Fotosyntesen - Science

advertisement
Fotosyntesen
Solen som energikälla
 Solen driver tre viktiga processer på
jorden:
 Vattnets kretslopp ger rörelseenergi som
som ger bl a elproduktion
- Är upphov till vindar som i sin tur ger
elproduktion och vindpollinering
- Gör fotosyntesen möjlig
Solenergi ger kemisk
energi
 Energi kan inte bildas eller förstöras, utan
bara omvandlas från en form till en
annan
 Solens strålningsenergi omvandlas via
fotosyntesen till kemisk energi
 Denna energi använder sedan växterna
till att bygga upp sig (att växa)
 CO2 + H2O
ljusenergi C6H12O6 + O2
koldioxid + vatten +ljusenergi ger socker (glukos)+ syre
Fotosyntesen sker i klorofyllkornen;
Kloroplasterna
Fotosyntesen gör så att kolatomerna i
växten kan kopplas ihop till molekyler
Primärproduktion
 Växternas produktion av organiskt material
genom fotosyntes kallas primärproduktion
 Växterna kallas alltså producenter
 Glukosmolekylen som bildas används dels
som energi för olika kemiska reaktioner i
växten, dels som uppbyggnadsmaterial
(stärkelse, cellulosa)
Näringspyramiden
 Eller energipyramiden
 Den biomassa som växterna
producerar är nu kemisk
energi som blir till näring
(mat) åt konsumenter
 Energi går nu från botten i
pyramiden upp till nästa steg
 I nästa steg där 2:a hands
konsument äter en
konsument, överförs energi till
nästa steg i pyramiden
 Endast 10% av energin
överförs till nästa steg, övrigt
omvandlas till värmeenergi
Toppkonsument
1:a hands konsument
Producent
Download