I α B

advertisement
LEKTION 7
Fält
1)
a) I figuren nedan visas elektriska fältlinjer. I vilken av punkterna A, B, C,
D är den elektriska fältstyrkan störst? Motivera ditt svar!
A
B
C
D
b) I vilken av punkterna A, B, C, D i figuren ovan skulle en liten positivt
laddad partikel ha lägst potentiell energi? Motivera ditt val!
2) Figuren nedan föreställer en elektrisk ledare som befinner sig i ett homogent
magnetfält, B.
Ledaren bildar vinkeln α = 30◦ med
de magnetiska fältlinjerna. Den magnetis#
ka flödestätheten är B = 0,38 T. Strömmen
"
I = 2,0 mA flyter genom ledaren åt höger i
figuren. Bestäm kraften som verkar på varje
!
meter av ledaren till storlek och riktning.
Wednesday, August 14, 2013
3) Genom strömledarna i figuren nedan flyter strömmarna I1 = 1,2 A, respektive I2 = 2,4 A. Punkten P befinner sig på avståndet d = 1,0 cm ifrån varje
ledare. Beräkna flödestätheten magnetfältet som ledarna alstrar tillsammans i
P . Ange också fältets riktning i P .
I2
d
I1
P
d
Svar
1
2
3
a) B
b) B
0,38 mN
54 µT, θ = 26,6◦ enligt figur nedan (komposanterna B1 = 24 µT och B2 = 48 µT)
I2
I1
P
B2
!
B1
Download