ej
28. Datum (åååå-mm-dd) för besvarandet av frågorna ___________________________
29. Enkäten är besvarad av:
□ enskild medarbetare □ fler i arbetsgruppen gemensamt
30. Ansvarig uppgiftslämnare (namn) _____________________________________
□ läkare □ sjuksköterska □ annan personalgrupp
e-postadress_________________________________________________
MH 2014-02-18
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards