Verksamhetsberättelse 2010

advertisement
1
Verksamhetsberättelse SFP 2009/10
Verksamhetsåret 2009/2010
Svensk Förening för Patologi
Swedish Society of Pathology
Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning:
Befattning
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Vetenskaplig sekreterare
Facklig sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Övrig ledamot/ ST
Adjungerad, utbildnings-kommittén
Adjungerad,
KVAST-general
Webredaktör
Valberedning,
sammankallande
Valberedning
Valberedning
APMIS-redaktör
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Namn
Ulrika Hansson
Rose-Marie Amini
Johan Botling
Karin Jirström
Charlotte Örndal
Leif Johansson
Anders Höög
Julia Bak
Charlotta Andersson
Henrik Edvardsson
Johan Lindholm
Charlotte Örndal
Birgitta Sundelin
Charlotta Gestblom
Per Westermark
Ola Nilsson
Christer Kjellström
Roy Ernström
Richard Palmqvist
Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten; årsmöte i samband med
Vårmötet och föreningsmöte i samband med Riksstämman. Föreningens styrelse har
haft
fyra styrelsemöten. På årsmötet beslutades enhälligt om SVFPs utträde ur Riksstämman från
och med 2010 och för sista gången hölls styrelsemöte och föreningsmöte i samband med
Riksstämman. Det beslutades att fortsättningsvis istället hålla ett styrelsemöte i
Stockholmsregionen i slutet av augusti och föreningsmöte i samband med KVAST-dagen i
Uppsala. Den sistnämnda kommer, som ersättning för Riksstämman, att utökas med en dags
vetenskapligt program med inbjudna föreläsare.
Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av
gemensamt intresse, inte minst vårmötet 2009.
Verksamhetsberättelse SFP 2009/10
2
Vetenskaplig verksamhet
Vårmötet 2009
Vårmötet 2009 ägde rum 14-16 maj och den här gången stod Malmö för värdskapet. Mötet
hölls på Europaporten och programansvariga var bl a Roy Ehrnström, Lennart Skoogh, Martin
Johansson, Anders Edsjö, Martin Olesen och Karin Jirström. Förutom att programmet som
vanligt riktade till alla inom klinisk patologi verksamma yrkeskategorier samarrangerades
mötet också med svensk Förening för Cytologi.
Den här gången hade tre utländska föreläsare bjudits in:
Rodolfo Montironi, Ancona, Italien
Robert Millikan, Chapel Hill, USA
Donal Brennan, UCD School of Biomedicine, Dublin, Irland
Fernando Schmitt, Porto, Portugal
14/5
På förmiddagen hölls ett diagnostiskt test för ST-läkare på temat uropatologi under ledning av
Roy Ehrnström. Deltagarantalet var dryga tio.
Eftermiddagens vetenskapliga program inleddes av Rodolfo Montironi, som talade om
”Morphological criteria for the diagnosis of prostate cancer”. Därefter talade Aleksander
Giwercman, Malmö, om ”Causes of testicular cancer and other male disorders: geneenvironment interaction?”. På temat gen-miljö interaktion höll Robert Millikan sedan ett
föredrag om ”Molecular epidemiology of breast cancer: New clues to aetiology and survival”.
Efter kaffet följde årets Jan Pontén föreläsning, som hölls av Carl-Henrik Heldin, Uppsala,
med titeln ”Signaling via receptors for PDGF and TGF-beta – possible targets in tumor
therapy”. Programmet avslutades sedan av Lars Egevad, Stockholm, som redogjorde för
”ISUP recommendations for handling and staging of prostatectomy specimens”.
15/5
Fredagens program inleddes med ett SPUR-seminarium, organiserat av Lennart Skoogh.
Henrik Edvardsson, Karlstad, talade om nya ST målbeskrivningen i patologi och Lennart
Skoogh redogjorde för nya SPUR. Henry Egidius, Stockholm, gav ”Pedagogiska tips under
ST” och avslutningsvis hölls en paneldebatt, där även Anna Sunderg, socialstyrelsens
representant i specialistutbildningsrådet, deltog. Parallellt hölls en session i
Cytologföreningens regi. Fernando Schmitt inledde på temat ”Breast cytology: from a simple
and fast diagnostic test to a detailed and sophisticated analysis” och Edneia Tani, Stockholm,
följde upp med ”Punktionscytologi vid förstorade lymfkörtlar”. Övriga föredragshållare var
Elisabet Björklund, Stockholm: ”Polykromatisk flödescytometrisk undersöknin av
finnålsaspirat från lymfkörtlar” samt Kaj Bjelkenkrantz, Linköping: ”Kulturella skillnader
Verksamhetsberättelse SFP 2009/10
3
inom cervixcytologi mellan cytologiavdelningar och betydelsen vid sekundärscreening för
högrisk-HPV”.
Eftermiddagens session bjöd på litet blandade perspektiv på translationell cancerforskning:
Robert Millikan talade om ”Epidemiologic research in malignant melanoma: Results from
the Genes Environment and Melanoma (GEM) study”. Därpå följde två talare från Lund; Carl
Borrebaeck om ”Sox11: A novel marker for haematopoetic and solid malignancies” och Åke
Borg om ”Breast cancer genetics and tumor biology”. Efter kaffet talade Tommy Andersson,
Malmö, om ”Wnt-5A: Potential drug target in the treatment of breast cancer”, Donal Brennan
om ””Micro-RNA profiling in archival tissue” och Anders Bjartell, Malmö, avslutade med en
övergripande föreläsning om ”Prostate cancer biomarkers”.
16/5
På lördagen hölls ett gemensamt program med huvudtemat gastrointestinal patologi. Martin
Olesen uppmärksammade Claes Lindström, Malmö, med sitt föredrag: ”33 år med kollagen
colit, alias Mb Lindström”. Greger Lindberg, Stockholm, och Bela Veress, Malmö, föredrog
om ”Kronisk idiopatisk intestinal pseudoobstruktion – klinik och patologi” och Victoria
Hahn-Strömberg, Örebro, om ”Morfometriska och nolekylärgenetiska studier av
invasionsfronten hos coloncancer”. Därefter litet omväxling med ett föredrag om ”Klarcellig
njurcancer med sarkomatoida element. Vad orsakar den fenotypiska förändringen?” av Martin
Johansson. Avslutningsvis talade Anders Edsjö om ”Svensk molekulär patologi – utveckling
och samarbeten”.
Dagen avslutades med visning av Patologen och Cytologen.
Riksstämman i Stockholm 25-27 november 2009
Inget vetenskapligt program på Riksstämman det här året.
Verksamhetsberättelse SFP 2009/10
4
Utbildningskommittén - verksamhet 2009/2010
Utbildningskommittén - medlemmar 2009/2010
Charlotta Andersson (Umeå)
Robert Cameron (Lund)
Henrik Edvardsson (Karlstad), sammankallande
Lennart Skoog (Malmö) kontaktperson för SPUR-frågar
Möten
Telefonmöte har hållits vid behov. Diskussioner har förts med styrelsen i samband med
styrelsemöten
Diagnostiskt prov
Initiativ till diagnostiskt prov för ST-läkare har tagits. Provet har planerats av och kommer att
genomföras av KVAST-gruppen i gyn.patologi under vårmötet i Västerås.
SPUR
Inga inspektioner har utförts under det gångna året.
IPULS kommer att ta över SPUR-stiftelsens uppdrag. Sannolikt sker detta från årsskiftet.
Anledningen till detta är de ökade formella krav som den nya ST-förordningen ställer på
externa inspektioner. Sannolikt är det rimligt att inte påbörja fler inspektioner i det gamla
systemet innan den nya riktningen är klar.
Kurser.
En ansökan om SK-kurs 2011 har inkommit till IPULS - Hematopatologi och maligna
lymfom.
Verksamhetsberättelse SFP 2009/10
5
Målbeskrivning(MB)och utbildningsbok (UB) i klinisk patologi.
UB har varit godkänd av SFP sedan styrelsemötet i samband med vårmötet i Malmö 090514.
Uppdatering av utbildningsboken pågår. Frågor om hur UB uppfattas, används och hur en kan
förbättras har via e-post skickats ut till landets avdelningar. Endast ett fåtal svar har inkommit.
Cytologikompetens
Under året har ett förslag arbetats fram hur en "subspecialisering" i cytologi kallad "Särskild
kompetens i cytologi" skulle kunna se ut. Förslaget har diskuterats på två styrelsemöten i SFP
och ett styrelsemöte i SFKC.
KVAST 2009/2010
KVAST har genomfört Uppsalamöte 2009. Under året har KVAST haft flera möten med
SWEDAC och Equalis. KVAST-grupperna har förberett dokument för Endometrium, Bröst,
Obduktioner, Barn-perinatal patologi samt Esophagus. Dessa planeras vara färdiga för
presentation vid Uppsalamötet den 18-19 oktober 2010.
Ett nytt bildvisningsprogram håller på att tas fram för utskick av mikroskopiska bilder i
Equalis regi. Målet är att det ska vara web-baserat och därför inte i behov av programvara
installerad på enskild patologs dator. Det ska vara användarvänligt och snabbt vid annotering.
Data kommer automatiskt gå in i central server på Equalis med möjlighet till snabb och
korrekt återrapportering. Prototyp kommer att presenteras vid vårmötet 2010.
ÖVRIGT
Bemanningsrekommendationer
Ulrika Hansson har under året sett över bemanningsrekommendationerna. En markant ökning
av remisser, klossar och glas har skett under de senaste åren, vilket redovisades på KVASTdagen i Uppsala. Via enkät har uppgifter inhämtats från landets olika avdelningar avseende
antalet PAD och cytologiprov, samt antalet önskvärda specialister. Det genomsnittliga antalet
önskvärda PAD per år blev 2200 prov/specialist för universitetssjukhus och 3100
prov/specialist för centrallasarett. Antalet PAD för varje diagnostiker ligger idag betydligt
högre och då antalet specialanalyser ökat kommer det rekommenderade antalet prover att
sänkas ytterligare. Till det kan läggas att det för närvarande finns 75 ST-läkare i landet och ett
behov av 120 specialister.
Malmö 2010-05-18
Karin Jirström
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards