4. Sammanfattning av gruppens planer för bidrag till

advertisement
ARBETSPROGRAM 2013
MR-M:S ARBETSGRUPPER
Nordisk Ministerråd
Store Strandstræde 18
Til
DK-1255 København K
ÄK-M, ÄK-F
Tel
Kopi
NMRS
+45 3396 0200
Fax +45 3396 0202
www.norden.org
Fra
MEG
Emne
Arbetsprogram 2013
Dato (19.september 2012)
07-01777
side 1 af 7
1. Målsättningar och sammanfattning av årets viktigaste planerade arbetsuppgifter
Beskriv





gruppens överordnade målsättningar med arbetet i 2013
gruppens viktigaste planerade projekt, aktiviteter och förväntade resultat
hur gruppen arbetar med uppdrag från MR-M, ÄK-M och AU
planerade aktiviteter med miljösektorns övriga arbetsgrupper
den nordiska nyttan med gruppens planerade aktiviteter
Miljö- och ekonomigruppens (MEG) huvudmål är att bidra till skapandet av en ekonomisk
utveckling som bygger på hållbara produktions- och konsumtionsmönster, så att miljöbelastning
och ekonomisk tillväxt inte kopplas samman. Gruppens projekt strävar efter att vara kopplade till
och bidra till aktuella nordiska samt internationella, främst europeiska, processer. Vid val av
projekt uppmärksammas således arbeten som pågår i EU och OECD. Under 2013 jobbar gruppen
med varierande teman, men en stor del av gruppens arbete kommer att relatera till ???, i
samarbete med bl.a. KOL, ??? och ???. Iom. samarbetsprojekten med KOL kommer MEG även
att uppmärksamma klimatförändringarnas konsekvenser för olika ekonomiska aktiviteter, samt
hur dessa kan minskas.
Projekt som startades år 2012, och fortsätter 2013:
- Stödordningar i jordbruket
Projektet baserar sej på Nordiska rådets beslut från september 2009 om nordisk jorbrukspolitik.
MEG har beviljats 200 000 DKK av ÄM-M för utförande av en utredning om hur existerande
stödordningar i jordbruket kan utvecklas med sikte på att främja en hållbar jordbruksproduktion
och grön tillväxt. Gruppen ansöker i slutet av år 2012 om en tilläggsfinansiering på 100 000 DKK
för projektet från prioriteringspuljen. Projektet utförs an NILF.
- Natural capital
Natural capital in a Nordic context - Status and challenges in the decade of biodiversity
Projektet planerades ursprungligen av TEG, men MEG tog över ansvaret eftersom TEG haft
problem med att få projektet startat. Projektet utförs av Gaia och IEEP med Tiina Pursula som
projektledare.
- Olika strategier för skogsförvaltning
Climate change and the role of forests: Nordic experiences
Mål för projektet är att kartlägga nordiskt skogsbruk och skogspolitik och värdera potentialen att
använda skogen som klimattilltag i de nordiska länderna. Det förväntade resultatet är en rapport
som beskriver skogarnas betydelse i klimatsammanhanget i de nordiska länderna. Rapporten
skall vara ett inspel till de nordiska länderna om hur skogen kunde ingå i en kostnadseffektiv
klimatpolitik. TEG bidrar med fackkunskap. Projektet uppfyller punkt 1.1 samt 3.1 i MHP 09-12.
- Styrmedelsrapport 2010-2013
Projektet består av två delar. Den första delen analyserar användningen av olika ekonomiska
styrmedel inom miljöpolitiken i de olika nordiska länderna. Tidigare styrmedelsrapporter (20012005, 2006-2009) har haft ett specialkapitel av särskilt nordiskt intresse. Specialkapitlet i det
projekt som nu startas upp kommer antingen att behandla miljöskadliga subsidier eller gröna
investeringar. I MHP 09-12 uppfyller rapporten punkt 4.2. Projektet skall vara slutfört år 2013.
-
Fas 2 av VALUESHED
Valuation of Ecosystem Services from Nordic Watersheds, phase 2
Projektet är en fortsättning på projektet som startades år 2011 under miljösektorns initiativ om
grön ekonomi. Projektet syftar till att uppskatta grunden och omfattningen av det ekonomiska
värdet av ekosystemtjänster i utvalda nordiska vattendrag, bl.a. rensning och skydd mot
översvämningar i samband med skog, våtmarker och själva avrinningen i vattendragen.
Projektet är ett samarbetsprojekt med TEG. Projektet uppfyller punkt 2.1 i MHP 09-12.
Samarbetsprojekt med KOL, där KOL har huvudansvar:
-
Klimaændringers indflydelse på luftforurening og de relaterede
sundhedseffekter og omkostninger i Norden
Projektet kommer att koppla samman kemiska transportmodeller med klimatmodeller för att
side 2 af 7
förutsäga framtida luftföroreningsnivåer av ozon och partiklar, och dessa prognoser skall kopplas
ihop med de kostnadsmodeller som finns för hälsoeffekter från luftföroreningar. KOL har
huvudansvar för projektet. Projektet startades i medlet av år 2012. MEG bidrar med fackkunskap
år 2013.
Samarbetsprojekt med HKP, där HKP har huvudansvar:
- Flexibla avgifter – fas 2
HKP startade år 2010 ett projekt om "Flexibla avgifter som drivkraft för
utsläppsminskning". Projektet resulterade i en workshop som ordnades i Stockholm 15
september 2011. Projektet är en fortsättning på det. MEG bidrar med fackkunskap.
Projekt som startas år 2013:
- Projekt om ländernas klimatmål
De nordiska ländernas klimatmål skall ofta vara i linje med EUs mål, gärna lite bättre. Fast
ekonomistrukturerna ser olika ut för olika länderna, så talar vi bara om procentenheter när vi
talar om klimatutsläpp. Projektet skulle vara en utredning över vad procenten egentligen innebär
för de nordiska länderna, när man tar i beaktande ländernas ekonomiska strukturer. Rapporten
skall vara baserad på våra fyra rapporter om temat, om gröna jobb, förnybar energi, grön
ekonomi samt kolfotavtryck.
- Samfundsmæssig optimal udnyttelse af ressourcer i affald
Ressourceeffektivitet er højt på dagsorden og et af de emner, som ofte nævnes er udnyttelsen
(og forebyggelse) af affald. Det er også et væsentlig emne for Nordisk Miljøhandlingsprogram
2013-2018 (s.8). Et vigtigt dilemma om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet handler om
finde balancen mellem hensyn til miljø og samfundsøkonomi. Hvordan udnyttes affaldet i dag i
de nordiske lande? Hvordan kan man vurdere den mest optimale udnyttelse for både miljø og
samfundsøkonomi? Hvilke barriere (strukturellle/lovgivningsmæssige) findes der for en bedre
udnyttelse (for mange råstoffer (f.eks. aluminium) findes der jo et genbrugsmarked - er dette
ikke nok/fungerer disse markeder ordentligt)? Projektet är ett eventuellt samarbetsprojekt med
NAG.
-
Implementering af EU-direktiver: Vandplaner - erfaringer inden 2. planperiode
(2016-2021)
Omfang og omkostningseffektiv implementering. EU's vandrammedirektiv påvirker de nordiske
lande, både med krav til implementering og fordi at indsatserne i landene påvirker hinanden. Det
er derfor interessant på at se dels på hvordan kravene om vandplaner (f.eks. krav om reduktion
af næringsstoffer/kvælstof m.v.) bliver effektueret i de enkelte lande, dels hvordan indsatsen i
de enkelte lande påvirker hinanden. Er det omkostningseffektivt? Hvad kan man lærer frem mod
den næste planperiode? Kan der ske bedre koordinering mellem landene? Ev. samarbetsprojekt
med AEG och/eller TEG.
Gruppen förhåller sig positivt till uppdrag från MR-F, ÄK-F, MR-M, ÄK-M och AU.
2. Gruppens inspel till internationella förhandlingar, processer och möten etc.
Beskriv planerade inspel till internationella förhandlingar, processer och möten etc. inklusive relevanta rapporter
Gruppens rapporter publiceras på engelska, så att de kan spridas internationellt.
Gruppen har knutit kontakter till OECD (Environment Directorate) och EUs experter på
gruppens område och alla gruppens rapporter skickas till dessa kontakter för kännedom.
3. Grön ekonomi
Beskriv hur grön ekonomi beaktas i gruppens verksamhet i 2013
side 3 af 7
Mycket av gruppens arbete relaterar till den aktuella internationella diskussionen om grön
ekonomi.
År 2013 planerar gruppen att hålla en workshop/konferens om gröna jobb/”vad en grön
ekonomi kunde vara”, baserat på gruppens projekt och rapporter om miljöteknologi, gröna
jobb och förnybar energi, och som uppföljning till konferensen om grön ekonomi, som
ordnades i Oslo i början av år 2012, av det norska ordförandeskapet.
Gruppen planerar ett eventuellt nummer av NordMiljö, baserat på resultaten från
workshopen/konferensen.
4. Sammanfattning av gruppens planer för bidrag till implementering av det nordiska
samarbetet om hållbar utveckling
Beskriv gruppens viktigaste planerade projekt och aktiviteter som bidrar till implementeringen av det nordiska
samarbetet om hållbar utveckling (max. 1/3 A4-sida).
Många av gruppens projekt anknyter till Strategin för hållbar utveckling 2009-2012.
Klimatfrågor, vilket många av gruppens projekt behandlar, är ett av strategins fokusområden
(kap 2).
Projektet om EUs vattenramsdirektiv stöder livskraftiga ekosystem (kap 3.1).
Gruppens återkommande projekt om ekonomiska styrmedel är även intressant med tanke på
hållbar utveckling och är direkt relaterad till hållbarhetsstrategins prioriteringar (se strategins s.
22 ekonomiska styrmedel och internalisering av externa kostnader).
5. Sammanfattning av gruppens planer för bidrag till implementering av det nordiska
samarbetet om Arktis
Beskriv gruppens viktigaste planerade projekt och aktiviteter och förväntade resultat som bidrar till implementeringen av
det nordiska samarbetet om Arktis samt beskriv planerade insatser med Arktiska rådets arbetsgrupper (max. 1/3 A4sida).
Gruppen har inget projekt som direkt skulle behandla Arktiska frågor.
6. Sammanfattning av gruppens planer för implementering av NMR:s riktlinjer för
samarbete med Estland, Lettland och Litauen resp. riktlinjer för samarbete med
Nordvästryssland
Beskriv gruppens viktigaste planerade projekt, aktiviteter och förväntade resultat som bidrar till implementeringen av
NMR:s riktlinjer för samarbete med Estland, Lettland och Litauen resp. med Nordvästryssland (max. 1/3 A4-sida).
År 2013 har gruppen inte planer på Nabo-samarbete. Ifall något av gruppens projekt väcker
intresse i ett baltiskt land så kunde t.ex. ett seminarium i ifrågavarande land vara möjligt.
side 4 af 7
7. Tvärsektoriellt samarbete
Beskriv gruppens planerade samarbete och aktiviteter där andra sektorer (såsom finans, näring, energi, jord- och
skogsbruk osv) deltar i verksamhet och/eller medfinansierar projekt. Ange även gruppens planer för övrigt tvärsektoriellt
samarbete ex. inom ramen för Strategi för barn och unga i Norden (max. 1/3 A4-sida).
Miljö- och ekonomigruppen är en tvärsektoriell grupp mellan ÄK-M och ÄK-Finans, som
finansieras av båda sektorerna. Miljö- och ekonomigruppens tvärsektoriella karaktär med
ekonomisk inriktning medför att många av de andra arbetsgruppernas projekt tangerar
intresseområdet. Likaså är många av gruppens egna projekt nära knutna till övriga gruppers
expertisområden. MEG försöker aktivt bedriva samarbete, och därigenom väcka nya infallsvinklar
och utveckla mer djupgående projekt. Under år 2013 planerar Miljö- och ekonomigruppen
samarbete med följande grupper och inom följande områden (se punkt 1 för närmare
beskrivning av projekten):
- TEG – Natural capital (MEG har huvudansvar)
- TEG och ev. NOAK - Olika strategier för skogsförvaltning (MEG har huvudansvar)
- TEG – VALUESHED, fas 2 (MEG har huvudansvar)
- NOAK och/eller KOL – Projekt om ländernas klimatmål (MEG har huvudansvar)
- NAG - Samfundsmæssig optimal udnyttelse af ressourcer i affald (MEG har huvudansvar)
- AEG och/eller TEG – Implementering af EU-direktiver: Vandplaner - erfaringer inden 2.
planperiode (2016-2021) (enligt prel. planerna har MEG huvudansvar)
MEG bidrar med fackkunskap till förljande projekt:
- KOL – Klimaændringers indflydelse på luftforurening og de relaterede sundhedseffekter og
omkostninger i Norden (KOL har huvudansvar)
- HKP – Flexibla avgifter, fas 2 (HKP har huvudansvar)
-
8. Informationsverksamhet
Beskriv gruppens planerade informationsverksamhet i linje med miljös kommunikationsstrategi (rapporter, hemsidor,
workshops, seminarier, artiklar, fact sheets m.m.). Hänvisa till relevanta prioriteringar inom NMR:s överordnade
kommunikationsstrategi.
Miljö- och ekonomigruppen kommer under år 2013 att sträva efter informationsspridning av sitt
arbete i enlighet med kommunikationsstrategin för det nordiska miljösamarbetet. Gruppen utgår
ifrån att rapporterna av gruppens projekt publiceras endast elektroniskt, pga. miljöaspekter.
Tryckning av rapporten kan komma på fråga om rapporten uppfattas ha ett speciellt stort värde
eller om den skall delas ut på något evenemang. Beslut om detta fattas enligt behov längs med
året. Under år 2013 publiceras rapporter av 6 projekt.
Gruppens webbsida skall ge lättillgänglig information om gruppens arbete till både medlemmarna
själva, departementen, NMR:s tjänstemän, samt till utomstående personer. På webbsidan
informeras således om gruppens möten samt färdiga och pågående projekt. Även
anbudsinbjudan till nya projekt sätts ut på hemsidan. Gruppen vill gärna även med sin
information nå frivilligorganisationer.
Huruvida informationen även sprids på övriga sätt (såsom seminarier och workshops) bestäms i
ett senare skede. Pressmeddelanden ges då det anses relevant. Informationen till de andra
arbetsgrupperna skall även försöka stärkas. I övrigt ser arbetsgruppen över
informationsverksamheten vid aktuella behov.
Gruppen planerar att presentera några av sina tidigare projekt på hållbarhetskonferens i Sverige
2013 - Medskapandets konst.
Gruppen kommer att hålla en workshop/konferens om gröna jobb samt ge ut ett nummer av
NordMiljö under år 2013. Se punkt 3.
side 5 af 7
Gruppens hemsida: www.norden.org/meg
9. Gruppens sammansättning och mötesplanering
Inklusive undergruppernas sammansättningar. OBS! undergruppernas mandat ska bifogas.
Ämbetsmannakommittéerna för miljö och finans godkänner gruppens arbetsprogram, budget och
projektförslag. Miljö- och ekonomigruppen har en tvärsektoriell sammansättning med en medlem
från både miljö- och finanssektorn från varje land. Gruppens medlemmar bidrar till att ett
konkret samarbete är möjligt att idka på ämbetsmannanivå, både inom miljö- och finansfrågor,
likaså tvärsektoriellt. Medlemmarna förmedlar nationella synpunkter som är viktiga i gruppens
arbete, och genom medlemmarnas aktiva arbete förankras även rapporterna och övrigt arbete
nationellt.
Medlemmar:
Magnus Cederlöf, Miljöministeriet, Finland (ordförande 2013-2014)
Olle Björk, Finansministeriet, Sverige
Helena Blomqvist, Ålands landskapsregering, Åland
Fredrik Granath, Naturvårdsverket, Sverige
Sigurður Guðmundsson, Finansministeriet, Island
Outi Honkatukia, Finansministeriet, Finland
Signe Krarup, Miljøstyrelsen, Danmark
Øyvind Lone, Miljøverndepartementet, Norge
Mia Rasmussen, Finansministeriet, Danmark
Hrafnhildur Þorvaldsdóttir, Umhverfisráðuneytið, Island
Morten Simonsen, Finansministeriet, Färöarna
Inge Skeie, Finansdepartementet, Norge
------------------------------------------Maria Vuorelma, Miljöministeriet, Finland, koordinator
MEG har för tillfället ingen medlem från Grönland.
Miljö- och ekonomigruppens mandat finns på gruppens hemsida (http://www.norden.org/sv/nordiskaministerraadet/ministerraad/ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-ocharbetsgrupper/arbetsgrupper/miljoe-och-ekonomigruppen-meg/mandat).
Miljö- och ekonomigruppen har inga fasta undergrupper.
Gruppen håller två möten per år, ett på våren och ett på hösten. Mötena ordnas i de Nordiska
länderna enligt följande schema: Danmark-Finland-Island-Sverige-Norge.
Lista på kommande mötesorter:
2013
2014
mars
september
mars
september
Finland
prel. Island
prel. Sverige
prel. Norge
10. Budget
OBS! fyll i den bifogade excel-scheman.
Bundna medel från 2012 (estimat september 2012):
Fria medel från 2012 (estimat september 2012):
Begärda nya medel från ÄK-M för 2013:
1 150 000 DKK
0 DKK
1 315 000 DKK
side 6 af 7
Varav sekretariatsmedel:
Ansökta medel från andra sektorer/puljer:
Antal projekt 2013 (pågående + nya):
Koordinator:
265 000 DKK (50% av ÄK-M, 50% av ÄK-F)
700 000 DKK (ÄK-F)
10 (5 + 3 (+ 2 bidrar med fackkunskap))
50 %
Bilaga 1: Budget 2013
side 7 af 7
Download