BIPACKSEDEL
Flunixin N-vet 250 mg granulat till häst
1.
NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR
FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av
tillverkningssats:
Norbrook Laboratories Ltd
Station Works
Camlough Road
Newry
Co Down,
BT35 6JP
Nordirland
2.
DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN
Flunixin N-vet 250 mg granulat till häst
flunixin (i form av flunixin meglumin)
3.
DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER
Varje 10 g dospåse innehåller:
Aktiv substans :
Flunixin ( i from av flunixinmeglumin)
250 mg
Vitt till gräddfärgat granulat.
4.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)
För lindring av inflammation och smärta vid sjukdomstillstånd i muskler och skelett.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Använd inte till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, eller när det föreligger risk för sår
eller blödning i mag-tarmkanalen, eller vid konstaterad blodsjukdom. Använd inte vid känd
överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena.
6.
BIVERKNINGAR
Biverkningar inkluderar irritation och sårbildning i mag-tarmkanalen, och hos uttorkade djur eller djur
med låg blodvolym finns det risk för njurskada.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala
om det för veterinären. Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär rådfrågas.
7.
DJURSLAG
Häst
1
8.
DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH
ADMINISTRERINGSVÄG(AR)
Endast för administrering via munnen.
Dosen är 1,1 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande en 10 g dospåse per 227 kg kroppsvikt en
gång dagligen i upp till 5 dagar i rad, enligt behandlingssvar.
9.
ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING
För att säkerställa att korrekt dos ges bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.
Läkemedlet strös över en mindre mängd foder. Tillsätt till fodret precis innan det ges. Överblivet
medicinerat foder kasseras.
10.
KARENSTID
Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar
Mjölk: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.
11.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras vid högst 25 C
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvara påsen i kartongen
Hållbarhet efter blandning i foder: Används omgående.
12.
SÄRSKILD(A) VARNING(AR)
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstidens längd.
Behandling av djur yngre än 6 veckor eller åldrande djur kan innebära ökad risk. Om sådan
behandling inte kan undvikas kan en minskning av dosen krävas, liksom noggrann klinisk
övervakning.
Undvik behandling av uttorkade djur och djur med låg blodvolym eller lågt blodtryck, eftersom det
finns en möjlig ökad risk för njurskada.
Dräktighet och digivning
Studier på laboratoriedjur har visat på fosterskadande effekter av flunixin efter administrering via
munnen ( kanin och råtta ) och administrering i en muskel (råtta) vid doser skadliga för modern,
liksom en förlängd dräktighetsperiod. Studier för att visa på säkerhet vid användning till dräktiga ston
har inte utförts. Läkemedlet ska inte ges till dräktiga ston.
Andra läkemedel och Flunixin-N vet
Ge inte andra icke-steroida-antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller glukokortikosteroider
(kortison) samtidigt, eller inom minst 24 timmar före eller efter behandling med detta läkemedel. Vid
beräkning av den behandlingsfria perioden bör hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna för
de läkemedel som används.
Samtidig behandling med andra läkemedel som har hög proteinbindningsgrad kan leda till
konkurrerrens med detta läkemedel, vilket kan leda till skadliga effekter.
Sår i mag-tarmkanalen kan förvärras av glukokortikosteroider hos djur som behandlas med NSAID.
Samtidig behandling med läkemedel som kan ge njurskador ska undvikas.
2
Det rekommenderas att NSAID, som hämmar prostaglandinsyntesen, inte ges till djur under narkos,
förrän de är helt vakna.
Överdosering (symptom,akuta åtgärder, motgift)
Överdosering förknippas med skador på mag-tarmkanalen.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska
läkemedlet till djur
Läkemedlet kan orsaka överkänslighet (allergi) hos känsliga individer. Reaktionerna kan vara
allvarliga. Personer med känd överkänslighet mot substanser tillhörande gruppen icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel bör undvika kontakt med läkemedlet.
För att undvika möjliga överkänslighetsreaktioner bör hudkontakt undvikas. Icke-genomsläppliga
handskar bör användas vid hantering av läkemedlet. Vid hudkontakt tvätta området med rikligt med
vatten och tvål. Om symptom kvarstår, uppsök läkare.
Undvik kontakt med ögonen. Använd godkända skyddsglasögon vid hantering av läkemedlet. Vid
oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
Undvik att andas in läkemedlet. Använd om möjligt ett andningsskydd av engångstyp (EU standard
EN 149) eller ett återanvändningsbart andningsskydd (EU standard EN 140 med filter EN 143) vid
hantering av läkemedlet. Vid inandning av läkemedlet, kontakta läkare.
Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
13.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
14.
DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES
2016-03-11
15.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Receptbelagt läkemedel
Kartonger med 10 dospåsar. Varje påse innehåller 250 mg flunixin.
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet
för försäljning:
N-vet AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: + {46 (0)18-57 24 30
[email protected]
3