Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 Primärvården

advertisement
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015
Primärvården
Fem indikatorer gällande äldre
Elva generella indikatorer
www.lvn.se
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 primärvården
Fem indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Samma indikatorer som 2014 men justerade nivåer
1.
Lågt antal individer/1000 inv med neuroleptika till gruppen > 75 år
2.
Låg mängd NSAID till åldersgruppen > 75 år
3.
Högt antal individer med läkemedel vid Alzheimers sjukdom
till åldersgruppen > 75 år
4.
Låg andel olämpliga sömnmedel till åldersgruppen >75 år
5.
Högt antal genomförda fördjupade läkemedelsgenomgångar
till åldersgruppen > 65 år
fortsättning
www.lvn.se
1
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 primärvården
Elva generella indikatorer – en ny indikator, justerade nivåer
6. Låg mängd (DDD/TIND) protonpumpshämmare
7. Hög andel (%-andel recept) V-penicillin av luftvägsantibiotika, barn 0-6 år
8. Låg mängd (antal recept/TIND) luftvägsantibiotika till barn 2-14 år
9. Hög andel (%-andel recept) rekommenderade UVI-antibiotika till kvinnor
10. Lågt antal recept/TIND av rek. UVI-antibiotika till kvinnor – NY 2015
11. Låg mängd (%-andel DDD) diklofenak av NSAID-preparat
12. Låg mängd (DDD/TIND) lågdosopioider
13. Högt antal individer över 50 år ska få läkemedel mot osteporos
14. Låg mängd (DDD/TIND) sömnmedel
15. Låg andel (%-andel DDD) inhalatorer med endast kortverkande
beta-2-stimulerare till astmatiker, avser yngre än 50 år
16. Hög procentandel patienter som behandlas med diabetesläkemedel
behandlas också med statiner
www.lvn.se
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 primärvården
Kvalitetsersättning – samma principer som föreg. år
 Ingår from 2010 som en del i Vårdval Västernorrland
Varje indikator är uppdelad i tre nivåer (2, 1 eller 0 poäng)
 För äldre-indikatorerna avsätts 4 Mkr
varje poäng är värd 2 kr x antal listade patienter
 För de generella indikatorerna avsätts 4 Mkr
varje poäng är värd 1 kr x antal listade patienter
 Om totalsumman för alla vårdcentraler enl. ovanstående
beräkning överstiger 8 Mkr sker en relativ nedräkning
 Utbetalas i september 2014 och efter årets utgång
www.lvn.se
2
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 primärvården
Målnivåer
 Vid framtagandet av målnivåer har jämförelser skett
mot andra län, när så är möjligt
 För mål
5 (fördjupade lm-genomgångar) och
16 (statiner till diabetiker) är målnivåerna framtagna
utifrån lokala medicinska bedömningar och jämförelser
mot aktuell vetenskap
 Övriga mål är anpassade efter högsta alt lägsta länssnitt
alt rikssnittet
www.lvn.se
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015
Sjukhusvård
Två generella indikatorer för god
läkemedelsterapi
www.lvn.se
3
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 sjukhusvård
1. Låg procentandel diklofenak av NSAID-preparat på recept
Arbetsplatsens förskrivning
Motivering
Diklofenak har enligt flera retrospektiva studier visats
leda till större hjärt-kärltoxicitet jämfört med särskilt
naproxen och ibuprofen.
Naproxen är förstahandsval vid förskrivning av NSAID.
Målnivå för
2 p: < 15 % och 1 p: < 21 %
www.lvn.se
Kvalitetsindikatorer för läkemedel 2015 sjukhusvård
2.
Låg andel olämpliga sömnmedel (DDD) på recept till
åldersgruppen >75 år.
Till olämpliga räknas nitrazepam, flunitrazepam och
Propavan. Mer lämpliga alt. är zopiklon och melatonin
Arbetsplatsens förskrivning
Motivering
Användningen av olämpliga sömnmedel bör
begränsas hos äldre
Målnivå för
2 p: < 16 % och 1p: 23 %
DDD= definierade dygnsdoser
www.lvn.se
4
Download