Rätt stöd från början när medarbetare signalerar psykisk ohälsa

advertisement
Rätt stöd från början när
medarbetare signalerar
psykisk ohälsa
Psykologisk bedömning
• Vid signaler om stressupplevelse, nedstämdhet, oro, utmattning eller illabefinnande
• När arbetsgivaren vill stötta medarbetaren på rätt sätt, vara delaktig och välja åtgärder
som är verksamma för att förebygga sjukskrivning eller främja tidig arbetsåtergång
• Utformat i linje med forskning och riktlinjer gällande psykisk ohälsa på arbetsplatser
Vägledning till rätt stöd
Psykologisk bedömning ger fördjupad kartläggning och vägleder arbetsgivaren i att stötta
medarbetaren att komma vidare och bli hjälpt på rätt sätt. Nuläge och arbetets roll för
utvecklande av ohälsa kartläggs. Psykologisk bedömning ger bra beslutsunderlag för att
rekommendera rätt insatser.
Stora vinster med tidig insats
Psykologisk bedömning rekommenderas då medarbetare signalerar psykiskt illabefinnande, stressupplevelse, utmattning, nedstämdhet, oro och har bristande ork för
Feelgood är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa. Vi har ett brett utbud av
tjänster såsom utveckling av en bättre arbetsmiljö, förebyggande hälsoarbete, krishantering,
ledarskapsutveckling och rehabilitering. Vår branschkunskap och helhetssyn gör att vi alltid
kan sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Människor blir friskare och företag mer lönsamma.
Mars 2017
nuvarande arbetssituation. Forskning visar att tidig samverkan mellan vårdgivare, arbetsgivare och hög delaktighet från medarbetare ger bättre förutsättningar för att stötta
medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning. Därför finns stora vinster i att starta
med Psykologisk bedömning, innan fortsatta psykolog-/beteendevetarinsatser beslutas.
Kvalitetssäkrad bedömning för att hitta vägen vidare
Psykologisk bedömning innebär två tillfällen för medarbetaren med psykolog/beteendevetare samt ett flerpartssamtal med arbetsgivare, medarbetare och psykolog/beteendevetare. Vid bedömningen används väl beprövade skattningsskalor och en strukturerad
intervju.
Medarbetaren får rådgivning kring bästa sätt att hantera den uppkomna situationen. Arbetsgivaren får återkoppling kring hur psykisk ohälsa och arbetssituation påverkar medarbetaren i nuläget, samt en rekommendation av lämpliga insatser och aktiviteter.
www.feelgood.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards