Buckybehandling av lentigo maligna - läkarinformation

advertisement
Doknr. i Barium
22033
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-07-07
Version
5
RUTIN
Buckybehandling av lentigo maligna - läkarinformation
Innehållsansvarig: Annika Nässén, Specialistläkare, Läkare hud- och könssjukvård (annna13); John Paoli, Överläkare, Läkare
hud- och könssjukvård (johpa4)
Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
Syfte:
Rutin för buckybehandling av lentigo maligna
Bakgrund:
Buckybehandling är en ytlig form av strålbehandling med långa röntgenstrålar i gränsen mot
ultraviolett ljus (kallas även ’Grenz rays’ eller ’mjukröntgen’). Strålarna når 0,5-1,0 mm in i
huden och underliggande vävnad påverkas inte. Buckybehandling har använts som
behandling för andra indikationer (t ex inflammatoriska hudsjukdomar) sedan 1920-talet. På
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har man använt denna
behandling mot lentigo maligna sedan 1992 med över 600 patienter behandlade. På
Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder vi buckybehandling mot lentigo
maligna som andrahandsalternativ eller komplement till kirurgi sedan hösten 2013.
Indikation:
Behandling av lentigo maligna där kirurgi är kontraindicerat eller vid svårigheter för att
radikalitet skall uppnås. Diagnosen ska vara PAD-verifierad.
Dosering och behandlingsstart:
Behandling bör inledas inom 4 veckor. 20 Gy två gånger/vecka i två veckor sedan 30 Gy två
gånger/vecka i en vecka (totalt 140 Gy). Med andra ord ges sex behandlingar under en 3veckorsperiod. Varje behandling tar ca 60-90 sekunder. Behandlingsdagar är måndag och
torsdag eller tisdag och fredag.
Arbetsbeskrivning:
Läkarbesök 1:
- Buckyordination fylls i.
- Huden markeras noggrant en cm marginal runt hela lesionen.
- Fotodokumentation, både kliniskt och dermatoskopiskt. Detta foto kommer att skrivas ut
och följa patientens journal under behandlingen.
Behandlingsbesök:
Vid första behandlingen kontrolleras behandlingstrattens storlek och om det inte finns någon
tratt som passar hudförändringen så kan frisk hud skyddas med zinkpasta. Sträck huden för
att undvika veckbildningar eller fickor dit strålningen inte når. Patienten får inte använda
någon make-up eller solskydd.
Om behandlingsområdet inbegriper ögat ska ögonskydd av guld användas. Läkaren eller
sjuksköterskan med delegering kontrollerar storlek på skyddet så det täcker ögat. Ögat
bedövas med droppar av tetrakain 1 % (tetrakainklorid). En sträng med Chloromycetin 1 %
ögonsalva (kloramfenicol) läggs i ögat och även i ögonskyddet. Efter varje behandling
ordineras chloromycetin ögonsalva 2-3 gånger/dygn under hela behandlingstiden och upp till
1 månad efter avslutad behandling.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
22033
Giltigt fr.o.m
2017-07-07
Version
5
RUTIN
Buckybehandling av lentigo maligna - läkarinformation
Förlopp:
Tilltagande erytem vid 3:e-4:e behandlingen är vanligt och vid 6:e behandlingen kan det
uppstå ytlig nekros. Maximal stråldermatit ses en vecka efter avslutad behandling. Denna
brukar gå i regress efter 4-6 veckor. Restpigmentering kan kvarstå upp till 3 månader, ibland
enda upp till 4-6 månader. Vid starkt erytem och sårbildning kan Betnovat (betametason)
med eller utan chinoform användas 2 gånger dagligen i 3 dagar sedan 1 gång dagligen i 4
dagar sedan varannan dag i 2-3 veckor.
Undvik behandling före solresa (avvakta med solexponering i 6 veckor efter behandlingen)
för att inte förstärka stråleffekten samt för att undvika ojämn pigmentering. Solskydd är
viktigt.
Kontroller:
Efter 6 månader, 1,5 år och 3 år. Klinisk och dermatoskopisk fotografering rekommenderas
vid kontrollbesöken.
Vid klinisk misstanke om behandlingssvikt rekommenderas kontrollbiopsier men tidigast 3-6
månader efter behandling. Vid PAD-svar som visar lentiginöst junction nevus eller
dysplastiskt nevus är det sannolikt att det är lentigo maligna/lentigo maligna melanom. I
sådant fall bör kirurgi övervägas trots allt.
För handhavande av buckymaskin vg se dokument ”Rutin buckybehandling – Instruktion till
personal”.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards