Konstgfort löv ska ge alternativ bränsleform

advertisement
24
Nyheter dygnet runt
lri{ t€
..
torsdag 27 oktober 2011
VASTERBOTTENS-KU RI RE N
Konstgfort löv ska ge alternativ
Växter har ett fiffigt
sätt att göra energi av
solliuset - fotosyntes.
fohannes lfessingers
forskargrupp vid Umeä
universitet försöker att
härma fotosyntesen.
ilälet är ett "konstgiort
I
matematih och växtff siologi
vid Umeä universitet.
Kunna lagra energin
Själv har Johannes
Mes-
singer i mänga är uforskat
hur vatten delas upp till syre
och väteliknande produkter
löY" som gör vätgas av
sollius - ett rent bränsle
i den naturliga fotosyntesen.
Att ftirsüi det i detalj är näd-
vars enda avfallsprodukt
vändigt
är vatten.
- Vi vill utveckla
till ett bränsle som
gär att lagra. Inspirationen
far vi fran naturen och fotosyntesen, men vi f<irs<iker
korta vägen frän solljus till
direkt
bränsle, sägerhan.
Nyligen beviljades fors-
prlocessen.
nas solljusomvandling är
in-
te unik, de senaste aren har
forskare världen över frirsökt.
gör det möjliet ör gruppen
av växa och fä luft under
vingarna. I det nya projektet
karna ta raka steget till
bränslet. De frirsöker utveckla ett membran, ett lövIiknande skikt, som doppat i
vatten kan stä och absorbera
sol{us och sedan dela upp
vatten i väte och syre.
- Vätet blir vär energibä-
rare, när man ftirbränner
det med syre igen blir det
om ett "konstgiort löv". Den-
Vanliga metaller
De jobbar nu pä membranets egenskaper, bland an-
precis publicerat resultat
uppmuntrar fcir de visar att
grundiddnfunkar.
TYaditionella solceller är
bergstiftelserna. Anstaget
mänader. Därför sneglar
forskarna pä växters finurliga sätt att i bladen suga ät
sigsolenergin.
Men, medanväxten gören
massa annat som att växa
och fortplanta sig, vill fors-
vatten, sä allt grir runt i en
komplettcykel.
anslag frän Wallen-
i dagsläget
hövs i norr där solen knappt
syns till under länga vinter-
- En forskargrupp vid
MIT i Cambridge, USA, har
sju
kargruppen,
i
att kunna härma
na ftirsta variant är inte sä
effektiv, men resultaten
personer, 40,3 miljoner kro-
nor
ör
Iddn att apa efter växteren manick
som konverterar solenergi
is,
ska de samarbeta med forskare inom bland annat fysik,
ett sätt att ta vara
prä sol-
energi, men det är svärt att
lagra elenergin, vilket
'.,,J1
"Vi vill utveckla en manick som
konverterar solenergi direkt till
ett bränsle som gär att lagra.
Inspirationen fär vi frän naturen
och fotosyntesen."
fohannes lrlessinger vid Umeä uniyersitet,
be-
nat behövs pä dess yta
lämp
liga metaller som katalysa-
torer fcir att snabba pä processen.
-
Utrnaningen är att göra
membranet tilräckliet billigt att användas i stor skala,
säger Johannes Messinger.
Vi färsöker använda metalkrr dot finns gott om pä jor-
rk'rr,
till
lxr.mpcl
Professor fohannes Messingers forskargrupp vid Umeä universitet arbetar med att härma fotosyntesen i ett "konstgiort löv", ett membran som kan producera lagringsbar vätgas som
framtida
energikälla.
syntes göras mer stabil
i grunden än naturens.
olja och kol brädskar. Johannes Messinger ser sol-
Har fem är pä sig
'l'rll lxr.rrrpr,l 11:ill'r dct att utlirrtttir ktrlrrlvsrrlorr.t.n:r sji att
energi som den mest logiska
vägen att gä. Wallenbergstiftelsens anslag är femärigt.
Pä den tiden ska forskarna
mangan
rx:h kolxrll.
En växt karr nrllirrr.r.ir stll
fotosyntesmaskineri om tlcl
gär sönder. Denna
mekanism gär inte att härma, där-
fär mäste konstgiord
foto-
rT,
FoTo: KTNNETH sANDELIN
dessa intc
giir rr;4r r
rrrk
i energiomvandlingen.
Att fä fram alternativ till
-
l;i
lr';rrn t'n prototyp
"kottsl glorr ltr li rvct ".
till
digt härt fcir att klara detta
och jag är övertygad om att
det kommer att gä.
det
-Vi komrncr irlt joblxr viil
:::::'Hl::r","..rEil
25
torsdag 27 oktober 2011
vÄsrunaorrrHs-KuRrREN
o
bränsleform
o
a
a
Oiittolo [email protected]
n
IR
Orreforsts
KOSTA
BODA
i1{
o
O
Detta är fotosyntesen
. Växters
o
o
FAKTA
sätt att om-
fohannes
Messinger
vandla soltjus titl kemiskt bunden energi.
O
o
o
Alder: zrg är.
Yrke: Professor i biologisk kemi.
. Med hiälp
av klorofyu, det
Kommerfrän: Berlin,
gröna i bladen, absorberar växten lius.
. Ljusenergin används sedan för att sönderdela vatten och koldioxid, sä att kolhydrater bildas. Under processen frigörs syre, som en slags avgas.
. Aven alger och vissa bakterier skaffar sig energi genom fotosyntes.
o7o-ö a!
Tyskland.
Bor: Hus pä Tomtebo.
s
Famili: Fru och fyra
barn, tre döttrar och
en son i äldrarna
11-19 är.
fritiden: Fotograferar, ioggar, pysslar i trädgärden och
äker skidor pä vintern.
Gör pä
Boka din
L
f*t"
tid
eqC
-\
urG77 01 50
fr:'
-€#
{.*
'z
TJ
tr-r
BrilliantSmilc-metoden ger upp till sju ny-
nl
anset vitarc tänder nrcd barr cn bchrndling.
Utfrirs av lcg tandhygicnist l'llin l)crssorr.
Nu I OOO br
i raban.
()il|il N ildl
lrir.t 5M Lr
t,Tilt
20 är 2011
Skilj€vägen 2, Ön, Umeä. O9O-77 22 61. www.estetic.se
ii
cfetr
Ett uitare leende
'"
I
lJ tr
lka Äström, hudaerapeut
999:-
Backaryd knivset
5-delar (1899:-)
aaD
eco
Sag.trltlkll,rt /
('ltlrldldil
I,
I
lrrÄ
lut{u,i,r,{,
lrI rrl|ll
rr illrrrlvnrrl $,
[email protected]
t-"*f;!f
t<:,-
o
ry
o
L--J
ffi
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards