Neuropsykiatriska Diagnoser

advertisement
Neuropsykiatriska diagnoser
Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi
[email protected]
Telefon: 031-502690
Disposition
Neuropsykiatriska diagnoser

Orsaker förekomst

Teori

Konsekvenser i vardagen
Autismspektrumtillstånd

Diagnos baserad på symptom

Kognitiv funktionsnedsättning

Livslång funktionsnedsättning
Orsaker till Autismspektrumtillstånd

Medfödd funktionsnedsättning

Neurobiologisk orsak

Stark ärftlighet

Miljöbetingade faktorer

Genetiska syndrom
(t ex Fragil X, Williams syndrom)
forts. orsaker

Autism beror inte på bristande
uppväxtförhållanden eller
känslokalla föräldrar.
Hur vanligt förekommande
är det i befolkningen?

Autismspektrum ca 1%
Varför får så många diagnoser idag?


Ökade krav i skolan
Självständigt och flexibelt arbete,
grupparbeten mm.
Ökade krav i arbetslivet,
högt tempo vad det gäller
informationsbearbetning krav på
flexibilitet, social kompetens mm.
Huvudproblem autismspektrum

Lorna Wings triad
Socialt samspel
Kommunikation
Begränsade intressen, fantasi
Autismspektrum


Perceptionsstörningar
Ofta motorik och
koordinationsstörningar
forts Lorna Wings triad


Problemen inom triaden kan finnas
på alla begåvningsnivåer från grav
utvecklingsstörning till hög
begåvning
De högfungerande personerna
hjälper oss att förstå personer på
tidig utvecklingsnivå.
Autismspektrat
Klassiskt autism
Infantil autism
Kanners syndrom
Mental retardation
Asperger syndrom
Högfungerande autism
ofta i kombination
med ADHD, Tvång
(OCD) eller Tourette
syndrom
Svagbegåvning
Normalbegåvning
Hög begåvning
Atypisk autism
Autismliknande
tillstånd
(Autistiska drag)
forts. Asperger syndrom
Asperger syndrom

Hög,normal eller svag begåvning
(ojämn begåvningsprofil)

”normal” språkutveckling

Upptäcks ofta senare än Autism
Utha Friths fyra exempel av sociala
svårigheter - olika personligheter
1.
2.
3.
4.
Den otillgänglige-avskärmad
Den passiva
Den aktiva men udda
Professorstypen-formell och stel
…i samspel med andra
Vad innebär de olika
funktionsnedsättningarna ?

Toppen av ett isberg

Symtom och beteenden:
Aggressivitet
 Passivitet
 Frustration
 Inåtvändhet m.m.

Vad innebär de olika
funktionsnedsättningarna ?
Under ytan av isberget
- en kognitiv funktionsnedsättning:

Svårigheter med kommunikation,

social förståelse,

informations processande,

exekutiva svårigheter m.m.

Man måste förstå svårigheterna under ytan för att kunna ge hjälp
Brister i socialt samspel



Svårigheter att förstå oskrivna
sociala regler
Kan lära sig sociala regler men inte
alltid förståelsen bakom regeln
Svårigheter att anpassa sig till
förändringar - rutinberoende
forts. brister i socialt samspel



Svårigheter med turtagning i
samtalet
Risk för missuppfattningar
- kan leda till konflikter
Blir ofta själva missuppfattade
forts. brister i socialt samspel

Svart och vitt tänkande. Skapar kontroll
genom att gruppera människor sorterar
människor i bra eller dåliga

Socialt beteende är oförutsett och förvirrande

Brist på social ömsesidighet

Svårigheter i olika gruppkonstellationer
Svårigheter med kommunikation

Konkret – bokstavligt språk och
språkförståelse.

Normalbegåvade stort ordförråd
men ofta svårt med förståelse.

Ibland stelt, högtidligt tal och
annorlunda röstmelodi.
forts. svårigheter med kommunikation

Svårt för, ironi, skämt, ordspråk och
dubbeltydlighet.

Sanningssägare - svårt att ljuga, ”vita lögner.”

Oförmåga att tillkalla uppmärksamhet/hjälp

Presterar ofta bra på klassiska test och
strukturerade intervjuer.
forts. svårigheter med kommunikation

Ibland avvikande ögonkontakt, mimik och
kroppsspråk.

Svårigheter förstå ickeverbal kommunikation
t ex kroppsspråk, mimik och tonfall.

Vaga uttryck såsom kanske, vi får se.

Uppmaningar t ex (kan du….)

Samtalsregler.
forts. svårigheter med kommunikation

Svårigheter med negationer i
språket ”inte” finns inte i
verkligheten.

Ekolali

Selektiv mutism
Svårigheter i beteenderepertoar- fantasi



Stereotypa beteenden: gungar,
snurrar, viftar med händerna etc.
Fascination för detaljer.
Svårigheter med
fantasi/föreställningsförmåga
Forts. svårigheter i beteenderepertoar



Samlar kunskap och saker, ”öar” av
oväntad kunskap (idiot savant)
Svårt med ostrukturerad tid t ex
raster och luncher.
Behov av rutiner och struktur
Kognitiva nedsättningar
1. Theory of mind/mentalisering
2. Central Coherence/sammanhang
3. Exekutiva funktioner
Theory of mind/mentalisering


Förmågan att föreställa sig det
mentala, medvetenheten om eget
och andras tänkande.
Svårigheter att intuitivt förstå hur
andra människor tänker, känner och
reagerar och avser med sina
handlingar.
Forts. svårigheter med
Theory of mind/mentalisering


Svårigheter att förstå att andra inte
vet det man själv vet.
Brister i att förstå konsekvenserna för
andra människor av sitt handlande.
Brister i Central Coherence


Förmågan att bygga upp/förstå
mening och sammanhang, att
kunna smälta samman
delkunskaper till nya helheter.
Att skapa begripliga sammanhang.
Brister i exekutiva funktioner

Förmågan till självreflektion och bedömning av eget handlande

Översikt

Att ha en idé och ett mål.

Förmåga att prioritera.

Planera, genomföra, avsluta

Impulshämning

Flexibilitet vad det gäller olika lösningar för att nå målet.

Generalisering.

Kritiskt granska uppgifter och handlingar (utvärdering)
Varför ?
Perception


Våra sinnen
Tar in och tolkar information från
omvärlden
Annorlunda perception
Annorlunda perception

Hörsel: Känslighet för ljud

Syn: Ljus och synintryck



Smak: Upplevelser av mat, selektiv, delar upp
mat
Känsel: Ytlig beröring, skavande kläder och skor,
smärta, kyla och värme, konsistens mat
Lukt: annorlunda upplevelser av dofter
Forts. annorlunda perception

Fascination för vissa synintryck t ex
saker som glimmar eller snurrar.

Hunger, törst och nödighet.

Svårt att samordna sinnesintryck.
Forts. annorlunda perception



Kroppskännedom;
Svårt lokalisera/tolka/uttrycka
somatiska symtom
Prosopagnosi
Andra svårigheter



Rimlighetsbedömningar, vad är
lagom ?
Att förhålla sig kroppsligt till andrahitta rätt avstånd.
Att organisera och få automatik i
vardagsliv och studier( måste tänka
ut hur man vill göra).
forts. andra svårigheter

Bryr sig inte om personlig hygien
eller är fixerade vid utseende,
sminkning, kläder vilket tar orimlig
tid.

Svårt att välja- undviker val.

Tidsuppfattning.
Hjärntrötthet

Sammantaget kräver de kognitiva
funktionsnedsättningarna
omständlig tankeverksamhet vilket
ofta ger stressymptom med
hjärntrötthet som följd.
Sammantagna svårigheter - Kaos
Fritid


”fri tid” svår att hantera.
Strukturerad, förutsägbar och
meningsfull fritid minskar
beteendestörningar.
Arbete, försörjning

Svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Svårt byta arbetsuppgifter och plats.

Samarbetsproblem.
Samarbete - grupp
Fördelar med Asperger syndrom

Noggranna

Klarar och tycker ofta om monotont arbete


Ovanlig förmåga att fokusera och
koncentrera sig
Uthålliga
forts. fördelar med Asperger syndrom

Uppriktiga

Kan ha unika specialkunskaper

Innovativa, kan se lösningar ur en annan
synvinkel

Noggranna, plikttrogna och uthålliga.

Detaljseende
AD/HD


”Han kan om han vill”
”Med hårdare gränser ska han
nog skärpa sig”
forts AD/HD

Är ett medfött funktionshinder eller
uppstår tidigt i livet under graviditet
eller förlossning

Är en dold funktionsnedsättning

Är en kognitiv funktionsnedsättning
Barn utvecklas i samspel med miljön
Symptombilden växer fram som en
följd av:


Medfödda funktionsnedsättningar och
personlighetsdrag
Medfödda förutsättningar och ev. brister i
att förstå och hantera olika
livssituationer.
forts barn utvecklas…



Påverkas av erfarenheter av möten med
människor och andra miljöfaktorer.
Den aktuella miljösituationen. Vilka krav
som ställs.
Personen har INTE samma förutsättningar
som andra att styra sitt beteende
ADHD-symptom




ADHD: Attention Deficit
Hyperactivity Disorder
Uppmärksamhet
Hyperaktivitet (aktivitetsreglering)
impulsivitet
ADD, Attention Deficit Disorder

Funktionshindrande störning av
uppmärksamheten.

Lägre aktivitetsnivå än normalt.

Uppmärksamhetsstörning

utan överaktivitet och impulsivitet.
forts. ADD


Hypoton: Lägre aktivitetsnivå än
normalt
Dagdrömmerier, svårt hänga med,
tänker på annat, distraherbar,
långsam, glömsk.
forts. kriterier för ADHD


Vissa symtom ska ha funnits före sju års
ålder. Måste förekomma inom minst två
områden (t.ex. skolan/arbetet och i
hemmet).
Måste vara en kliniskt signifikant
funktionsnedsättning socialt eller i
arbete eller studier.
ADHD
ADHD
 Ca 5-7% av skolbarn/ungdomar

Ca 2-4% av vuxna
Över och under ytan av Isberget, ADHD
Över ytan - problembeteende

Rastlös och orolig, hett humör, irritabilitet
konflikter, gör inget färdigt, svårt passa
tider, glömsk
Över under ytan av isberget ADHD
Under ytan-problembeteende

Funktionsnedsättning gällande
uppmärksamhet, aktivitetskontroll,
impulsivitet, exekutiva funktioner mm
Hjärnkontoret – en metafor
VD
Sekreterare
Vaktmästare
Kriterier för ADHD
Ouppmärksamhet



är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör
fel i skolarbete, yrkesliv eller andra
aktiviteter.
har ofta svårt att bibehålla uppmärksamhet
inför uppgifter eller lekar.
verkar inte lyssna på direkt tilltal.
forts kriterier ouppmärksamhet


tappar ofta bort saker som är
nödvändiga för olika aktiviteter
(verktyg, pennor böcker).
är ofta glömsk i det dagliga livet.
forts. ouppmärksamhet



följer inte givna instruktioner och
misslyckas med att genomföra skolarbete,
hemsysslor eller arbetsuppgifter.
har svårt att organisera sina uppgifter och
aktiviteter.
är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
Kriterier för ADHD
Hyperaktivitet
 har ofta svårt att sitta stilla med händer
eller fötter eller kan inte sitta still.


lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i
andra situationer där personen förväntas
sitta kvar på sin plats en längre stund.
springer ofta omkring eller klättrar mer än
vad som anses vara lämpligt för situationen
(rastlöshet).
forts. hyperaktivitet



har ofta svårt att leka eller utöva
fritidsaktivitet lugnt och stilla.
verkar ofta vara på ”språng” eller gå
på ”högvarv”.
pratar ofta överdrivet mycket.
Kriterier för ADHD
Impulsivitet
 kastar ofta ur sig svar på frågor innan
frågeställaren pratat färdigt.


har ofta svårt att vänta på sin tur.
avbryter eller inkräktar ofta på andra
(t.ex. kastar sig in i andras samtal eller
lekar).
Koncentrationsförmåga



Ideliga svackor i vakenhet klipper av
uppmärksamheten
Har inte svårt att bearbeta och förstå men
har en ojämn tillgång till sin tankekraft.
Kompenserande sätt hålla vaksamheten
öppen är att röra på sig, få nya växlande
sinnesintryck.
Andra svårigheter

Arbetsminne

Inlärningssvårigheter/dyslexi

Svårighet med finmotorik

Tidsuppfattning

Sömnsvårigheter
Andra kognitiva brister, ADHD
Exekutiva funktioner:

Översikt

Planera, organisera

Igångsättning

Flexibilitet

Impulskontroll

Genomföra

Avsluta

Kritiskt granska
ADHD

Kan ha en 30% lägre mognadsnivå
än den biologiska åldern.
Vardagsproblem

Hyperaktivitet( rastlöshet t ex svårt att se
ett helt TV-program)

Skiftande humör (exalterad-uttråkad)

Låg stresstolerans (svårt att koppla av)
Vardagsproblem

Impulsivitet ( snabba och
oövertänkta beslut)

Svårt passa tider

Glömsk (möten)

Tröttnar, gör inget färdigt
forts. vardagsproblem
Sociala relationer


Hett humör (explosiva utbrott,
irritabilitet, otålighet)
Relationsproblem, konflikter
Svårt i kontakter med myndigheter
forts. vardagsproblem
Boende


Svårt hantera pengar, räkningar
Svårt att planera, hitta och följa
vardagsrutiner, hålla ordning
Var har jag lagt kallelsen till mötet ?
forts. vardagsproblem
Arbete

Många kortvariga jobb

Arbetslöshet, ingen inkomst
Konsekvenser


Samsjuklighet, psykiska problem
som pålagring
Missbruk, kriminalitet
DAMP


DAMP (=dysfunktion ifråga om
aktivitetskontroll, motorik och
perception)
DAMP definieras som AD/HD
(attention deficit hyperactivity
disorder) +DCD(developmental
coordination disorder)
Tourette syndrom



Både vokala och motoriska tics krävs för diagnos.
Tics är ofrivilliga, plötsliga, ofta snabba återkommande
rörelser eller läten.
Fnysningar, harklingar, hostningar, smackningar,
blinkningar, grimaser mm.

Ryckningar i armar, ben eller huvud.

Koprolali (socialt oacceptabla ord).
Tourette

Koncentrationssvårigheter, impulsivitet
och hyperaktivitet (ADHD),

Exekutiva svårigheter

Inlärningssvårigheter

Tvång (OCD)

Samsjuklighet
Flickor med neuropsykiatriska svårigheter

Missas av många

Upptäcks senare

De klassiska diagnoskriterierna
skrivits för pojkar
Krav

Trots de sammanlagda svårigheterna
Kontakter



Förväntas själva sköta ofta mer än 10
kontakter med myndigheter mm.
Spindeln i nätet (har bristande
exekutiva funktioner).
Stress - Hjärntrötthet
Insikt och medvetenhet
Föregripande
medvetenhet
Aktuell medvetenhet
Intellektuell medvetenhet
Fördelar med ADHD

Spontan, nyfiken

Kreativ, nytänkande

Energisk, entusiastisk

Snabb

Kan hyperfokusera vid motiverande uppgift
forts. fördelar med ADHD

Stimulerad av förändringar, utmaningar

Vågar ta risker

Gränsöverskridande

Anpassningsförmåga
ADHD
Har stora svårigheter att kontrollera
och reglera sin uppmärksamhet,
upprätthålla koncentration på
uppgifter, anpassa sin aktivitetsnivå
till den situation de befinner sig i och
bromsa sin benägenhet att direkt
reagera på impulser de får.
men…
har många briljanta idéer, kreativitet och
uppfinningsrikedom. De får snabba
associationer och tankar och finner
okonventionella lösningar andra inte
förmår se. Med en entusiasm för den
uppgift som de i stunden håller på med
och med ambitioner och initiativrikedom
utöver det vanliga, kan de vara djärva,
gränsöverskridande, nyskapande och
självständiga i ord och handling.
Personer med ADHD och
Asperger syndrom behövs i
arbetslivet!
Bemötande vid Autismspektrumtillstånd
Att undvika:
 Vaga instruktioner


Instruktioner formulerade som
frågor
Öppna frågor
Bemötande
Att undvika:

Figurativt språk

Språk med dubbla meningar

För mycket information
Bemötande

Bli en expert autistiskt tänkande

Ta aldrig ett beteendeproblem personligt

Var tydlig och förutsägbar

Använd konkret kommunikation
Bemötande



Försök övertyga med bilder, text
inte bara med ord
Ge personen tid att processa
information och tid för att
förebereda sin egen kommunikation
Att skriva och rita kan vara bättre
än att prata
Tydliggörande pedagogik. De fem
frågorna





När ?
Vem ?
Var ?
Hur länge ?
Vad skall jag göra sedan ?
Varför ?
Bemötande



Samarbete runt personen med
Autism/Asperger syndrom
Gemensamma mål t ex skola,
boende, familj.
Kontinuerlig utvärdering
Bemötande vid Neuropsykiatriska
svårigheter

Dagordning

Tala enkelt språk

Korta meningar
Bemötande



Tala enkelt språk
Var styrande och håll den röda
tråden
Kontrollera vad personen uppfattat
Bemötande

Håll samtalet i en lugn miljö

Be personen sammanfatta


Skriv minnesanteckningar så personen
har med sig det som bestämts, maila
Påminnelser- SMS,mail

Sociala berättelser

Skriven text som stöd
Avslutningsvis…

Tack för uppmärksamheten!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards